DECRET 140/2012, de 30 d'octubre, pel qual es modifiquen els decrets de creació dels plans directors d'oncologia, de malalties de l'aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari i dels consells assessors respectius, i es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 62 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, va crear el Pla de Salut de Catalunya com l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en la matèria en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’article 64 d’aquesta Llei estableix que correspon al departament competent en matèria de salut formular els criteris generals de la planificació sanitària i també fixar els objectius, els índexs i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s’inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.

Enguany, el Govern ha aprovat el Pla de Salut de Catalunya per al període 2011-2015, que preveu com a elements transformadors del sistema sanitari el desenvolupament de programes de salut, la transformació del model d’atenció i la modernització del model organitzatiu. En l’àmbit dels programes de salut, la primera línia d’actuació estableix com a primer projecte a desenvolupar i implantar els plans directors, amb el propòsit de donar resposta als problemes de salut de més impacte.

Els plans directors són instruments d’informació, estudi i proposta mitjançant els quals el departament competent en matèria de salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions a desenvolupar en el seu àmbit d’actuació. Mitjançant el Decret 27/2006, de 28 de febrer, es va crear el Pla director d’oncologia i el seu Consell Assessor; pel Decret 28/2006, de 28 de febrer, es va crear el Pla director de malalties de l’aparell circulatori i el seu Consell Assessor; pel Decret 29/2006, de 28 de febrer, es va crear el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor; pel Decret 30/2006, de 28 de febrer, es va crear el Pla director de salut mental i addiccions i el seu Consell Assessor (DOGC núm. 4584, de 2.3.2006), i pel Decret 39/2006, de 14 de març, es va crear el Pla director sociosanitari i el seu Consell Assessor (DOGC núm. 4594, de 16.3.2006).

Els decrets anteriors configuren els respectius consells assessors dels plans directors com l’òrgan assessor del departament competent en matèria de salut en l’àmbit del pla director respectiu i que, amb petites matisacions, presenten una estructura comuna formada per un/a president/a, un/a o dos/dues vicepresidents/entes, un/a coordinador/a, un/a representant del departament competent en l’àmbit de què es tracti i un nombre màxim de persones vinculades a les universitats catalanes, a centres sanitaris, a l’àmbit de l’atenció primària, a col·legis professionals de l’àmbit de les ciències de la salut, a institucions i centres de recerca biomèdica, a societats científiques, a associacions de pacients i familiars, a associacions d’usuaris i usuàries, a entitats o grups de dones amb activitat en l’àmbit de la promoció de la salut de les dones i a les administracions sanitàries. Per a un millor funcionament, el Consell pot exercir les seves funcions mitjançant una Comissió Permanent formada pel/per la president/a del Consell Assessor, el/la coordinador/a i un nombre màxim de vocals d’entre els membres del plenari, i que té una funció més executiva de coordinació de grups de treball.

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya per al període 2011-2014 inclou en l’eix Salut un àmbit de millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració sanitària, amb accions orientades a la simplificació de l’estructura administrativa i del sector públic, com el redimensionament dels òrgans assessors i col·legiats.

Per tot el que s’ha exposat, i amb aquest objectiu de simplificació de l’estructura administrativa pel que fa als òrgans assessors, mitjançant aquest Decret es modifiquen el Decret 27/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla director d’oncologia i el seu Consell Assessor; el Decret 28/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de malalties de l’aparell circulatori i el seu Consell Assessor; el Decret 30/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de salut mental i addiccions i el seu Consell Assessor, i el Decret 39/2006, de 14 de març, pel qual es crea el Pla director sociosanitari i el seu Consell Assessor, per tal de reduir a un terç el nombre màxim de vocals dels consells assessors, que passa de 60 a 20 vocals. Se’n simplifica, addicionalment, la forma de funcionament, atès que la reducció de les vocalies fa innecessària la Comissió Permanent dels consells respectius. D’altra banda, i atesa la reorientació de les funcions de la Secretaria d’Estratègia i Coordinació operada per la reestructuració del departament competent en matèria de salut, s’actualitza la forma de designació dels directors i les directores dels plans, que ho seran a proposta única del/de la titular de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Cal fer esment que, en el cas del Pla director de malalties de l’aparell circulatori, s’aborden en un mateix pla dos grans grups de malalties, les malalties cerebrovasculars i les malalties cardiovasculars, que, pel seu àmbit específic i diferenciat d’especialització, justifiquen l’existència de dos consells assessors diferenciats dins del mateix pla, atès que amb la reducció efectuada en el nombre de membres del Consell, la representació en un màxim de deu professionals per a cada especialitat, cas que hi hagués un únic Consell Assessor, s’estimaria insuficient.

Es modifiquen, així mateix, les funcions assignades a aquests òrgans col·legiats, per tal d’establir els mecanismes adients per donar respostes àgils i eficients, en el mínim temps possible, a les necessitats detectades. En aquesta línia, el Departament de Salut està revisant els models assistencials que aplica per tal de fer els canvis necessaris i donar una resposta adequada al repte que planteja el nou escenari social, econòmic i demogràfic. Aquest nou paradigma, que fonamenta la reordenació del sistema sanitari i l’orienta a la millor resolució dels condicionants i problemes de l’àmbit de la salut i socials, va propiciar la creació, per l’Acord GOV/108/2011, de 5 de juliol, del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (DOGC núm. 5915, de 7.7.2011). Els plans directors s’han d’alinear amb l’objectiu d’aquest programa de desplegar un model interdepartamental d’atenció a la cronicitat que abordi les problemàtiques derivades de les malalties cròniques de manera integral i multidisciplinària.

Es crea, en el cas del Pla director de salut mental i addiccions i en el cas del Pla director sociosanitari, una Taula de Participació com a òrgan de participació i consultiu de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris i del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la salut mental i addiccions i en l’àmbit sociosanitari, respectivament, atès que aquests dos àmbits presenten la singularitat de comptar amb una xarxa específica de centres i serveis d’atenció a la salut mental i d’atenció sociosanitària, amb proveïdors de serveis propis per a cada una d’elles. L’existència d’una xarxa pública amb proveïdors de serveis específics de cada un d’aquests àmbits requereix un òrgan de participació sectorial diferenciat del Consell Assessor, que és un òrgan assessor de caràcter eminentment tecnicocientífic, que doni cabuda a la participació activa de les entitats proveïdores i de les principals entitats representatives de les famílies i dels usuaris.

Aquesta Taula de Participació, com a òrgan participatiu i consultiu dels sectors de salut mental i addiccions i sociosanitari, compta amb una persona en representació de l’ICASS atès que les accions socials i sanitàries que es deriven d’aquests plans directors s’han de desenvolupar de manera coordinada amb el departament competent en matèria de serveis socials.

Finalment, mitjançant el present Decret es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor, atesa la decisió d’integrar les polítiques de recerca i innovació en una unitat dins de l’estructura orgànica del Departament de Salut, que ha de treballar en estreta col·laboració amb els departaments competents en matèria de recerca i innovació.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.1 en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació del Decret 27/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla director d’oncologia i el seu Consell Assessor

1.1 Es modifica l’article 4, que queda redactat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA