REIAL DECRET 1321/2004, de 28 de maig, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET 1321/2004, de 28 de maig, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració dejustícia.

La Constitució espanyola estableix en l'article 149.1.5 que l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de justícia.

Per la seva part, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en l'article 18.1 i 3 que, en relació amb l'Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l'Estat, així com coadjuvar en l'organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció en tot cas al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Pel Reialdecret 966/1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia a la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre.

Ara escau fer, sobre les mateixes previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de mitjans en aquesta matèria, en concepte de finançament dels nous òrgans judicials que han entrat en funcionament al desembre de 2003, corresponents al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 del Prat de Llobregat, Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell, Jutjat Penal número 3 de Lleida i Jutjat de Menors número 6 de Barcelona.

La Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de procedir a aquesta ampliació de mitjans traspassats, va adoptar sobre això els acords corresponents, en la sessió del Ple dels dies 6 de juny de 1994 i 22 de febrer de 1996, en els termes que figuren a l'Annex a aquest Reial decret.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d'Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de maig de 2004,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, que es transcriu com a annex a aquestReial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els mitjans i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del mateix Acord i de la relació annexa.

Article 3

L'ampliació dels traspassos a què esrefereix aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia que assenyala el mateix Acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Justícia produeixi, fins a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, si s'escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguin en el moment de l'adopció de l'Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d'acord amb la relació número 1 s'han de donar de baixaen els conceptes d'origen i transferits pel Ministeri d'Economia i Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada es remetin al Departament esmentat, per part de l'Oficina Pressupostària del Ministeri de Justícia, els certificats de retenció del crèdit, a fi de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l'Estat.

Disposició final única

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Boletín Oficial del Estado i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i adquireix vigència l'endemà de la publicació.

Madrid, 28 de maig de 2004

Joan Carles R.

Jordi Sevilla Segura

Ministre d'Administracions Públiques

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió del dia 6 de juny de 1994, va apoderar el president i el vicepresident per aprovar els acords d'ampliació de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, i en la reunió del dia 22 de febrer de 1996, va aprovar un acord complementari sobre mòduls generals de valoració.

Un cop produïda la situació de fet que justifica l'aplicació dels mòduls esmentats, el president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya han donat conformitat a l'Acord d'ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, enmatèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, en els termes que s'indiquen a continuació.

A) Normes constitucionals i estatutàries en què s'empara l'ampliació de traspàs

De conformitat ambl'article 149.1.5 de la Constitució, l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de justícia.

Segons l'article 18.1 i 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en relació amb l'Administració de justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l'Estat, i coadjuvar en l'organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, amb subjecció, en tot cas, al que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

B) Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats

  1. La valoració provisional en valors de l'any base 1999 que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen a la Generalitat de Catalunya s'eleva a 220.120,56 euros. Aquesta valoració serà objecte de revisió en els termes que estableix l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

  2. El finançament, en euros de 2003, que correspon al cost efectiu anual de l'ampliacióde mitjans traspassats, es detalla en la relació número 1.

  3. Transitòriament, fins que es produeixi la revisió del Fons de suficiència com a conseqüència de la incorporació a aquest del cost efectiu del traspàs, aquest cost s'ha de finançar mitjançant la consolidació a la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat dels crèdits relatius als diferents components del cost esmentat, pels imports que es determinin, susceptibles d'actualització pels mecanismes generals previstos a cada llei de pressupostos.

  4. Com a lliurament per una sola vegada, i sense que s'incorpori en el cost efectiu de l'ampliació de mitjans, es traspassa a la Generalitat de Catalunya amb càrrec a la secció 13, Ministeri de Justícia, dels pressupostos generals del'Estat, la quantitat de 1.025.426,80 euros, per a despeses d'inversió mobiliària i immobiliària.

  5. L'ampliació de mitjans econòmics objecte d'aquest traspàs correspon a la creació dels nous òrgans judicials posats en funcionament el desembre de 2003.

C) Data d'efectivitat de l'ampliació

L'ampliació de mitjans objecte d'aquest Acord tindrà efectivitat a partir de l'endemà de la publicació del Reial decret pel qual s'aprova aquest Acord, excepte el contingut dels números 1, 2 i 3 de l'apartat B), que tindrà efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2004.

I perquè així consti, una vegada ratificat pel president i el vicepresident de la Comissió Mixta de Transferències aquest Acord d'ampliació de mitjans, s'expedeix aquesta certificacióa Madrid, el 28 d'abril de 2004.

Pilar Andrés Vitoria

Jaume Vilalta i Vilella.

Secretaris de la Comissió Mixta

Relació núm. 1

Valoració del cost efectiu de l'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisióde mitjans materials i econòmics per a l'Administració de justícia.

Secció 13. Ministeri de Justícia.

Servei 02.

Programa 142 A.

Capítol II

Euros 2003

Concepte 202

130.194,00

Concepte 212

5.000,00

Concepte 213

5.000,00

Concepte 215

3.000,00

Concepte 220.00

29.852,84

Concepte 220.01

5.000,00

Concepte 221.00

5.000,00

Concepte 221.99

5.000,00

Concepte 222.00

5.000,00

Concepte 222.01

5.000,00

Concepte 227.00

1.000,00

Concepte 230

30.000,00

Concepte 231

50.000,00

Cost total

279.046,84