DECRET 39/2003, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 39/2003, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Mitjançant la Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es va dotar d'un règim jurídic especial l'esmentat Parc Nacional amb la finalitat de preservar-lo de totes les intervencions que poguessin alterar-ne la fisonomia, la integritat i l'evolució dels sistemes naturals.

Aquesta Llei estableix que el Pla rector d'ús i gestió ha de regular les mesures necessàries per protegir els valors naturals del Parc i que, d'entre altres, comprendran els aspectes relatius a les directrius generals d'ordenació i d'ús, les normes de gestió i actuació, la zonificació i la regulació del trànsit de persones i vehicles.

Mitjançant el Decret 82/1993, de 9 de febrer, es va aprovar el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la vigència del qual ha estat prorrogada pel Decret 223/2000, de 26 de juny. Escau ara aprovar un nou pla rector d'ús i gestió que actualitzi el règim jurídic de protecció del Parc.

El present Pla ha estat sotmès a informació pública, havent-se analitzat i valorat les al-legacions presentades.

El Pla que s'aprova per aquest Decret ha estat informat favorablement pel Patronat del Parc i per la Comissió de Coordinació del mateix Parc, i s'ajusta al que preveu el Pla director de parcs nacionals, aprovat pel Reial decret 1803/1999, de 26 de novembre, que constitueix l'instrument d'ordenació de la Xarxa de Parcs Nacionals.

A proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
 1. S'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 2. El Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és integrat pels documents següents:

  Normes d'ús i gestió.

  Programes d'activitats de gestió.

  Estimació econòmica de les inversions.

  Plànols de zonificació i de les zones d'ús moderat.

 3. Les normes d'ús i gestió es publiquen annexes a aquest Decret.

  Disposició derogatòria

  Es deroga el Decret 82/1993, de 9 de febrer, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

  Barcelona, 4 de febrer de 2003

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Ramon Espadaler i Parcerisas

  Conseller de Medi Ambient

  Normes

  del Pla d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

  Capítol I

  Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte del Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és consolidar la protecció del Parc Nacional mitjançant una gestió adequada, d'acord amb el règim jurídic especial que estableix la Llei 7/1988, de 30 de març.

1.2 El present Pla estableix les normes que regulen els usos turístics, recreatius, esportius, educatius i científics, així com els usos i aprofitaments tradicionals i el trànsit de persones i vehicles, i també defineix la planificació de les línies de gestió que determinin les actuacions a realitzar durant la seva vigència i els instruments d'actuació per dur-les a terme.

Article 2

Finalitats

El Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici té com a finalitats:

 1. Assegurar el manteniment dels processos naturals i la restauració dels recursos del Parc, amb la reducció i l'eliminació dels impactes generats per activitats i actuacions incompatibles amb el caràcter del Parc.

 2. Implantar les mesures necessàries per aconseguir la protecció dels valors culturals del Parc.

 3. Conservar els recursos naturals (gea, aigües, flora, fauna i paisatge).

 4. Assegurar la conservació de les espècies animals i vegetals silvestres que formen part dels processos naturals del Parc Nacional.

 5. Desenvolupar les línies bàsiques per definir el sistema d'ús públic i ordenació de les visites de manera compatible amb la conservació del Parc.

 6. Fomentar el desenvolupament sostenible de les comarques implicades, amb la integració de la població de la zona en les activitats generades pel Parc Nacional, per compatibilitzar la protecció de la natura i la conservació dels recursos naturals amb el desenvolupament socioeconòmic.

 7. Promoure l'educació, la divulgació i el coneixement públic dels valors naturals i ecològics i del seu significat, per potenciar una major sensibilitat pública.

 8. Promocionar la investigació i el desenvolupament d'estudis del medi natural, així com els relacionats amb les activitats humanes, els efectes de la gestió i el patrimoni etnològic i cultural.

 9. Potenciar la relació amb la resta de parcs nacionals i espais protegits d'àmbit internacional, nacional o autonòmic.

 10. Aconseguir el reconeixement internacional del Parc pels organismes competents en conservació de la natura.

 11. Promoure l'ampliació del Parc Nacional en el futur, així com l'adquisició de nous terrenys, amb una prevalença dels criteris científics i de conservació per sobre dels altres, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària.

 12. Estructurar un equip tècnic de gestió sota un organigrama de funcionament, amb l'establiment d'un sistema àgil d'actuació i administració, completat amb una guarderia pròpia del Parc.

Article 3

Àmbit territorial

3.1 L'àmbit territorial del Pla inclou el Parc Nacional i la zona perifèrica de protecció, i ve definit pels límits establerts a la Llei 7/1988 per al Parc Nacional; a la Llei 22/1990, de 28 de desembre, de modificació parcial dels límits de la zona perifèrica de protecció, i al Decret 234/1996, de 5 de juliol, d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

3.2 La superfície inclosa en l'àmbit territorial del Pla és de 40.852 ha, que pertanyen als municipis de la Vall de Boí, Espot, Vielha e Mijaran, Naut Aran, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, la Guingueta d'Àneu, Sort, la Torre de Cabdella i Vilaller.

Article 4

Règim jurídic

El règim jurídic del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona perifèrica de protecció s'estableix a la Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; a la Llei 22/1990, de 28 de desembre, de modificació parcial dels límits de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; al Decret 234/1996, d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i a les disposicions del present Decret.

Article 5

Contingut

El Pla rector d'ús i gestió és integrat pels documents següents:

Normes d'ús i gestió.

Programes d'activitats de gestió.

Estimació econòmica de les inversions.

Plànols de zonificació i de les zones d'ús moderat.

Article 6

Vigència

El Pla rector d'ús i gestió té una vigència de sis anys. A partir del cinquè any s'iniciarà el procés per a la seva revisió.

Capítol II

Criteris de gestió

Article 7

Criteris generals

7.1 S'entén per gestió el conjunt de totes les activitats a desenvolupar per l'administració del Parc Nacional durant el període de vigència del present Pla. El conjunt d'aquestes activitats constitueix el programa d'intervenció de l'administració per complir els objectius establerts en la Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

7.2 Les actuacions que es duguin a terme en compliment dels objectius del Pla han d'atendre els criteris de gestió següents:

 1. En totes les actuacions que es programin durant la vigència del Pla prevaldrà la conservació dels valors i dels processos naturals.

 2. Les actuacions que puguin afectar processos naturals es duran a terme en el menor grau possible d'intensitat, extensió i durada.

 3. Les alteracions causades per fenòmens naturals, com ara vents, allaus, llamps o inundacions, no seran restaurades excepte per motius de seguretat, de reparació d'infraestructures o d'altres causes degudament justificades.

 4. La presa de decisions es basarà en la millor informació disponible i el principi de prevenció. En cas de dubte, prevaldrà el principi de conservació.

 5. Els mecanismes de gestió tindran en compte les relacions amb l'entorn del Parc.

 6. Els projectes a desenvolupar en el marc del que estableix el Pla rector hauran de sotmetre's al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb el que estableixen el Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del Pla d'espais d'interès natural, i la resta de normativa vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental.

 7. Es promourà la col-laboració de les persones propietàries de terrenys amb l'administració del Parc per tal de coadjuvar en l'assoliment dels objectius del Parc. Quan es consideri necessari per raons de gestió, es promourà l'adquisició dels terrenys, preferentment mitjançant acords voluntaris, d'acord al que preveu l'apartat 3.1.e) del Pla director de la Xarxa de Parcs Nacionals.

 8. S'implantaran progressivament sistemes normalitzats de qualitat ambiental, tant en els serveis que es presten mitjançant concessió i en els productes elaborats, com en la gestió del Parc.

Article 8

Conservació dels recursos geològics, edafològics i hídrics

Es preservarà la integritat de les característiques geològiques i geomorfològiques pròpies del Parc, i es mantindrà i restaurarà la qualitat i funcionalitat de les aigües superficials i subterrànies del Parc. A aquests efectes es duran a terme les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA