DECRET 34/2009, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009.

Data d'entrada en vigor:07 de març de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET

34/2009, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix a l'article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d'Economia i Finances.

L'article 18.1 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat, estableix que l'execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 es porta a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística.

Atesa la regulació del procediment general d'elaboració i aprovació dels programes anuals d'actuació estadística, establerta a l'article 20 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009;

Atès que l'article 19 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 estableix els requisits d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística;

Atès que l'article 10.n) de la Llei d'estadística de Catalunya i l'article 20.3 de la Llei 2/2006 disposen que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha de preparar i elaborar cada any el Projecte de programa anual d'actuació estadística, en el marc de la planificació i programació de l'estadística d'interès de la Generalitat, i elevar-lo al conseller d'Economia i Finances perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern;

Atès que l'article 24 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, regula la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, per mitjà de convenis o acords;

Atès que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, tal com estableix l'esmentat article 20 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009;

Atès que la Junta de Govern de l'Idescat ha acordat proposar el Projecte de programa anual d'actuació estadística de l'any 2009 al conseller d'Economia i Finances, i atès que el Consell Català d'Estadística ha elaborat el dictamen previ preceptiu, segons els termes que estableixen, respectivament, els articles 5 i 10 del Decret 34/2003, de 21 de gener, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

A proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2009

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009, en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2009

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2009, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Article 3

Actuacions estadístiques del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2009

3.1 Les regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2009 són les establertes a l'annex 1 d'aquest Decret.

3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009 figuren a l'annex 2 d'aquest Decret, amb la seva descripció normalitzada i ordenades per objectius i activitats del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

3.3 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2009 es llisten per organismes responsables a l'annex 3 d'aquest Decret.

Article 4

Regles de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, per a l'execució del Programa anual d'actuació estadística del 2009, per mitjà de convenis o acords

4.1 El termini màxim per a la formalització dels corresponents convenis o acords que regulen actuacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009, que s'executen sota la responsabilitat o la col·laboració de dues institucions o més, d'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, és el 31 de juliol de 2009.

4.2 Les institucions o òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que siguin organismes responsables d'actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009 notificaran la formalització de convenis o acords que regulen les actuacions esmentades a la Subdirecció General de Producció Estadística de l'Institut d'Estadística de Catalunya en un termini màxim de 15 dies naturals posteriors a la data de la seva signatura.

Disposicions finals

Primera

Habilitació normativa

Es faculta el conseller o la consellera d'Economia i Finances per dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i l'aplicació d'aquest Decret.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de febrer de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex 1

Regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2009

Nom de l'actuació: denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.

Codi d'identificació: codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d'activitat estadística que l'actuació desplega i 2 dígits específics de l'actuació.

Tipus d'actuació: d'acord amb les definicions establertes a l'article 12 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, pot ser .consolidada., .en desenvolupament. o .nova..

Organisme responsable: ens públic que té l'obligació de dissenyar i dur a terme l'actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d'executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d'un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l'actuació estadística. Aquesta participació haurà d'estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Ressenya de l'actuació: objectiu de l'actuació i procés tècnic que s'ha de seguir per tal d'obtenir-lo.

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades.

Informant inicial: persona o entitat que subministra les dades primàries.

Tècnica de recollida de les dades primàries: procediment que s'ha utilitzat o s'utilitzarà per tal d'obtenir les dades primàries.

Periodicitat: freqüència amb la qual es disposa de resultats.

Variables principals a investigar: principals característiques quantitatives i qualitatives, els valors de les quals s'han de determinar.

Organisme difusor: ens públic al qual s'assigna l'obligació de difondre els resultats.

Mitjà principal de difusió: principal suport a través del qual s'han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.

Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.

Referència temporal dels resultats: període de temps al qual van referits els resultats estadístics de l'actuació.

Disponibilitat dels resultats sintètics: estimació del temps que ha de passar entre la data de referència de l'actuació i la disponibilitat dels primers resultats segons el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi amb el mitjà principal de difusió.

Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2009, inclosa la difusió de resultats.

Activitat que desenvolupa: transcripció del nom de l'activitat estadística tal com figura en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

Objectiu de l'activitat: transcripció de l'objectiu de l'activitat estadística inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 del qual es desprèn l'actuació.

Annex 2

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2009, ordenades segons els objectius i les activitats estadístiques del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009

POBLACIÓ

01 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

01 01 01 ENQUESTA DEMOGRÀFICA

01 01 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

01 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

01 03 01 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

01 04 01 ESTADÍSTICA SOBRE POBLACIÓ ESTRANGERA

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

01 06 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

01 07 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA

02 FLUXOS DE POBLACIÓ

02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

02 03 02 ESTADÍSTICA D'IMMIGRANTS

02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

02 05 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

03 PREVISIONS DEMOGRÀFIQUES

03 01 01 ESTIMACIONS POSTCENSALS DE POBLACIÓ

03 02 04 PROJECCIONS DE POBLACIÓ (BASE 2007)

04 SÍNTESI DEMOGRÀFICA

04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA

04 02 01 INDICADORS...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA