ORDRE ECF/457/2010, de 29 de setembre, per la qual s'aprova l'aplicació dels serveis de subhasta electrònica integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/457/2010, de 29 de setembre, per la qual s'aprova l'aplicació dels serveis de subhasta electrònica integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública.

En el marc europeu de la contractació electrònica i en el context de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, el Departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, està duent a terme les actuacions per implementar l'estratègia corporativa de contractació electrònica orientada als serveis a les empreses i gestors públics en el marc de les competències de la Generalitat sobre contractes de les administracions públiques catalanes que li atorga l'article 159.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006. Aquesta estratègia ha de culminar en la implantació d'un sistema integral de contractació electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent amb l'objectiu, d'una banda, de millorar el funcionament intern de l'Administració en l'àmbit de la contractació pública i, d'altra banda, de millorar els canals de relació de l'Administració amb les empreses i la ciutadania per millorar la qualitat en el servei.

Amb aquest objectiu la Direcció General de Contractació Pública, mitjançant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ja ha implementat alguns sistemes transversals, com són el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI), el Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC) i la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).

Seguint en aquesta línia estratègica, s'està endegant la construcció dels serveis de licitació electrònica integrats en la Plataforma de serveis de contractació pública, per dotar les administracions públiques catalanes i les empreses d'eines intuïtives i amigables que aportin alhora, a ambdues parts, totes les garanties jurídiques i tècniques del procés de licitació per mitjans electrònics.

Així mateix, l'aprovació de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, també ha donat un impuls decidit a la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions de les entitats del sector públic de Catalunya amb les empreses. Concretament, l'article 16 de la Llei esmentada estableix que les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d'impulsar, amb caràcter general, la incorporació dels mitjans electrònics...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA