DECRET 52/1989, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 17 de la Llei 4/1984, de 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari, estableix que el Consell Executiu de la Generalitat ha d'aprovar, a proposta dels departaments d'Economia i Finances, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i del titular del departament competent en matèria de cooperatives, el Reglament de l'Institut que ha de ser redactat per la Junta de Govern. El citat article disposa també que en l'esmentat Reglament ha de fixar-se tant pel que fa als membres de la Junta de Govern com als membres del Consell Consultiu, un període de durada en el càrrec de quatre anys, que s'haurà de renovar per meitats cada dos anys. D'acord amb el mandat de què s'ha fet menció, la Junta de Govern ha redactat aquest Reglament.

Per tant, a proposta dels Consellers d'Economia i Finances; d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de l'Institut Català del Crèdit Agrari, el text del qual s'insereix en l'annex.

Barcelona, 7 de febrer de 1989

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Trias i Fargas Conseller d'Economia i Finances

Josep Miró i Ardèvol Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Ignasi Farreres i Bochaca Conseller de Treball

Annex

Capítol 1 Naturalesa i funcions

Article 1

L'Institut Català del Crèdit Agrari és un organisme autònom de caràcter financer adscrit al Departament d'Economia i Finances, i gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat d'obrar, pública i privada.

Article 2

2.1 Són objectius generals de l'Institut Català del Crèdit Agrari el foment, la coordinació i la canalització del crèdit agrari a Catalunya, principalment per mitjà de les caixes rurals, d'acord amb els objectius i les finalitats establertes per la Generalitat en l'exercici de les seves competències estatutàries, i també la coordinació i el sosteniment, dins l'àmbit de les seves funcions, de l'activitat de les caixes rurals i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries que tinguin domicili en el lloc de Catalunya on exerceixen principalment les seves activitats econòmiques i socials. 2.2 Per al compliment d'aquests objectius generals i en l'exercici de les seves funcions específiques, l'Institut Català del Crèdit Agrari pot utilitzar els instruments de dret públic i de dret privat propis de la seva naturalesa, d'acord amb la Llei 4/1984, de 24 de febrer, i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li és d'aplicació. En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns; concertar crèdits, subscriure contractes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions que preveuen les Lleis. 2.3 Les operacions creditícies de l'Institut Català del Crèdit Agrari són sotmeses a les normes de dret privat.

Article 3

Són funcions específiques de l'Institut Català del Crèdit Agrari:

 1. Atorgar crèdits a les caixes rurals i a les cooperatives agràries.

 2. Atorgar crèdits a les persones físiques i jurídiques a les quals les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i les caixes rurals estiguin facultades per donar crèdits quan, per les característiques de l'import, de la concentració de risc o altres, aquestes no puguin atendre'ls. En aquests casos, l'expedient ha de ser tramitat mitjançant la cooperativa o la caixa rural corresponent.

 3. Efectuar les inspeccions i encarregar les auditories a les caixes rurals i a les seccions de crèdit de les cooperatives agràries que li encomani el Departament d'Economia i Finances.

 4. Prestar assistència tècnica a les caixes rurals i a les cooperatives agràries en matèria financera.

 5. Coordinar l'activitat de les caixes rurals en projectes de finançament conjunt.

 6. Canalitzar els recursos de les caixes rurals per a finançament d'infrastructura i d'actuacions d'interès general, dins els límits establerts per les bases d'ordenació del crèdit i la banca.

 7. Desenvolupar totes aquelles activitats que siguin adequades per afavorir la liquiditat de les caixes rurals i les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i la garantia dels dipòsits constituïts en aquestes, d'acord amb les bases de l'ordenació del crèdit i la banca i amb els convenis que l'Institut subscrigui amb el Banco de España i amb institucions de crèdit oficial de l'Estat.

 8. Exercir les atribucions sobre les caixes rurals que li siguin delegades pel Consell Executiu o pel departament corresponent.

 9. Atorgar crèdits a empreses agràries, ja siguin persones físiques ja siguin persones jurídiques, crèdits que seran canalitzats principalment per les caixes rurals. Aquests recursos han de ser destinats a inversions que tinguin per finalitat la creació, la conservació i el millorament de la riquesa agrícola, forestal i pequària i dels seus mitjans de producció, o a la instal·lació i al perfeccionament d'indústries agrícoles, forestals i pequàries i al millorament del medi rural. Es consideren com a compreses dins les empreses agràries, les empreses agro-alimentàries sobre les quals té competències el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i les empreses dedicades a la pesca i a l'aqüicultura. Les empreses dedicades a la prestació de serveis específics a les activitats abans esmentades tindran igualment la consideració d'empresa agrària als efectes d'aquest apartat.

 10. Atorgar avals, d'acord amb els objectius i les finalitats establerts pel Consell Executiu de la Generalitat. En cap cas, l'import global d'aquests avals no superarà l'import aprovat pel Parlament de Catalunya en la Llei de pressupostos en el marc del que estableix la Llei de finances públiques de Catalunya.

 11. Subscriure concerts i convenis amb les institucions estatals en matèria de crèdit agrícola.

 12. Regular i controlar en matèria de crèdit agrícola quan la regulació i el control siguin de la competència de la Generalitat i quan el Consell Executiu li ho delegui.

 13. Desenvolupar qualsevol activitat financera que faciliti recursos d'aquesta naturalesa, o hi faciliti l'accés, a favor de les institucions relacionades amb el crèdit agrari, en el marc de les bases de l'ordenació general del crèdit i la banca, principalment per mitjà de les caixes rurals.

 14. Recaptar els imports corresponents als reintegraments per inversions reals efectuades o que s'efectuïn per l'Administració sobre la base del que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA