DECRET 325/1985, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el primer Catàleg de Jocs i Apostes autoritzats a Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 3 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del Joc, disposa: "1. Correspon al Consell Executiu d'aprovar el Catàleg de Jocs i Apostes autoritzats d'entre aquells a què fan referència els articles anteriors. 2. De cada joc, el catàleg n'ha d'especificar les diferents denominacions, les modalitats possibles, els elements necessaris per a practicar-lo i les regles essencials que cal aplicar-hi."

Pel que fa a la Ruleta, Ruleta americana amb un sol zero, Vint-i-u, Bola, el Trenta i quaranta, Daus o Craps, Punt i banca, Baccarà o Chemin de fer, Baccarà a 2 draps i Bingo, es tracta de jocs sotmesos a usos tradicionals i fins i tot pràctiques internacionals, que no sembla prudent alterar. Per aquesta raó, i atès que en el Catàleg de Jocs aprovat per Ordre del Ministeri de l'Interior de 9 d'octubre de 1979, ja se n'ha fet una descripció minuciosa, que s'ajusta, a més, a les prescripcions de la Llei catalana, el present catàleg es remet a les disposicions de la norma estatal i les fa seves.

Els jocs mitjançant Butlletes, les Rifes i les Tómboles es caracteritzen per la seva realització popular i per la seva heterogeneïtat, a diferència dels jocs anteriorment esmentats, que se celebren en casinos i establiments especialitzats amb responsabilitat específica de gestió. Per aquesta raó les prescripcions del Catàleg han de ser necessàriament breus. Aquí la seguretat econòmica i jurídica dels participants ve garantida per l'autorització administrativa individualitzada, en la qual han de concretar-se les notes pròpies de cada una de les modalitats possibles.

La Loteria, per la seva part, ofereix una peculiaritat essencial: no és realitzada pels particulars sinó per la pròpia Administració, circumstància que explica la sumarietat de les disposicions del Catàleg i la remissió a les particularitats de la seva reglamentació pròpia.

Pel que fa a les apostes (hípiques, de llebrers, i de trinquet) el Catàleg es limita a precisar de forma expressa la seva denominació, atès que per a les apostes no regeixen les especificacions de l'article 3.2 de la Llei, que al·ludeix únicament als jocs. La inclusió en el catàleg serveix, doncs, per consagrar la seva licitud (sempre que s'acompleixin les altres condicions imposades per la Llei) i sense que l'absència d'altres determinacions impliqui inseguretat, atès que en les reglamentacions particulars es troba una regulació precisa d'aquestes.

En virtut d'això, a proposta del Conseller de Governació i prèvia deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1.- 1. El Catàleg de Jocs i Apostes Autoritzades

a Catalunya, previst en l'article 3 de la Llei 15/1984, de 20 de març, comprèn els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA