DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 144/1994.

Atès que el capítol 1 del títol 19 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, defineix els béns i els drets que componen el patrimoni dels ens locals i en regula els aspectes essencials del règim jurídic fent necessari el seu desplegament per via reglamentària;

Atesa la disposició final 2 de l'esmentada Llei 8/1987, de 15 d'abril;

Vist l'informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, que es publica com a annex a aquest Decret.

Disposició transitòria

Els preceptes d'aquest Reglament s'aplicaran a tots els expedients en curs, pel que fa als tràmits que s'hagin d'efectuar a partir de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria

Queden derogats els articles 20, 21, 22, 23 i 24 del Decret 361/1986, de 4 de desembre, per a la regulació de forma provisional del procediment d'actuació en diverses matèries de règim local.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 17 d'octubre de 1988

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gomis i Martí

Conseller de Governació

Annex

TÍTOL 1

El patrimoni dels ens locals

Capítol 1

Béns que integren el patrimoni

Secció 1

Concepte i classificació

Article 1

1.1 El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i els drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d'adquisició.

1.2 El patrimoni net és determinat pel resultat de restar a la suma de valors dels béns i drets l'import del passiu financer, entenent per aquest la quantitat que s'endeuta al 31 de desembre per deute emès, préstecs, bestretes rebudes, i també dipòsits constituïts per tercers en els comptes municipals.

Article 2

Els béns dels ens locals es classifiquen en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials.

Article 3

3.1 Són béns de domini públic:

 1. Els que la llei declari amb aquest caràcter.

 2. Els afectes a l'ús públic.

 3. Els afectes als serveis públics dels ens locals.

  3.2 En tot cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l'ens local on té la seva seu la corporació i aquells en què s'allotgen els seus òrgans i serveis.

  3.3 Igualment estan subjectes al règim de domini públic els drets reals que corresponen a les entitats locals sobre béns que pertanyen a altres persones, quan aquests drets es constitueixen per a utilitat d'algun dels béns indicats pels apartats anteriors o per a la consecució de fins d'interès públic equivalents al que serveixen els dits béns.

  Article 4

  S'entén que són afectes a l'ús públic aquells béns destinats a ser utilitzats directament pels particulars, la conservació i la policia dels quals siguin competència de l'ens local, com ara els carrers, places, parcs, fonts, camins i obres públiques d'aprofitament o utilització generals.

  Article 5

  S'entén que són afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment o exclusivament al fi particular del servei, com ara escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles, cementiris i camps d'esport.

  Article 6

  Són béns comunals els que pertanyen als municipis i les entitats municipals descentralitzades però que tenen unes facultats sobre aquests que són compartides, de manera que correspon al comú dels veïns l'aprofitament, com a dret real administratiu de gaudi, i als ens locals la seva administració i conservació.

  Article 7

  7.1 Els béns de domini públic i els comunals, mentre conserven el seu caràcter, són inalienables, inembargables i imprescriptibles, i no estan subjectes a cap tribut.

  7.2 Són també inalienables i inembargables les forests catalogades que pertanyen als ens locals, en els termes que estableix la legislació específica sobre la matèria.

  Article 8

  8.1 Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no estan destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència local, o a l'aprofitament pel comú dels veïns.

  8.2 Els béns patrimonials estan en el comerç jurídic, poden procurar directament o indirectament la satisfacció de necessitats col·lectives, i es regeixen per la seva legislació específica i, si aquesta hi manca, per les normes de dret privat.

  8.3 Si no consta l'afectació d'un bé local es presumeix la seva condició patrimonial.

  Article 9

  9.1 La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica dels ens locals té el caràcter de bé patrimonial, llevat que es declari expressament bé de domini públic perquè s'adeqüi essencialment al fi particular d'un servei públic.

  9.2 Les patents d'invenció i els certificats de protecció dels models d'utilitat, i també les addicions a les patents, s'han de regir per la seva normativa sectorial específica, i tenen també caràcter patrimonial, llevat que s'adeqüin expressament al fi particular d'un servei públic.

  9.3 El dret de traspàs dels establiments comercials propietat de la corporació es regeix pel que disposa la Llei d'arrendaments urbans i té també la consideració de bé patrimonial, amb l'excepció que preveuen els apartats anteriors.

  Article 10

  Són béns de naturalesa patrimonial les quotes, parts alíquotes i títols representatius del capital que pertanyen a l'ens local, d'empreses constituïdes d'acord amb el dret civil o mercantil.

  Article 11

  Es consideren béns patrimonials les parcel·les sobreres i els béns no utilitzables.

  Article 12

  12.1 Són parcel·les sobreres les porcions de terreny propietat dels ens locals que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat.

  12.2 Per declarar un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica en la forma que preveu l'article 20 d'aquest Reglament. Aquest expedient no és necessari quan l'alteració deriva expressament o implícitament de l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o serveis.

  Article 13

  13.1 Es consideren béns no utilitzables els que, pel seu deteriorament, depreciació o estat deficient, són inaplicables als serveis municipals o a l'aprofitament normal, ateses la seva naturalesa i destinació.

  13.2 La declaració d'un bé no utilitzable requereix un expedient en el qual s'acrediti aquesta circumstància per mitjà d'un informe tècnic. Aquest expedient l'ha de resoldre el president de l'ens local, amb l'informe previ del secretari i de l'interventor o dels lletrats dels serveis jurídics de l'ens local.

  Secció 2

  Patrimonis especials

  Subsecció 1

  Patrimoni municipal del sòl

  Article 14

  14.1 El patrimoni municipal del sòl en els municipis que obligatòriament o optativament el tenen constituït s'adscriu a la gestió urbanística per a la immediata preparació i alienació de solars edificables i reserva de terrenys de futura utilització. Es regeix també per la seva legislació específica i s'integra en el de l'ens local com a patrimoni separat.

  14.2 Els ajuntaments dels municipis a què es fa referència a l'apartat anterior han de preveure específicament en els seus pressupostos les partides per a constitució, conservació i ampliació de patrimoni municipal del sòl. La quantia de la despesa no pot ser inferior al 5% del total consignat en els capítols I i II del pressupost general d'ingressos.

  14.3 Les previsions pressupostàries afectes a la gestió urbanística inclouran les despeses per a la creació de nous carrers, jardins i equipaments no obtinguts per cessió gratuïta, per a la formació de patrimonis del sòl amb fins d'actuació urbanística, per a la formació de reserves i per a la protecció i la tutela dels sòls no urbanitzables.

  Article 15

  Constitueixen el patrimoni municipal del sòl els béns i els drets següents:

 4. Els que el municipi adquireix amb aquesta finalitat per qualsevol títol.

 5. Els terrenys patrimonials classificats com a sòl urbà o urbanitzable programat en el planejament urbanístic.

 6. Els terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament pels particulars afectats per una actuació urbanística, inclosos els que provenen de l'aprofitament mitjà, qualificats de sòl urbà o urbanitzable programat en el planejament urbanístic, i que no hagin de ser aplicats a compensar altres propietaris, d'acord amb les prescripcions del pla o norma que reguli l'actuació.

 7. Transitòriament, els terrenys edificables a què fa referència l'article 15.c) de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.

  Article 16

  Sens perjudici de la vinculació del sòl a la seva destinació urbanística des de l'aprovació dels plans o normes, l'adquisició per part de l'administració actuant i la seva incorporació al patrimoni municipal del sòl o al patrimoni demanial per a la seva afectació a un ús o servei públic concret es produeix a partir del moment en què es formalitza la cessió de dret, d'acord amb la legislació urbanística.

  Subsecció 2

  Patrimoni històrico-artístic

  Article 17

  Constitueixen el patrimoni històrico-artístic dels ens locals: els immobles i els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnològic, científic o tècnic; el patrimoni documental...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA