DECRET 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric (BOE de 28.11.1997), regula la producció d’energia elèctrica en règim especial, preveient un règim d’incentius per a les energies renovables a fi i efecte que la seva aportació a la demanda energètica d’Espanya sigui com a mínim del 12% a l’any 2010.

En desenvolupament d’aquestes previsions, el Reial decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions abastades per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració (BOE de 30.12.1998), va establir el procediment administratiu per acollir les instal·lacions dins d’aquest règim especial i va determinar el règim econòmic aplicable a aquestes.

Entre les instal·lacions de producció d’energia elèctrica que reben la consideració de producció en règim especial, s’inclouen les instal·lacions de producció elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, les quals es caracteritzen per la seva simplicitat constructiva. Aquest fet fa necessari definir un procediment administratiu aplicable a aquest tipus d’instal·lacions que simplifiqui el que és actualment vigent.

Pel que fa als criteris de connexió de les instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, aquests han estat fixats mitjançant el Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre (BOE de 30.9.2000), sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, amb caràcter de bàsics. Així mateix, mitjançant la Resolució de 31 de maig de 2001 de la Direcció General de Política Energètica i Mines s’ha establert el model de contracte tipus i el model de factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.

En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, la producció d’energia elèctrica en règim especial es troba regulada pel Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual s’estableix el procediment administratiu per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial (DOGC de 18.9.1996), el qual requereix ser modificat pel que fa al procediment administratiu aplicable a les instal·lacions fotovoltaiques.

D’acord amb el que disposa l’article 9.16 de l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té competència exclusiva en instal·lacions de producció, distribució i transport d’energia, sempre que el transport no surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat autònoma.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 12.1.2 de l’Estatut, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’indústria, sens perjudici del que determinin les normes de l’Estat per raons de seguretat.

Per últim, d’acord amb l’article 10.1.5 de l’Estatut, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que aquella legislació estableixi, correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i reglamentari i l’execució en matèria de règim energètic.

Sobre la base del que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,

Decreto:

Article 1

Objecte

L’objecte del present Decret és establir el procediment administratiu aplicable a les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, a fi i efecte de simplificar la tramitació administrativa a efectuar per a la seva construcció i explotació.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Les normes que estableix el present Decret són d’aplicació a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, interconnectades amb la xarxa elèctrica, que s’executin dins l’àmbit territorial de Catalunya i que no afectin a una altra comunitat autònoma.

Article 3

Classificació de les instal·lacions

3.1 Les instal·lacions fotovoltaiques es classifiquen en dos grups:

  1. Instal·lacions de potència nominal igual o inferior a 5 kW: es tracta d’instal·lacions senzilles i identificades mitjançant el butlletí d’instal·lació, a efectes d’acreditar l’acompliment del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

    Es classifiquen com instal·lacions de classe A segons l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 14 de maig de 1987, modificada per l’Ordre de 28 de novembre de 2000.

  2. Instal·lacions de potència nominal superior a 5 kW: la definició de les seves característiques tècniques s’efectua mitjançant projecte signat per facultatiu o facultativa competent i visat pel col·legi professional corresponent. Requereixen la presentació del certificat de direcció i acabament d’obra que garanteixi la concordança de la instal·lació amb la documentació tècnica presentada i la seva adaptació a la reglamentació vigent.

    Es classifiquen com instal·lacions de classe C, segons l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 14 de maig de 1987, modificada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA