DECRET de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació.

Per Decret d'alcaldia de data 24 de gener de 2006 es va aprovar l'oferta pública d'ocupació de les places de la plantilla de funcionaris i quadre de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l'exercici 2006.

Posteriorment a aquesta data s'han produït dos vacants d'agent de la Policia Local, dotades pressupostàriament i que és necessari proveïr a curt termini.

Vistos els articles 57.2 i 60 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en relació a l'aprovació, publicació i modificació de l'oferta pública d'ocupació,

Ateses les facultats que em confereix l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- Modificar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per a l'exercici de l'any 2006, de conformitat amb el que disposa l'article 60.1 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals, per incloure les dues vacants d'agent de la Policia Local que s'han produït amb posterioritat a la aprovació de l'Oferta Pública d'enguany.

Funcionaris de carrera:

Grup: D

Classificació: Administració Especial. Policia Local.

Denominació: Agent.

Vacants: 2

Sistema de selecció: Concurs-Oposició Lliure.

SEGON.- Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona i de conformitat amb la legislació vigent trametre l'oferta als òrgans competents de les diferents...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA