ACORD GOV/123/2009, de 14 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2009 de 96 places de personal laboral fix del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ACORD

GOV/123/2009, de 14 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2009 de 96 places de personal laboral fix del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha efectuat la corresponent proposta d'oferta i els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2009, han emès el corresponent informe favorable;

La Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe a què fa referència l'article 11 del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener. També s'ha complert el tràmit previst a l'article 12.c) del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya de personal laboral de la Generalitat de Catalunya;

Considerant el que preveuen l'article 34 de la Llei de pressupostos de la Generalitat, l'article 25 de l'esmentat Conveni col·lectiu quant a la reserva de places per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i el Decret 66/1999, de 9 de març, que regula l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional;

Considerant el que disposa l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, quant a la publicació de les ofertes d'ocupació pública, i l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aproven les directrius per a la publicitat d'acords del Govern;

En ús de les competències atribuïdes per l'article 5.c) i 25.4 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, el Govern de la Generalitat,

Acorda:

.1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009, de 96 places de personal laboral fix, del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que figuren a l'annex del present Acord.

.2 La indicada oferta d'ocupació pública inclou les vacants dotades, la provisió de les quals es considera necessària, durant l'exercici pressupostari, per a l'adequat funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos de l'Administració de la Generalitat.

.3 D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA