ORDRE ENS/ 131/2004, de 26 d'abril, per la qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/131/2004, de 26 d'abril, per la qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, regula el procediment de selecció mitjançant convocatòria pública de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions temporals en règim d'interinitat en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris, el procediment de gestió de la borsa de treball docent, i estableix els requisits exigits per ser nomenat en cadascun dels cossos docents, el barem de mèrits que s'utilitza per a l'ordenació dels aspirants dintre de cada cos i especialitat i, per últim, els criteris i requisits específics per a l'adjudicació de les destinacions en règim d'interinitat.

A l'annex d'aquest Decret s'especifica la concordança de les titulacions i la formació amb les especialitats docents, pel que fa al cos de mestres, i la taula de concordances amb les titulacions amb les especialitats docents, pel que fa a la resta de cossos docents.

El Decret 104/2002, de 2 d'abril, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, atenent les contínues aparicions d'especialitats de titulacions i de titulacions no recollides a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, i que poden ser concordants amb especialitats docents, autoritza la consellera del Departament d'Ensenyament per modificar, mitjançant ordre, l'annex de la taula de titulacions de l'esmentat Decret.

Per tant, d'acord amb les competències que tinc conferides,

Ordeno:

Incloure noves titulacions a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, les quals es relacionen per cossos i especialitats a l'annex 2 d'aquesta Ordre, així com donar publicitat a les especialitats creades pel Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, que substitueixen les que hi havia anteriorment als cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, les quals s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Incloure a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, les especialitats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, la titulació genèrica de llicenciat, enginyer o arquitecte, la qual ha de tenir la mateixa consideració que la titulació genèrica de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.

Disposició final única

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 d'abril de 2004

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Especialitats creades pel Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, que substitueixen les que hi havia al Decret 133/2001, de 29 demaig.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Especialitats antigues:

151 Dibuix artístic

160 Dibuix publicitari

307 Dibuix i tècniques pictòriques

152 Procediments pictòrics

Es corresponen a la nova especialitat:

707 Dibuix artístic icolor

Especialitat antiga:

154 Dibuix lineal

Es correspon a la nova especialitat:

708 Dibuix tècnic

Especialitats antigues:

159 Disseny de figurins

* 305 Teoria i pràctica del disseny

Es corresponen a la nova especialitat:

710 Disseny de moda

Especialitats antigues:

170 Arts del moble

* 305 Teoria i pràctica del disseny

Es corresponen a la nova especialitat:

711 Disseny de producte

Especialitats antigues:

302 Tècniques de disseny gràfic

* 305 Teoria i pràctica del disseny

Es corresponen a la nova especialitat:

712 Disseny gràfic

Especialitats antigues:

165 Litografia

186 Procediments d'il·lustració del llibre

Es corresponen a la nova especialitat:

714 Edició d'art

Especialitat antiga:

184 Fotografia artística

Es correspon a la nova especialitat:

715 Fotografia

Especialitat antiga:

156 Història de l'art

Es correspon a la nova especialitat:

716 Història de l'art

Especialitat antiga:

301 Matemàtiques

Es correspon a la nova especialitat:

720 Materials itecnologia: disseny

Especialitat antiga:

157 Dret usual i nocions de comptabilitat i correspondència comercial

Es correspon a la nova especialitat:

723 Organització industrial i legislació

Especialitat antiga:

155 Modelatge i buidatge

Es correspon a la nova especialitat:

725 Volum

Especialitat antiga:

* 305 Teoria i pràctica del disseny

Es correspon a la nova especialitat:

709 Disseny d'interiors

Especialitats amb més d'una correspondència

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Especialitat antiga:

182 Brodats i puntes

Es correspon a la nova especialitat:

802 Brodats i puntes

Especialitats antigues:

162 Pintura

173 Retaules

Es corresponen a la nova especialitat:

804 Daurat i policromia

Especialitat antiga:

171 Ebenisteria

Es correspon a la nova especialitat:

805 Ebenisteria artística

Especialitat antiga:

168 Enquadernació

Es correspon a la nova especialitat:

806 Enquadernació artística

Especialitat antiga:

177 Esmalts

Es correspon a la nova especialitat:

807 Esmalts

Especialitats antigues:

306 Disseny gràfic

384 Fotografia artística

167 Tècnica mecànica de les arts del llibre

164 Tipografia

Es corresponen a la nova especialitat:

808 Fotografia i processos de reproducció

Especialitats antigues:

161 Disseny industrial

166 Modelisme i maquetisme

Es corresponen a la nova especialitat:

809 Modelisme i maquetisme

Especialitat antiga:

189 Buidatge i emmotllament

Es correspon a la nova especialitat:

810 Motlles i reproduccions

Especialitat antiga:

178 Mosaics

Es correspon a la nova especialitat:

811 Musivària

Especialitat antiga:

172 Talla de pedra i fusta

Es correspon a la nova especialitat:

812 Talla de pedra i fusta

Especialitat antiga:

176 Ceràmica artística

Es correspon a la nova especialitat:

813 Tècniques ceràmiques

Especialitat antiga:

365 Litografia

Es correspon a la nova especialitat:

814 Tècniques de gravat i estampació

Especialitat antiga:

359 Disseny de figurins

Es correspon ala nova especialitat:

817 Tècniques de patronatge i confecció

Especialitat antiga:

174 Forja artística

Es correspon a la nova especialitat:

818 Tècniques de metall

Especialitats antigues:

181 Estampat tèxtil

180 Tapissos i catifes

Es corresponen a la nova especialitat:

820 Tècniques tèxtils

Annex 2

Titulacions noves que s'inclouen a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig.

Cos de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany).

Llicenciat en filologia (germànica-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-espanyol).

Llicenciat en filologia germànica.

AN Anglès

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa).

Llicenciat en filologia alemanya (filologia anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès).

Llicenciat en filologia (filologia germànica: anglès).

CN Biologia i geologia

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

ECO Economia

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències empresarials.

FR Francès

Llicenciat en filosofia i lletres (moderna: francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-portuguès).

GE Geografia i història

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciat en filosofia i lletres (història moderna i contemporània).

Llicenciat en filosofia i lletres (història medieval).

GR Grec

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

LA Llatí

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblicatrilingüe).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

LC Llengua catalana i literatura

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia valenciana: BOE de 7.12.1995).

Llicenciat en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA