DECRET 11/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

11/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010.

L'article 135 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006 estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d'interès de la Generalitat, que inclou: la planificació estadística, l'organització administrativa i la creació d'un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat. A la vegada, preveu la participació i col·laboració de la Generalitat en l'elaboració d'estadístiques d'abast supraautonòmic.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix en el seu article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d'Economia i Finances;

Atès que la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 estableix en l'article 2.2 que si l'1 de gener de 2010 no ha entrat en vigor un nou pla estadístic de Catalunya, resta automàticament prorrogada la vigència d'aquest fins que s'aprovi el nou;

Atès que, d'acord amb l'article 18 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, els programes anuals d'actuació estadística estableixen la descripció de les estadístiques que s'han de dur a terme en el compliment dels objectius i preceptes d'aquesta llei, durant l'any que abasten;

Atès que l'article 19 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 estableix els requisits d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística;

Atès que l'article 10.n) de la Llei d'estadística de Catalunya i l'article 20.3 de la Llei 2/2006 disposen que l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha de preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística, en el marc de la planificació i programació de l'estadística d'interès de la Generalitat, i elevar-lo al conseller d'Economia i Finances perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern;

Atès que l'article 24 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 regula la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, per mitjà de convenis o acords;

Vist que l'Idescat ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, tal com estableix el citat article 20 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009;

Vist que la Junta de Govern de l'Idescat ha acordat proposar el projecte de Programa anual d'actuació estadística de l'any 2010 al conseller d'Economia i Finances i vist que el Consell Català d'Estadística ha elaborat el dictamen previ preceptiu, segons els termes establerts, respectivament, als articles 5 i 10 del Decret 34/2003, de 21 de gener, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

A proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística del 2010

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010 en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 prorrogat automàticament en virtut de l'article 2.2 de la Llei 2/2006, de 6 de març, en tant no entri en vigor el Pla estadístic de Catalunya 2010-2013.

Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística del 2010

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2010.

Article 3

Actuacions estadístiques del Programa anual d'actuació estadística del 2010

3.1 Les regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2010 són les establertes en l'annex 1 d'aquest Decret.

3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010 figuren en l'annex 2 d'aquest Decret, amb la seva descripció normalitzada i ordenades per objectius i activitats del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

3.3 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2010 es llisten per organismes responsables en l'annex 3 d'aquest Decret.

Article 4

Regles de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, per a l'execució del Programa anual d'actuació estadística del 2010, per mitjà de convenis o acords

4.1 El termini màxim per a la formalització dels corresponents convenis o acords que regulen actuacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010, que s'executen sota la responsabilitat o la col·laboració de dues institucions o més, d'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, és el 31 de juliol de 2010.

4.2 Les institucions o òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que siguin organismes responsables d'actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010, notificaran la formalització de convenis o acords que regulen les actuacions esmentades a la Subdirecció General de Producció Estadística de l'Institut d'Estadística de Catalunya en un termini màxim de quinze dies naturals posteriors a la seva data de signatura.

Disposicions finals

 1. Eficàcia temporal del decret

  En el moment de l'aprovació del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013, el Govern haurà d'establir per decret l'eficàcia temporal d'aquest decret fins a 31 de desembre de 2010 o elaborar un nou Programa anual d'actuació estadística del 2010, en desplegament del nou Pla estadístic de Catalunya vigent en aquell moment.

 2. Entrada en vigor

  Aquest Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2010.

  Barcelona, 26 de gener de 2010

  José Montilla i Aguilera

  President de la Generalitat de Catalunya

  Antoni Castells

  Conseller d'Economia i Finances

  Annex 1

  Regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2010

  Nom de l'actuació: denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.

  Codi d'identificació: codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d'activitat estadística que l'actuació desplega i 2 dígits específics de l'actuació.

  Tipus d'actuació: d'acord amb les definicions establertes a l'article 12 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, pot ser .consolidada., .en desenvolupament. o .nova..

  Organisme responsable: ens públic que té l'obligació de dissenyar i dur a terme l'actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d'executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d'un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

  Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l'actuació estadística. Aquesta participació haurà d'estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

  Ressenya de l'actuació: objectiu de l'actuació i procés tècnic que s'ha de seguir per tal d'obtenir-lo.

  Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades.

  Informant inicial: persona o entitat que subministra les dades primàries.

  Tècnica de recollida de les dades primàries: procediment que s'ha utilitzat o s'utilitzarà per tal d'obtenir les dades primàries.

  Periodicitat: freqüència amb la qual es disposa de resultats.

  Variables principals a investigar: principals característiques quantitatives i qualitatives, els valors de les quals s'han de determinar.

  Organisme difusor: ens públic al qual s'assigna l'obligació de difondre els resultats.

  Mitjà principal de difusió: principal suport a través del qual s'han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.

  Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.

  Referència temporal dels resultats: període de temps al qual van referits els resultats estadístics de l'actuació.

  Disponibilitat dels resultats sintètics: estimació del temps que ha de passar entre la data de referència de l'actuació i la disponibilitat dels primers resultats segons el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi amb el mitjà principal de difusió.

  Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2010, inclosa la difusió de resultats.

  Activitat que desenvolupa: transcripció del nom de l'activitat estadística tal com figura en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

  Objectiu de l'activitat: transcripció de l'objectiu de l'activitat estadística inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 del qual es desprèn l'actuació.

  Annex 2

  Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2010, ordenades segons els objectius i les activitats estadístiques del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009

  POBLACIÓ

  01 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

  01 01 01 ENQUESTA DEMOGRÀFICA

  01 01 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

  01 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

  01 03 01 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

  01 04 01 ESTADÍSTICA SOBRE POBLACIÓ ESTRANGERA

  01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

  01 06 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

  01 07 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA