DECRET 96/2008, de 29 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

96/2008, de 29 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Exposició de motius

La Decisió 91/396/CEE del Consell de les Comunitats Europees, del 29 de juliol, relativa a la creació d'un número de trucada d'urgència únic europeu, determina l'obligació d'introduir el número telefònic 112 en les respectives xarxes telefòniques dels estats membres de la Unió Europea.

D'acord amb la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, correspon a la Generalitat la implantació definitiva i la regulació del servei públic d'atenció a les trucades d'urgència. Aquest servei pretén aconseguir com a prestació bàsica una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència de qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvaments i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de protecció civil.

L'esmentada Llei 9/2007, de 30 de juliol, en l'elaboració de la qual va participar també el Departament de Salut, va preveure la creació d'un centre d'atenció i gestió de les trucades d'urgència, en el qual s'han de rebre i atendre els avisos que es facin al número 112 i des del qual s'han de portar a terme els requeriments d'assistència material que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les entitats competents en cada matèria, com a part essencial del centre integrat i permanent a què fa referència l'article 30 de la Llei 4/2003.

Aquest centre integrat i permanent ha de facilitar un espai comú i una estructura de coordinació i d'interacció dels diversos serveis, cossos operatius i agències que intervenen en els processos de gestió de l'emergència i la protecció civil en el territori de Catalunya, per mitjà de protocols i procediments comuns que garanteixin la gestió més acurada i ràpida possible de les emergències.

Per prestar el servei públic d'atenció a les trucades d'urgència, el Centre esmentat es va configurar com una entitat de dret públic amb la denominació de Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, per tal de prestar un servei públic gratuït, universal i permanent, delimitat per les funcions i les prestacions que se n'esperen i dotat de l'autonomia necessària per a constituir una entitat capaç d'oferir un servei modern amb una alta flexibilitat organitzativa, i dotat d'una tecnologia i uns sistemes de gestió avançats.

Els articles 16.2 i 18.2 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, relatius al Consell Rector i a la Comissió Executiva, fan referència a la normativa de desenvolupament de la Llei. També l'article 22, relatiu al règim jurídic del Centre remet a les disposicions que desenvolupin la Llei.

En conseqüència, i amb la finalitat de donar compliment a les previsions legals esmentades, aquest Decret, l'elaboració del qual té el consens del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i del Departament de Salut, té per objecte aprovar els estatuts de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que conté la normativa per la qual se n'ha de regir.

Per tot això, de conformitat amb allò que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

De conformitat amb allò que estipula la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, aquest Decret aprova els Estatuts de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que figuren a l'annex d'aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret i els Estatuts que s'aproven entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 d'abril de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior, Relacions

Institucionals i Participació

Annex

ESTATUTS

de l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

El .Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. .en endavant Centre 112 Catalunya., creat per la Llei 9/2007, de 30 de juliol, es dota dels presents Estatuts que tenen per objecte regular el règim jurídic, funcions, organització i funcionament del Centre 112 Catalunya.

Article 2

Adscripció

El Centre 112 Catalunya resta adscrit al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Seu i àmbit d'actuació

 1. La seu del Centre 112 Catalunya es fixa a la ciutat de Barcelona, sens perjudici de l'establiment de dependències en altres municipis.

 2. El Centre 112 Catalunya realitza les seves funcions en el territori de Catalunya.

 3. El Centre 112 Catalunya estarà dotat de dos establiments operatius, un a Barcelona i un altre a Reus.

Article 4

Naturalesa i règim jurídic

 1. El Centre 112 Catalunya és una entitat de dret públic de l'apartat b) b1 de l'article 1 del Text refós de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les seves funcions, amb patrimoni i tresoreria propis i amb autonomia de gestió per a assolir les seves finalitats, l'activitat de la qual es regeix pel dret privat amb caràcter general, llevat de les excepcions que determina la llei de la seva creació.

  En la seva activitat i amb caràcter general, el Centre 112 Catalunya actua subjecte al dret privat, llevat de les excepcions en què, d'acord amb la Llei de la seva creació, exerceixi potestats i funcions públiques, que actuarà sotmès a l'ordenament de règim jurídic i procediment administratiu d'aplicació a l'Administració de la Generalitat.

 2. El Centre 112 Catalunya es regeix per aquests Estatuts i les altres normes que despleguin la Llei de la seva creació, pel Text refós de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana i per la resta de normes que li siguin d'aplicació.

 3. D'acord amb el que s'estableix al capítol III de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, les activitats del Centre 112 Catalunya, tant si es regeixen pel dret privat com pel dret públic, s'ajustaran a l'ordenament regulador del tractament i de la protecció de dades de caràcter personal.

Article 5

Objecte i finalitats del Centre

El Centre 112 Catalunya té per objecte la prestació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència, contribuint a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de protecció civil, exercint les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'atenció i gestió de trucades d'urgència per mitjà del número telefònic únic 112.

Article 6

Funcions i facultats

 1. El Centre 112 Catalunya exerceix les funcions establertes a l'article 3 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol.

 2. El Centre 112 Catalunya exerceix la seva activitat garantint la màxima eficàcia en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, d'acord amb els principis de participació de ciutadans i entitats i de col·laboració amb institucions públiques i privades de finalitats semblants, i amb ple respecte per les competències que corresponen a altres administracions públiques i als drets i interessos dels particulars. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, l'accés al servei ha d'ésser universal, gratuït i permanent per a tothom qui es trobi en el territori de Catalunya.

 3. El Centre 112 Catalunya actuarà en col·laboració i coordinació amb les administracions públiques, les empreses i les entitats a què fan referència els articles 9 i 12 de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, podent formalitzar convenis i acords de col·laboració en els termes que s'estableixen als articles 11 i 12 de la Llei esmentada i de conformitat amb l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els convenis i acords de col·laboració es formalitzaran pel president o presidenta del Centre 112 Catalunya a proposta de la Comissió Executiva, un cop hagin estat informats pel Consell Rector.

 4. Als efectes del que preveu l'apartat anterior i de l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, el Centre 112 Catalunya té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats de dret públic i privat que en són dependents o hi estan vinculades.

Capítol II

Règim orgànic i funcional

Article 7

Òrgans

 1. Els òrgans de govern del Centre 112 Catalunya són:

  1. La Presidència.

  2. La Vicepresidència.

  3. El Consell Rector.

  4. La Comissió Executiva.

  5. La Direcció.

 2. L'òrgan complementari de consulta, assessorament i participació del Centre 112 Catalunya és la Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de les Trucades d'Urgència.

Article 8

La Presidència i Vicepresidència

 1. La Presidència del Centre 112 Catalunya correspon al conseller o consellera del Departament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA