DECRET 132/2003, de 27 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 132/2003, de 27 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10.

L'article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, atribueixen al Departament de Justícia i Interior i a l'Entitat esmentada, entre d'altres, determinades facultats relatives a la reglamentació, l'organització i la gestió dels jocs de loteria.

Pel Decret 38/1994, de 8 de febrer, es va aprovar el Reglament de la loteria denominada Super 10, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, el qual va establir la regulació d'aquesta modalitat de loteria.

El Reglament de la loteria Super 10 fou modificat pel Decret 87/1997, d'1 d'abril, de modificació del sistema de pagament dels premis de les loteries Trio, Super 10 i Loto Express i, posteriorment, pel Decret 336/2001, de 18 de desembre, d'adaptació a l'euro i de modificació de diverses qüestions d'ordre econòmic de les loteries organitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i pel Decret 216/2002, d'1 d'agost, de modificació de diverses qüestions d'ordre econòmic de les loteries Loto Express i Super 10.

Pel que fa a la loteria Super 10, l'experiència adquirida en el sistema aplicable i les diverses modificacions de què ha estat objecte el seu Reglament, aprovat per Decret 38/1994, de 8 de febrer, fan convenient la seva regulació en un text únic que refongui les normes existents, prevegi les opcions d'apostes complementàries així com també les categories i els premis corresponents i permeti l'adaptació de l'organització i la gestió d'aquest joc a la nova realitat.

De conformitat amb l'article 3.1 del Decret 253/2002, de 4 de novembre, de creació i reorganització de diferents departaments, de modificació de les comissions de Govern i la seva composició i de determinació del nombre de departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, i el Decret 284/2002, de 12 de novembre, d'estructuració i de reestructuració parcial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, les competències en matèria de joc s'han atribuït al Departament de Justícia i Interior.

Per tant, vista la proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Justícia i Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10 que es publica a l'annex d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents:

  1. El Decret 38/1994, de 8 de febrer, d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Super 10, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

  2. L'article 4 del Decret 336/2001, de 18 de desembre, d'adaptació a l'euro i de modificació de diverses qüestions d'ordre econòmic de les loteries organitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, així com l'article 8 del Decret 336/2001, de 18 de desembre, en allò que fa referència a la modificació de l'article 18 del Decret 38/1994, de 8 de febrer.

  3. L'article 2 del Decret 216/2002, d'1 d'agost, de modificació de diverses qüestions d'ordre econòmic de les loteries Loto Express i Super 10, organitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el dia 8 de juny de 2003.

Barcelona, 27 de maig de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex

Reglament de la loteria Super 10

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Reglament té per objecte la regulació del joc de la loteria Super 10 organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

1.2 Aquest joc és una modalitat de loteria en la qual la persona participant pot adquirir bitllets als establiments autoritzats per a la venda d'aquesta, mitjançant el pagament d'un preu cert, i que es caracteritza pel fet que la persona participant ha d'escollir 10 (deu) números, d'ara en endavant aposta, de l'1 (u) al 68 (seixanta-vuit).

1.3 La persona participant pot escollir els números mitjançant qualsevol dels mètodes següents:

  1. Marcar els números en un full de selecció.

  2. Donar els números verbalment a l'agent venedor perquè els introdueixi a l'ordinador receptor d'apostes.

  3. Deixar que el mateix terminal generi els números a l'atzar.

  4. Marcar els números a través de qualsevol mitjà tècnic que es posi a la seva disposició a aquest efecte, per tal que quedin introduïts a l'ordinador receptor d'apostes.

1.4 Així mateix, aquesta modalitat de loteria es pot realitzar amb apostes complementàries.

Article 2

Opció complementària anomenada Diana

Les apostes que efectuïn les persones participants en la loteria Super 10 es poden complementar amb l'opció anomenada Diana. Aquesta opció només pot ser escollida quan es realitzi juntament amb l'aposta normal, i reuneix les característiques següents:

  1. És vàlida per al mateix nombre de sorteigs escollits per a l'aposta normal.

  2. El preu per participar-hi és el mateix que l'escollit per a l'aposta normal.

  3. Els números amb els quals s'hi participa són els mateixos que els escollits per a l'aposta normal.

Article 3

Sorteigs

3.1 L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de fixar, per resolució del/de la director/a general de l'Entitat, que s'ha de publicar al DOGC, el nombre i la periodicitat dels sorteigs que s'han d'efectuar i, si escau, d'altres característiques i especificacions de l'esmentada loteria.

3.2 En cas de força major, el/la director/a general de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA