REIAL DECRET 205/2010, de 26 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET

205/2010, de 26 de febrer, pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix a l'article 149.1.5 que l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de justícia.

D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 104 que corresponen a la Generalitat els mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya.

Pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia a la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre.

És procedent efectuar ara sobre les esmentades previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de mitjans en aquesta matèria, en concepte de finançament dels nous òrgans judicials posats en funcionament el desembre de 2009, de conformitat amb la relació annexa a l'Acord d'ampliació.

La Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de procedir a l'ampliació de mitjans esmentada va adoptar mitjançant l'aplicació dels mòduls generals de valoració, a la reunió del dia 25 de febrer de 2010, el corresponent acord pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia que s'eleva al Govern per a la seva aprovació mitjançant reial decret.

En virtut d'això, i en compliment del que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre de Política Territorial, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de febrer de 2010,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sobre l'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, adoptat pel Ple de la Comissió esmentada en la sessió del dia 25 de febrer de 2010, i que es transcriu com a annex en aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els mitjans i els crèdits pressupostaris en els termes que resulten del mateix acord i de la relació annexa número 1.

Article 3

L'ampliació dels traspassos a què es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia que assenyala el mateix acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Justícia produeixi, fins aleshores, si s'escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguin en el moment de l'adopció de l'acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d'acord amb la relació número 1 de l'annex, s'han de donar de baixa en els conceptes d'origen i s'han de transferir per part del Ministeri d'Economia i Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels pressuposts generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada l'Oficina Pressupostària de Justícia remeti al Departament esmentat els certificats de retenció del crèdit, per tal de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l'Estat.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al BOE i al DOGC, i tindrà vigència el mateix dia de la seva publicació.

Madrid, 26 de febrer de 2010

Juan Carlos R.

Manuel Chaves Gonzalez

Vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que a la reunió del Ple de la Comissió Mixta de Transferències, del 22 de febrer de 1996, es va aprovar un acord complementari sobre mòduls generals de valoració per aplicar-lo a futurs traspassos derivats de la creació de nous òrgans judicials.

Produïda la situació de fet que justifica l'aplicació dels mòduls esmentats, el Ple de la Comissió Mixta de Transferències, en la reunió de 25 de febrer de 2010, va adoptar un acord pel qual s'amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia, en els termes que a continuació s'indiquen.

 1. Normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació del traspàs

  De conformitat amb l'article 149.1.5 de la Constitució, l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de justícia.

  D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 104 que correspon a la Generalitat la competència sobre els mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya.

  La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a les quals s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

  Finalment, l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat.

  Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals cal formalitzar l'acord d'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de justícia.

 2. Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats

  De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, el 25 de febrer de 2010 la Comissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la comunitat, ha aprovat l'acord de valoració següent:

  1. La valoració provisional en valors de l'any base 2007, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen a la Generalitat de Catalunya s'eleva a 1.656.460,42 euros. Aquesta valoració es revisarà en els termes que estableix l'article 21.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

  2. El finançament, en euros de 2009, que correspon al cost efectiu anual de l'ampliació de mitjans traspassats, es detalla en la relació adjunta número 1.

  3. Transitòriament, fins que no es produeixi la revisió del Fons de Suficiència Global com a conseqüència de la incorporació a aquest Fons del cost efectiu del traspàs, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació a la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, dels crèdits relatius als diferents components d'aquest cost, pels imports que es determinin, susceptibles d'actualització pels mecanismes generals previstos en cada llei de pressupostos generals de l'Estat.

  4. Com a lliurament per una sola vegada, i sense que s'incorpori al cost efectiu de l'ampliació de mitjans, es transfereix a la Generalitat de Catalunya amb càrrec a la secció 13, Ministeri de Justícia, dels pressuposts generals de l'Estat, la quantitat de 6.547.650,80 euros, per a despeses d'inversió mobiliària i immobiliària.

  5. L'ampliació de mitjans econòmics objecte d'aquest traspàs correspon a la creació dels nous òrgans judicials posats en funcionament el desembre de 2009, segons s'especifica en la relació annexa.

 3. Data d'efectivitat de l'ampliació

  L'ampliació de mitjans objecte d'aquest acord tindrà efectivitat el mateix dia de la publicació del Reial decret, pel qual s'aprova aquest acord, excepte el contingut dels números 1, 2 i 3 de l'apartat B) que tindrà efectivitat des de l'1 de gener de 2010.

  I perquè així consti, expedim aquest certificat.

  Madrid, 25 de febrer de 2010

  Pilar Andrés Vitoria i Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Relació número 1

  Valoració del cost efectiu de l'ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.

  Secció 13. MINISTERI DE JUSTÍCIA.

  Servei 02.

  Programa 112 A

  Aplicació pressupostària

  (Euros 2009)

  202 Arrendaments

  679.404,00

  220.00 Material ordinari, no inventariable

  170.140,09

  220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.

  28.356,71

  221.00 Energia elèctrica

  28.356,71

  221.99 Altres subministraments

  48.864,83

  230 Dietes

  226.853,42

  231 Locomoció

  368.636,84

  COST TOTAL

  1.550.612,60

  Annex

  Identificació dels nous òrgans judicials

  Òrgans judicials que van entrar en funcionament el 30 de desembre de 2009

  Jutjat de 1a Instància número 8 de Sabadell

  Jutjat de 1a Instància número 7 de Granollers

  Jutjat de 1a Instància número 8 de Mataró

  Jutjat de 1a Instància número 7 de Girona

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 7 d'Arenys de Mar

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 9 de Gavà

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 8 de Rubí

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 6 de Sant Boi de Llobregat

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 5 de Vilafranca del Penedès

  Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú

  Jutjats Penals números 26 i 27 de Barcelona

  Jutjat Penal número 4 de Sabadell

  Jutjat Penal número 3 de Terrassa

  Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 6 de Barcelona

  Secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona

  Jutjat de violència sobre la dona número 5 de Barcelona

  Jutjat de violència sobre la dona número 1 de Manresa

  Jutjat de violència sobre la dona número 1 del Vendrell

  Jutjat Social núm. 3 de Tarragona

  En el supòsit que resulti necessari introduir adequacions o correccions en la identificació dels òrgans judicials relacionats, es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències.