DECRET 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 2006 estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d’interès de la Generalitat, que inclou: la planificació estadística, l’organització administrativa i la creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat. A la vegada, preveu la participació i col·laboració de la Generalitat en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, estableix a l’article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s’ha de fer en programes anuals d’actuació estadística, que ha d’aprovar el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement.

Atesa la regulació del procediment general d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i d’elaboració i aprovació dels programes anuals d’actuació estadística, establert al capítol V de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014;

Atès que l’article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, regula la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, per mitjà de convenis o contractes d’acord amb la normativa vigent;

Atès que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, tal com estableix l’article 20 de la Llei 13/2010, de 21 de maig;

Atès que el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013, que el conseller del Departament d’Economia i Coneixement ha d’elevar al Govern perquè l’aprovi, i atès que el Consell Català d’Estadística ha elaborat el dictamen previ preceptiu, segons els termes que estableixen, respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya;

A proposta del conseller d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013

S’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2013, en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Article 2

Objecte del Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013

El Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2013 té per objecte l’establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de portar a terme durant l’any 2013, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Article 3

Actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013

 1. Les regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013 són les establertes a l’annex 1 d’aquest Decret.

 2. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2013 figuren a l’annex 2 d’aquest Decret, amb la seva descripció normalitzada i ordenades per objectius i activitats del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

 3. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística del 2013 es presenten per organismes responsables a l’annex 3 d’aquest Decret.

Article 4

Projectes de creació i modificació de registres i arxius administratius de la Generalitat de Catalunya susceptibles d’aprofitament estadístic

 1. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per fer efectiu el criteri que estableix l’article 13.d) de la Llei 13/2010, de 21 de maig, i d’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, han de trametre a l’Institut d’Estadística de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius susceptibles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació d’aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer el grau d’aprofitament estadístic, d’acord amb allò que disposa l’article 14 de la Llei 13/2010, de 21 de maig.

 2. De manera prioritària, el lliurament a l’Institut d’Estadística de Catalunya dels projectes de creació i modificació esmentats a l’apartat anterior es farà en la fase inicial de la seva tramitació i afectaran els registres i arxius administratius que compleixin les condicions que segueixen a continuació, d’acord amb l’article 14 de la Llei 13/2010, de 21 de maig.

  1. Han de permetre assolir objectius del Pla estadístic.

  2. S’han de caracteritzar per la seva vocació de permanència i actualització contínua.

  3. Han d’abastar la totalitat del territori de Catalunya.

  4. Han de contenir dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

 3. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot fer recomanacions no vinculants de caràcter tècnic als projectes a què fan referència els apartats anteriors, d’acord amb l’òrgan estadístic de la institució impulsora, en els termes establerts en l’esmentat article 14 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, tant en la fase inicial del projecte com també al llarg de la seva implementació, especialment en el moment de definir els continguts i l’estructura dels sistemes d’informació que l’han de gestionar.

Article 5

Comunicació de la relació dels òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques de la Generalitat de Catalunya, entitats locals i altres entitats de dret públic

Els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, així com les entitats locals catalanes i altres entitats de dret públic que tenen encomanada la realització d’estadístiques oficials d’acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, han de comunicar a l’Institut d’Estadística de Catalunya els canvis en els òrgans amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, i les normes de desplegament, d’acord amb allò que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la Llei 13/2010, de 21 de maig.

Disposicions finals

Primera

Habilitació normativa

Es faculta el conseller o la consellera d’Economia i Coneixement per dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l’execució i l’aplicació d’aquest Decret.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de gener de 2013.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

Annex 1

Regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística de l’any 2013

Nom de l’actuació: denominació més usual en l’àmbit de l’estadística oficial.

Codi d’identificació: codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d’activitat estadística que l’actuació desplega i 2 dígits específics de l’actuació.

Tipus d’actuacions:

 1. Consolidades: actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

 2. En desenvolupament: actuacions que s’han portat a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

 3. Noves: actuacions que per l’interès que tenen i per llur adequació als objectius del Pla s’han d’iniciar durant el període de vigència d’aquest.

Organisme responsable: ens públic que té l’obligació de dissenyar i dur a terme l’actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d’executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d’un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l’article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l’actuació estadística. Aquesta participació haurà d’estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l’article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Ressenya de l’actuació: procés tècnic que s’ha de seguir per tal d’obtenir els objectius de l’actuació.

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades. Les definicions dels valors indicats han d’adaptar-se a l’article 2 del Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de la cessió de dades sotmeses a secret estadístic.

Informant inicial: persona o entitat que subministra les dades primàries.

Tècnica de recollida de les dades primàries: procediment que s’ha utilitzat o s’utilitzarà per tal d’obtenir les dades primàries.

Periodicitat: freqüència amb la qual es disposa de resultats.

Variables principals a investigar: principals característiques quantitatives i qualitatives, els valors de les quals s’han de determinar.

Organisme difusor: ens públic al qual s’assigna l’obligació de difondre els resultats.

Mitjà principal de difusió: principal suport a través del qual s’han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.

Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.

Referència temporal dels resultats: període de temps al qual van referits els resultats estadístics de l’actuació.

Disponibilitat dels resultats sintètics: estimació del temps que ha de passar entre la data de referència de l’actuació i la disponibilitat dels primers resultats, segons el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi amb el mitjà principal de difusió.

Cost directe...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA