LLEI 15/1987, de 9 de juliol, de modificació dels apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei 6/1983, del 7 d'abril, sobre Residus Industrials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Amb un encert notable, l'article 12 de la Llei del Parlament 6/1983, de 7 d'abril, sobre Residus Industrials, va crear la Junta de Residus, com a organisme de caràcter administratiu, al qual corresponen la planificació, la informació, la promoció, l'autorització, l'organització i l la supervisió de les actuacions concernents als residus industrials.

L'experiència del funcionament de la Junta de Residus ha posat en relleu la necessitat d'ampliar el camp d'actuació d'aquest organisme, que ha de comprendre l'activitat de gestió. Aquesta activitat de gestió s'ha de poder complementar utilitzant les variades formes i modalitats que admet l'ordenament jurídic, tant per a la gestió directa com per a la indirecta.

L'ampliació del camp d'actuació de la Junta de Residus aconsella de modificar-ne l'estructura actual, d'acord amb una representació més significativa dels municipis en el òrgans rectors de la Junta i mantenint-ne invariada la resta de l'estructura actual.

Les modificacions projectades e s poden portar a terme alterant el text dels apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei, sense afectar gens els altres apartats d'aquest article ni, per descomptat, la resta de la Llei.

Article únic

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 12 de la Llei 6/1983, del 7 d'abril, sobre Residus Industrials, que queden redactats de la manera que segueix: "

-1 Es crea la Junta de Residus, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb personalitat jurídica pròpia i diferent de l'Administració de la Generalitat, a la qual s'encomana en règim descentralitzat la planificació, la informació, la promoció, l'autorització, l'organització, la gestió i la supervisió de les accions concernents als residus industrials, amb vista a assolir els objectius indicats en l'article 2. En conseqüència, la Junta de Residus té plena capacitat jurídica per a regir i administrar els interessos que se li confien, per a adquirir i alienar els béns i els drets que en constitueixen el patrimoni propi, per a contractar i obligar-se i per a interposar els recursos i exercir les accions que les lleis determinen. Per a desenvolupar totes aquestes funcions, la Junta gestiona els serveis per mitjà de la seva pròpia organització. Pel que fa a la promoció, la gestió i l'expolotació, pot fer-les indirectament per mitjà de concessió, de gestió interessada, de concert, de creació de societats amb participació majoritària de la Generalitat o de societats vinculades a la Generalitat, amb submissió plena al que determinen la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i la resta de lleis aplicables. La Junta administra els béns que li adscriu la Generalitat per al compliement dels seus fins i disposa, com a mitjans econòmics, dels productes i de les rendes del seu patrimoni, de l'explotació dels serveis objecte de concessió i també de les assignacions pressupostàries que puguin establir cada any els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat i de les corporacions locals. "

-2 La Junta és presidida pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques o per la persona en qui aquest delegui la presidència. En són vice-presidents el Director General de Política Territorial i el Director General d'Indústria. En són vocals el Director General d'Obres Hidràuliques; un representant, amb categoria de Director General o similar, de cadascun dels Departaments següents: Indústria i Energia, Sanitat i Seguretat Social, Governació, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Comerç, Consum i Turisme i sis representants dels muncipis, designats per les entitats representatives d'aquests. Hi actua de secretari un funcionari de la Direcció General de Política Territorial, designat pel Director General de Política Territorial. El funcionament, les convocatòries, les reunions i el règim per a adoptar acords de la Junta es regeixen d'acord amb allò que la Llei de Procediment Administratiu estableix per als òrgans col·legiats." _______________________

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 9 de juliol de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Bigatà i Ribé Conseller de Política Territorial i Obres Públiques