ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Acord
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ACORD

GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre.

L'article 172.1.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre l'aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d'organització i funcionament de les universitats privades.

Les universitats públiques elaboren i aproven els seus estatuts en virtut de llur autonomia universitària, els quals són aprovats pel Govern de la Generalitat, amb el control previ de la seva legalitat, d'acord amb el que estableix l'article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

En compliment de la disposició addicional 8 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Claustre de la Universitat de Girona, en la sessió que va tenir lloc els dies 15 i 16 de desembre de 2010, ha aprovat la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats mitjançant el Decret 200/2003, de 26 d'agost, per tal d'adaptar-los al nou marc jurídic vigent.

Un cop analitzada l'adequació a la legalitat vigent de la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona, i atès el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona, adoptada pel Claustre de la Universitat de Girona els dies 15 i 16 de desembre de 2010.

—2 Disposar la publicació del text íntegre dels Estatuts de la Universitat de Girona, que figura a l'annex, resultant de la modificació aprovada per aquest Acord i del text dels Estatuts aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d'agost.

—3 De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

—4 Disposar la publicació d'aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 7 de juny de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

Annex

Estatuts de la Universitat de Girona

Preàmbul

La Universitat de Girona, creada per la Llei del Parlament de Catalunya 35/1991, de 30 de desembre, vol expressar la seva condició d'hereva de l'Estudi General, creat el segle xv per Alfons el Magnànim. Alhora, es reconeix com el fruit dels esforços que, des de diferents tradicions i òptiques socials i científiques, ha esmerçat tota la societat gironina amb la finalitat d'aconseguir per a Girona el ple restabliment dels estudis superiors.

La Universitat de Girona proclama la seva plena catalanitat com a manera d'obrir-se a totes les tradicions, avenços i cultures. La Universitat de Girona se sent arrelada al país i, des de la perspectiva de la tolerància i l'universalisme, manifesta la ferma voluntat de promoure la llengua i cultura catalanes, de ser eina d'equilibri territorial i motor de progrés al servei de la societat gironina i d'impulsar la justícia i la solidaritat.

La Universitat de Girona vol manifestar un compromís actiu en la lluita contra la discriminació per raó de gènere, en l'assoliment de més alts nivells d'igualtat efectiva, respecte i dignitat per a les dones. Això es concreta en l'impuls i el suport a la recerca i la renovació de la docència orientats a aconseguir que sigui més visible la realitat de les dones, i en la seva promoció a funcions i càrrecs en els quals no es trobin prou representades.

Els membres de la comunitat universitària són conscients que la universitat és un servei públic que ha de respondre als interessos generals de tota la comunitat. Per això ha d'oferir la màxima transparència en la seva gestió i ha de procurar esmerçar els recursos necessaris per a l'activitat investigadora i per a una docència de qualitat que formi professionals i ciutadans fidels als valors democràtics. En aquest sentit, es considera imprescindible la col·laboració conjunta del personal acadèmic, del personal d'administració i serveis i dels estudiants, supeditada sempre als interessos col·lectius que s'expressen, en primer lloc, en els poders públics i, en segon lloc, en el Consell Social.

Així mateix, la Universitat de Girona manifesta el seu interès a desenvolupar al màxim les seves facultats per tal que el progrés, la cultura i el respecte als drets de les persones i els pobles siguin l'eix del seu programa educatiu.

La Universitat de Girona té la voluntat de fer avançar l'ensenyament superior promovent l'ús intel·ligent de les tecnologies de la informació, en particular l'organització de noves formes d'ensenyament no presencial i semipresencial, i l'afavoriment de l'ús racional de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'aprenentatge dins de tots els ensenyaments de la Universitat.

La plena integració de la Universitat de Girona en l'espai europeu d'ensenyament superior és una mesura necessària per assolir els fins de la Universitat. Per a això, és ferma voluntat de la Universitat fomentar la mobilitat dels estudiants en l'espai europeu d'ensenyament superior facilitant l'accés als programes de beques i ajudes. Igualment, la Universitat ha d'estimular la mobilitat del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis mitjançant programes i convenis específics i els programes de la Unió Europea, perquè puguin aprofundir en els seus coneixements i millorar les seves competències professionals. Finalment, la Universitat manifesta un compromís amb l'organització de programes d'educació superior que permetin la formació universitària i l'actualització de coneixements i habilitats al llarg de tota la vida.

La Universitat de Girona assumeix la seva responsabilitat en tot allò que signifiqui denúncia de les desigualtats i de les injustícies i vol incidir, a través de la seva vocació estrictament universitària, en el compromís social dels programes i projectes d'ajuda al desenvolupament i cooperació amb els països menys privilegiats.

També proclama, finalment, el seu respecte als valors mediambientals i la condemna a qualsevol forma d'agressió física o moral a les persones, a les cultures o als drets humans, i expressa la seva voluntat de fer prevaler la solidaritat i la tolerància per damunt de qualsevol consideració.

Títol I

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa

La Universitat de Girona és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat d'obrar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA