DECRET 264/1995, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de distincions del cos de bombers de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 34 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, preveu que els membres del cos de bombers de la Generalitat han de ser distingits quan s'apreciï alguna de les circumstàncies o alguns dels supòsits que siguin determinats per reglament.

Per tal de donar un reconeixement a aquells bombers professionals que s'hagin destacat marcadament pel seu esforç, dedicació i lliurament en l'exercici de les seves funcions o en la realització d'actes excepcionals, fou aprovat el Decret 326/1990, de 21 de desembre, el qual ara és modificat per adaptar-lo a la Llei esmentada.

Per això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Distincions Amb la finalitat de reconèixer l'esforç, la dedicació i el lliurament en l'exercici de les seves funcions, la Generalitat de Catalunya pot atorgar als membres del cos de bombers de la Generalitat, els següents tipus de distincions: Medalla d'honor. Felicitació.

Article 2

Medalla d'honor Els supòsits en què s'atorga la medalla d'honor són per antiguitat i per serveis excepcionals.

Article 3

Medalla d'honor per antiguitat 3.1 La medalla d'honor per antiguitat s'atorga als bombers que hagin mostrat una especial dedicació i lliurament en l'exercici de les seves funcions al llarg dels anys i té tres categories:

  1. Medalla de bronze: s'atorga als bombers que hagin prestat vint anys de servei efectiu.

  2. Medalla d'argent: s'atorga als bombers titulars de la medalla d'honor de bronze que hagin prestat vint-i-cinc anys de servei efectiu.

  3. Medalla d'or: s'atorga als bombers titulars de la medalla d'honor d'argent que hagin prestat trenta-cinc anys de servei efectiu. No obstant això, a títol excepcional, la medalla d'or pot ser concedida al bomber després de trenta anys de servei en el moment del cessament de la seva activitat. 3.2 Es considera també temps de servei efectiu el prestat com a segona activitat, previst en l'article 39 de la Llei 5/1994, de 4 de maig.

Article 4

Medalla d'honor per serveis excepcionals 4.1 La medalla d'honor per serveis excepcionals s'atorga al bomber que sigui particularment distingit per la realització d'actes d'especial rellevància i repercussió per a les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA