DECRET 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

211/2001, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials.

D'acord amb el que estableix el preàmbul de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, la tendència a la globalització de les relacions econòmiques afecta, d'una manera molt profunda, la ràpida evolució d'un sector cabdal en l'economia catalana com és el de la distribució comercial.

Al llarg del temps, la Generalitat de Catalunya ha propulsat, en el marc de les seves competències, la normativa més adequada per fer front als diversos canvis operats en el sector, sempre des de la perspectiva d'assolir un equilibri territorial entre els diversos formats comercials, entre els diferents operadors i amb l'objecte final d'evitar desplaçaments per motiu de compra i facilitar una oferta comercial adequada a les necessitats dels consumidors.

És en aquest marc que s'han promulgat les successives lleis d'equipaments comercials. La recentment aprovada Llei 17/2000, intenta completar la línia d'actuació endegada el 1987 i continuada el 1997, però sobretot tracta d'aprofundir en dos aspectes concrets com són la regulació del creixement del grau de concentració empresarial i del creixement dels mitjans establiments comercials.

Així, la Llei 17/2000, d'equipaments comercials, tal com ja ho feia la Llei 1/1997, disposa que el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials és l'instrument per ordenar la localització en l'àmbit territorial de Catalunya i n'estableix els objectius, el procediment d'aprovació i la vigència, d'acord amb les directrius que va establir, en el seu moment, la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.

Per això, de conformitat amb el que preveu l'Acord del Govern de la Generalitat, de 27 de desembre de 1999, i la disposició final primera de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, la normativa del qual s'annexa a aquesta disposició.

Disposicions addicionals

Primera

Els planejaments urbanístics que desenvolupin un sector de caràcter residencial, aprovats amb posterioritat a l'entrada en vigor del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC), podran fer reserves, dintre dels usos comercials, per a un establiment comercial en format de mitjà establiment comercial tipus supermercat, sempre que es prevegin un mínim de 450 habitatges.

Segona

En els àmbits on les determinacions del planejament vigent en matèria comercial no es puguin portar a terme com a conseqüència de les limitacions que estableix el PTSEC, es podran tramitar modificacions del planejament per a destinar aquests àmbits a d'altres usos, en el marc del model territorial del planejament vigent.

Disposicions transitòries

Primera

Els projectes comercials que desenvolupen un planejament urbanístic, sobre el qual ja havia emès informe favorable la Comissió d'Equipaments Comercials i la Direcció General de Comerç, resten exclosos de l'aplicació dels dimensionaments de creixement del PTSEC 2001-2004, així com de l'obligatorietat, si escau, de redactar un programa d'orientació per a l'equipament comercial. A l'annex 3 es detallen els planejaments urbanístics corresponents.

Segona

Els municipis que disposen de POEC aprovat definitivament -Reus, Cornellà de Llobregat i Mollet del Vallès-, podran executar les actuacions comercials que hi preveuen, d'acord amb el que estableix l'article 8.2.e).

Tercera

Els canvis de titularitat dels grans establiments comercials subjectes a l'Ordre de 20 de juny de 2000, per la qual es disposa la publicació de l'acord de Consell de Ministres de 26 de maig de 2000, queden exempts de l'aplicació dels criteris d'ubicació del PTSEC i subjectes a la sol·licitud de llicència comercial, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 245/1997, de 16 de setembre, pel qual s'aprova el Pla territorial d'equipaments comercials.

Disposició final

El Pla territorial sectorial d'equipaments comercials entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat

Antoni Subirà i Clua

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Annex

Normativa del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials

Article 1

Objectiu del Pla

L'objectiu general del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC) és l'ordenació adequada de les implantacions comercials subjectes a llicència comercial, a fi d'assolir un nivell d'equipament comercial equilibrat entre les diferents maneres de distribució, així com de satisfer les necessitats de compra als consumidors.

Aquest objectiu té especial interès en l'actual escenari de la distribució comercial a Catalunya, caracteritzat per la progressiva concentració empresarial susceptible de distorsionar la lliure i lleial competència entre les empreses que operen en el mercat que pot afectar les possibilitats d'exercir la capacitat d'elecció dels consumidors.

1.1 D'acord amb aquest criteri general, són objectius específics del Pla:

  1. Avaluar l'oferta comercial disponible a Catalunya, tant pel que fa al nombre d'establiments com a la superfície total de venda, desglossada per comarques o àmbits territorials d'actuació i per sectors d'activitat.

  2. Avaluar la despesa comercialitzable del conjunt de la població catalana, igualment desglossada per comarques o àmbits territorials d'actuació, i per epígrafs de despesa.

  3. Establir els dèficits i els superàvits d'equipament comercial en cada àmbit territorial, a partir de paràmetres contrastats de facturació, la qual cosa ha de permetre confrontar oferta i demanda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA