DECRET 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1920, pàg. 4776, de 13.7.1994).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente