DECRET 28/1997, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2358, pàg. 3082, de 25.3.1997).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

En virtut de la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat de Catalunya en matèria de casinos, jocs i apostes per l'article 9.32 de l'Estatut d'autonomia, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i, posteriorment, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

L'article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març atribueix al Departament de Governació la potestat d'aprovació de les reglamentacions especials dels jocs, i regula els condicionaments i les prohibicions per a la seva pràctica.

D'altra banda, l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que la potestat reglamentària de l'Administració de la Generalitat correspon al Govern. Aquest precepte, i el rang de Decret de la norma a derogar, motiven que la nova norma adopti la forma del Decret.

En compliment del mandat de l'article 5.2 de la Llei 15/1984, abans esmentada, el Reglament aprovat per aquest Decret determina el seus propis règim i àmbit d'aplicació, assenyala els requisits que han de complir les persones o entitats per tal de ser titulars de les autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament d'activitats relacionades amb màquines recreatives i d'atzar, determina el règim de les autoritzacions d'instal·lació, estableix el règim de fabricació, gestió i explotació, i un nou sistema de suport documental de les autoritzacions i, en virtut de la competència atribuïda per l'article 7 de la mateixa norma, també regula els requisits i les característiques que han de reunir les mateixes màquines recreatives i d'atzar i altres elements. Finalment, pel que fa al règim sancionador, remet a la vigent Llei 1/1991, de 27 de febrer.

L'aprovació d'aquest Reglament de màquines recreatives i d'atzar respon al gran dinamisme d'aquest sector, que ha motivat ja en anteriors ocasions l'adequació de les normes a la realitat, ampliant definicions i descripcions d'elements i activitats. La lliçó de l'experiència en l'aplicació pràctica del que va ser el primer Reglament de màquines recreatives i d'atzar a Catalunya, i també les sentències 392 i 400/1995 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 i 13 de juny de 1995, respectivament, en relació amb determinats articles de l'antic Reglament, la publicació de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents que introdueix limitacions amb relació a l'ús de màquines recreatives per menors d'edat, i els nous comportaments dels consumidors i dels empresaris han palesat la inadequació de la norma fins ara vigent per tal de poder abastar les innovacions tecnològiques en les màquines recreatives i d'atzar i l'aparició de noves pràctiques que depassen aquest marc normatiu. Amb l'aprovació d'aquesta nova norma, es dóna compliment al mandat del legislador, expressat en l'exposició de motius de la Llei 15/1984, de 20 de març, que marca com a objectiu de la mateixa Llei la fixació de regles terminants que ofereixin als ciutadans seguretat jurídica i, d'altra banda, permetin el poder executiu de la Generalitat desenvolupar una política de joc adaptada a les circumstàncies de cada moment.

Així mateix, l'antiga norma reglamentària regulava en un sol text tant qüestions tècniques relacionades amb els aparells de joc com temes referits als espais, com és el cas dels salons recreatius i de joc. Raons de tècnica legislativa exigeixen la separació en dos textos, conservar en el Reglament de màquines recreatives i d'atzar exclusivament la determinació dels tipus d'establiments on les màquines poden ser instal·lades i reservar per un reglament específic les condicions que han de reunir els establiments, com ja succeeix amb les sales de bingo i els casinos, que disposen de la seva reglamentació específica, aprofitant per regular nous tipus d'espais com els centres d'oci i esbarjo familiar.

En aquesta norma es recullen modificacions concretes respecte a la normativa anterior. Com a exemple es poden enumerar la previsió de tecnologies noves aplicades a les màquines; l'actualització i l'ampliació de possibilitats pel que fa a les fiances, amb la determinació de les conseqüències de la desaparició total o parcial de les garanties; una major concreció en matèria d'instal·lació i tipus de màquines segons les classes de locals; l'admissió de la titularitat de màquines en règims diferents del de propietat; o la simplificació de la documentació que han de conservar l'empresa i el local; una major concreció de la documentació a incorporar a la màquina. És a dir, que molts d'aquests canvis responen a una adequació de la norma a la realitat, la qual cosa implicarà també una major seguretat jurídica.

El text anterior imposava en determinats preceptes un règim de control que posteriorment va resultar contradictori amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquesta revisió s'introdueixen variacions significatives respecte al règim d'autoritzacions de la reglamentació anterior, com ara la modificació del termini de validesa de les inscripcions de les empreses en el Registre de màquines recreatives i d'atzar, la substitució de les guies de circulació per permisos d'explotació, la desaparició de les autoritzacions d'explotació i la substitució del sistema de butlletins d'instal·lació per les autoritzacions i comunicacions d'emplaçament.

Així mateix, aquestes modificacions tindran com a conseqüència l'agilitació de les tramitacions administratives, fonamentalment les de les mateixes màquines i entre aquestes molt especialment els trasllats de màquines entre locals, amb la intenció d'evitar perjudicis que el sistema de tramitació que preveu la norma que es deroga suposa per a les empreses i els titulars dels establiments, que han de suportar, com a conseqüència dels molts tràmits que l'antiga reglamentació imposava, uns costos econòmics en la seva gestió empresarial, i també per a la pròpia Administració. Això s'aconsegueix sense que el nivell de control que l'Administració té l'obligació d'exercir no es vegi afectat, derivant, això sí, cap a uns controls qualitatius més que quantitatius, per tal d'assolir una major transparència, eficàcia i eficiència en la gestió.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques que preveuen la Directiva 83/189/CEE del Consell, de 28 de març de 1983, i el Reial decret 1168/1995, de 7 de juliol.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, el text del qual figura a continuació.

Disposició addicional

Les referències a les guies de circulació i a les autoritzacions d'explotació i als establiments de l'article 36.1.d) del Reglament de màquines recreatives i d'atzar aprovat pel Decret 316/1992, de 28 de desembre, contingudes en l'article únic del Decret 66/1995, de 7 de març, pel qual es modifica la planificació del joc a Catalunya i es limita el nombre de màquines del tipus B instal·lades en bars i bars restaurant, s'entendran fetes respectivament als permisos d'explotació i a l'article 24.d) del Reglament aprovat per aquest Decret.

Disposició derogatòria

En entrar en vigor del present Decret, es deroguen totalment les disposicions següents:

  1. Decret 316/1992, de 28 de desembre, d'aprovació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria setena del Reglament aprovat per aquest Decret.

  2. Ordre de 26 de juny de 1992, per la qual es regulen determinats aspectes de la tramitació dels models normalitzats d'impresos corresponents als butlletins d'instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.

  3. Decret 67/1995, de 7 de març, pel qual s'amplien els terminis d'adequació de les màquines recreatives i d'atzar i de les autoritzacions d'instal·lació que preveu el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 316/1992, de 28 de desembre, i es regulen determinats aspectes de la instal·lació de màquines recreatives.

Disposicions finals

-1 Es modifiquen els articles 57, 58 i 59 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, policia autonòmica i local i personal al servei de la Generalitat, que quedaran redactats de la manera següent: "Article 57. Diligenciat de permís d'explotació de màquines recreatives i d'atzar (tipus A, B i C) "La validació dels permisos d'explotació de màquines recreatives i d'atzar dels tipus A, B i C la faran, mitjançant diligència, els serveis de joc i d'espectacles de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i de la Direcció General del Joc i d'Espectacles. "Aquesta validació s'entendrà concedida pel transcurs de tres mesos sense que la sol·licitud presentada hagi estat diligenciada". "Article 58. Autorització d'emplaçament de màquines recreatives...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA