DECRET 112/1992, d'11 de maig, pel qual s'aprova l'alteració parcial dels termes municipals d'Oristà i d'Olost.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 7 de juny de 1982, la majoria dels veïns residents en el nucli del Raval d'Olost van adreçar a l'Ajuntament d'Oristà, del qual formen part, una instància en què sol·licitaven la segregació del barri esmentat i de determinats terrenys pròxims, per a la seva posterior agregació al municipi d'Olost.

Complerts els tràmits que preveu l'article 20 i concordants de la Llei de règim local de 1955, l'expedient va ser sotmès a dictamen del Consell d'Estat, la Comissió permanent del qual, en la sessió de 12 de juliol de 1984, va emetre informe favorable sobre la segregació proposada, en considerar que concorren tots els requisits exigits: confusió de nuclis urbans, notoris motius de necessitat econòmica i administrativa i no-privació al municipi originari de les condicions per crear-ne un de nou. Al dictamen esmentat es feia constar, no obstant això, l'absència del repartiment corresponent a la contribució territorial rústica i pecuària.

Amb aquesta finalitat, la Direcció General d'Administració Local va sol·licitar a ambdós ajuntaments que aportessin la documentació pertinent. Amb posterioritat, van ser incorporats nous documents de caràcter econòmic, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria 3 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, de 24 de maig de 1988, van ser sotmesos a informe de la Comissió de delimitació territorial i a dictamen de la Comissió jurídica assessora.

En data 21 de novembre de 1991, la Comissió de delimitació territorial va emetre informe favorable sobre la segregació, i va proposar com a nou límit entre els termes municipals d'Oristà i d'Olost el que ja va ser vigent entre els anys 1937 i 1939.

En data 30 de gener de 1992, la Comissió jurídica assessora també va emetre informe favorable sobre la segregació.

En virtut d'això, prenent en consideració el dictamen de la Comissió permanent del Consell d'Estat, el de la Comissió jurídica assessora i l'informe de la Comissió de delimitació territorial, i a l'empara del que disposen els articles 17.1.f) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 25.3 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, i altra legislació aplicable;

A proposta del conseller de Governació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S'aprova...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA