ORDRE ECF/178/2010, d'11 de març, per la qual es modifica l'apartat 2.3 de l'article 2 de l'Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, modificat per l'Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, i s'afegeix un apartat 2.4 a l'article esmentat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/178/2010, d'11 de març, per la qual es modifica l'apartat 2.3 de l'article 2 de l'Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, modificat per l'Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, i s'afegeix un apartat 2.4 a l'article esmentat.

Mitjançant l'apartat 2.3 de l'article 2 de l'Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, modificat per l'Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, es va preveure la possibilitat de presentar telemàticament a través del portal e-tributs, autoliquidacions practicades mitjançant el programa d'ajuda, sempre que hagués estat tramesa, amb caràcter previ, la declaració informativa conforme a allò establert al Decret 648/2006, de 27 de desembre i a l'Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, modificada per l'Ordre ECF/139/2009.

Malgrat tot, s'ha fet necessari, d'una banda, ampliar la possibilitat de fer presentacions telemàtiques més enllà dels programes d'ajuda, tenint en compte que l'Agència Tributària de Catalunya pot facilitar eines automatitzades adients; i d'altra banda, que aquestes presentacions no quedin limitades únicament a declaracions informatives emeses en compliment de l'obligació regulada per la normativa esmentada, sinó que puguin ser ampliades a altres tipus de declaracions informatives resultants de convenis de col·laboració subscrits amb associacions, organismes o col·lectius professionals, si bé en aquest cas resulta necessària la posterior resolució expressa de la direcció de l'Agència Tributària de Catalunya que n'autoritzi l'enviament pel col·lectiu conveniat i en determini l'abast.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 2.3 de l'article 2 de l'Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, modificat per l'Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, el qual queda redactat en els termes següents:

“2.3. La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 600 s'ha de realitzar a delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya o a les oficines liquidadores competents.

”No obstant això, les autoliquidacions practicades mitjançant el programa d'ajuda o altres sistemes automatitzats que l'Agència Tributària de Catalunya posi a disposició d'associacions, organismes o col·lectius professionals amb qui hagi signat convenis de col·laboració, es podran presentar telemàticament a través del sistema virtual de l'Agència Tributària de Catalunya sempre que hagi estat tramesa, amb caràcter previ, la declaració informativa conforme al que estableix el Decret 648/2006, de 27 de desembre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA