DECRET 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 381/1988, 174/1989 i 342/1995.

El cos d'agents rurals va ser creat per la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. El cos enllaça amb la Guarderia Forestal de l'Estat, traspassada pel Reial Decret 1950, de 31 de juliol de 1980, però lliga també altres experiències de la nostra pròpia història.

En efecte, l'antecedent més immediat és el Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya creat el 25 de gener de 1932, per conversió del pre-existent Servei Forestal del Patronat de la Muntanya del Montseny. El nou servei tenia competència sobre tots els temes relatius "al foment, la conservació i la millora de la riquesa forestal dins el territori de Catalunya, la creació de nous parcs naturals, la conservació dels existents i els serveis de caça i pesca".

Aquest servei havia tingut com a precedent el del mateix nom creat per la Mancomunitat i que va exercir les seves tasques fins al 1923. La manca de recursos i les especials circumstàncies històriques no van permetre, en un i altre cas, portar a terme tots els projectes previstos. Es va fer palès però, que la recuperació de l'autogovern comportava sempre una especial sensibilitat i dedicació de la nostra administració per la millora i la conservació del patrimoni natural de Catalunya.

La Llei de creació del cos d'agents rurals els assigna les funcions de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries d'espais naturals protegits i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit. Per tal d'executar eficientment aquestes importants comeses, en el marc de la llei i de la nostra tradició, es considera necessari establir el Reglament del cos d'agents rurals.

En conseqüència, a proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya el qual es transcriu com a annex.

Disposició transitòria Única Els funcionaris transferits que figuren en la relació 3 del Reial Decret 1950/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura, i que pertanyien a la Guarderia Forestal de l'Estat i a l'Institut Nacional per a la Conservació de la Natura (ICONA), queden integrats al cos d'agents rurals, d'acord amb el que preveu la Llei de creació de cossos de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional Única En tot el que no estigui regulat en el Reglament que es transcriu a l'annex d'aquesta disposició serà d'aplicació la normativa vigent sobre funció pública.

Disposicions finals

-1 S'autoritza el Conseller de Governació per desplegar aquest Decret.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de setembre de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí Conseller de Governació

Annex

Reglament del cos d'agents rurals

TÍTOL 1 Naturalesa, funcions i estructura

Article 1

Corresponen al cos d'agents rurals les funcions de policia i guàrdia dels béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit. En concret, són funcions del cos d'agents rurals:

  1. Vigilar els béns forestals, la flora, la fauna i les vies pecuàries de Catalunya, vetllar per la protecció dels animals, l'observança de les lleis i altres disposicions en aquestes matèries, i efectuar les denúncies de les infraccions que es cometin contra el que aquestes estableixen.

  2. Realitzar les activitats necessàries per a la prevenció dels incendis forestals, vetllar pel compliment de les lleis i altres disposicions sobre incendis forestals i informar sobre les seves causes, conseqüències i danys produïts.

  3. Vigilar els espais naturals protegits i les reserves de caça i pesca.

  4. Garantir el normal funcionament de les instal·lacions de la Generalitat de Catalunya situades o relacionades amb el medi natural.

  5. Controlar la realització dels aprofitaments forestals i informar sobre aquests.

  6. Totes aquelles altres que els corresponguin o puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent.

  7. Vetllar per l'observança de les lleis i altres disposicions en matèria de recursos marins i els seus aprofitaments, competència de la Generalitat de Catalunya, i efectuar les denúncies de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA