ANUNCI de l'Ajuntament de Puigcerdà, sobre nomenament de personal.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament de Puigcerdà, sobre nomenament de personal.

Fent ús de les atribucions que confereixen els articles 22 i 25 del Decret 214/1990, del reglament de personal al servei de les entitats locals, i l'article 298 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, per mitjà dels corresponents Decrets d'Alcaldia, s'ha resolt fer les contractacions següents:

Monitors Casals d'Estiu:

. a partir del dia 01 de juliol i fins el 31 d'agost 2003

Sixtina Perarnau Paunier

DNI 40561135 Z

Alba Guirao Rodríguez

DNI 40560865 C

Ana Mª Sirvent Crespo

DNI 40562308 Z

Estela Austt Josende

DNI 40561911 P

David Espel Sala

DNI 40561266 F

Núria Montoro Torrent

DNI 40562555 P

Anna Tor Benazet

DNI 40559781 V

Raul Parra Pérez

DNI 40560513 J

Irina Maña Mesa

DNI 38864328 D

del dia 01 al 31 de juliol

Laura Abian Gil DNI 40561808 C

del dia 01 al 31 d'agost

Gemma Arró Ribot DNI 40560269 E

El tipus de contracte es de duració determinada per obra o servei determinat.

Educadores Escola Bressol:

. a partir del dia 18 de juny fins el 31 d'agost 2003

Mercè Rubio Ribot DNI 40561102G

a partir del dia 25 de juny fins el 31 d'agost 2003

Laia Isern Domingo DNI 40562070Y

Silvia Vázquez Sánchez DNI 41086254C

El tipus de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA