ORDRE GRI/218/2012, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'apartat 2.1.c) de l'annex 1 de l'Ordre GRI/90/2012, de 27 de març, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 205).

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre GRI/90/2012, de 27 de març (DOGC núm. 6111, de 19.4.2012), es va convocar el procés selectiu per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada (núm. de registre de convocatòria 205).

La base 2.1.c) de l’annex 1 d’aquesta convocatòria preveia per ser admès al procés selectiu, entre d’altres requisits: “tenir o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds, algun dels títols acadèmics següents: llicenciatura en dret, llicenciatura en administració i direcció d’empreses, llicenciatura en economia, llicenciatura en ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent”.

Atès el que estableix l’Ordre ministerial APU/450/2008, de 31 de gener (BOE núm. 48, de 25.2.2008), modificada per l’Ordre ministerial APU/3805/2008, de 26 de desembre (BOE núm. 315, de 31.12.2008), per la qual s’aproven els títols acadèmics i programes mínims requerits per a l’accés a les subescales en què s’estructura l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal;

Atès el que disposa l’apartat quart de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic,

Ordeno:

—1 Modificar la base 2.1 c) de l’annex 1 de l’Ordre GRI/90/2012, de 27 de març, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada (núm. de registre de convocatòria 205), que queda redactada de la manera següent:

“Tenir, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds, algun dels títols acadèmics següents: llicenciatura en dret, llicenciatura en ciències polítiques i de l’administració, llicenciatura en sociologia, llicenciatura en administració i direcció d’empreses, llicenciatura en economia, llicenciatura en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA