DECRET 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es crea l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que té per missió gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència, i donar suport al departament competent en matèria de cultura en la realització d’activitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural. Correspon a l’Agència gestionar el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Centre de Restauració de Béns Mobles i qualsevol altre equipament cultural que s’hi adscrigui per decret.

Aquesta regulació es modifica per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. La Llei esmentada amplia les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, incorporant, entre d’altres, dur a terme actuacions en matèria de protecció, inventari, catalogació i declaració de béns immobles i mobles, i complir les atribucions relatives a inspecció i règim sancionador d’acord amb la normativa de patrimoni cultural. També es regulen més detalladament els òrgans de govern de l’Agència i es garanteix que els equipaments gestionats per l’Agència disposin d’una direcció i d’un règim de gestió desconcentrada. Si l’equipament és un museu nacional, gaudeix de singularitat pròpia, amb un òrgan col·legiat de govern propi presidit pel director o directora de l’Agència.

Aquest Decret té un article únic que aprova els Estatuts, que consten a l’annex, amb vint-i-nou articles; cinc disposicions addicionals; tres disposicions transitòries; una disposició derogatòria i dues disposicions finals. La disposició addicional segona preveu el traspàs de personal del Departament de Cultura i entitats dependents a l’Agència. La disposició transitòria primera disposa que l’Agència assumirà gradualment les seves funcions i que, en una primera fase, la seva capacitat d’actuació quedarà limitada a gestionar els equipaments culturals adscrits. La disposició transitòria segona estableix que mentre no s’autoritzin els preus de visita pública dels monuments i museus que gestiona l’Agència es mantenen els preus previstos en les ordres del conseller de Cultura vigents. Així mateix, la disposició transitòria tercera preveu el manteniment del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mentre l’Agència no aprovi un nou model de gestió territorial.

El capítol I dels Estatuts regula la naturalesa jurídica de l’entitat, el règim jurídic, la seva adscripció al departament competent en matèria de cultura, la seu, l’objecte i les funcions de l’Agència.

El capítol II regula el contracte programa i els plans d’acció anuals de l’Agència. El contracte programa esdevé la principal eina jurídica bilateral de relació entre l’Agència i el departament competent en matèria de cultura, i ha de definir els objectius i els resultats que ha d’obtenir, amb una vigència de quatre anys. Els plans d’acció anuals han de preveure, en el marc del contracte programa, les línies estratègiques, els objectius operatius i els indicadors de l’actuació, entre altres aspectes.

El capítol III recull l’organització de l’Agència. Els òrgans de govern de l’entitat són el Consell d’Administració i la direcció de l’Agència. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern i hi són representats diferents departaments de la Generalitat, les organitzacions associatives d’ens locals i sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural. El Consell d’Administració té, entre altres, les funcions d’aprovar la proposta de contracte programa, el pressupost, els comptes anuals i la liquidació dels pressupostos de l’entitat, i designa o eleva la proposta de nomenament dels directors o directores dels equipaments gestionats per l’Agència i de les persones titulars de les unitats funcionals. La direcció és l’òrgan responsable de la gestió ordinària de l’entitat i li correspon l’execució dels acords i directrius del Consell d’Administració, així com coordinar i supervisar tots els serveis de l’Agència.

L’estructura de l’entitat s’organitza en unitats funcionals i en equipaments culturals. Les unitats funcionals són les divisions de Documentació i Protecció, de Conservació, d’Actuacions en Museus i Monuments, i la Gerència. Els equipaments culturals els dirigeix un director o directora, que s’encarrega de la seva gestió ordinària, prepara el pla anual d’activitats de l’equipament i proposa adquisicions d’elements i objectes d’interès cultural. Els museus nacionals disposen d’un òrgan de govern col·legiat propi, el consell rector, que eleva el pressupost i el pla anual d’actuació del museu, defineix l’estratègia de la millora dels fons del museu, en proposa preus i horaris, i dirigeix l’actuació del seu director o directora. Dos dels museus gestionats per l’Agència són nacionals, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, d’acord amb la disposició addicional 1 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. Els equipaments gestionats per l’Agència que no tenen la categoria de museus nacionals poden disposar d’un òrgan consultiu, el consell assessor, que ha de comptar amb representants professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb l’equipament, i representants del territori on és emplaçat.

El capítol IV regula el règim de personal, regit pel dret laboral en termes generals, sense perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats públiques i de les funcions pròpies de cossos específics.

El capítol V preveu el règim econòmic, de gestió desconcentrada i de control de l’Agència, que es regula d’acord amb la seva naturalesa jurídica com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat.

L’article 3.2, en relació amb l’article 21, del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, atribueix al Govern l’aprovació dels estatuts d’aquests tipus d’entitats.

Així mateix, l’article 73 quinquies de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, preveu que correspon al Govern aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, els quals han de determinar el règim de funcionament dels òrgans de govern, l’estructura dels equipaments gestionats i llur règim de gestió.

Per tot això, de conformitat amb l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que s’adjunten a l’annex d’aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera. Assumpció de funcions

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural assumeix les funcions que li atribueix l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que fins al seu traspàs eren exercides per unitats de la direcció general competent en patrimoni cultural, de la direcció general competent en cultura popular, per l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia i pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya .

Segona. Traspàs de personal

  1. El personal laboral que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis al Departament de Cultura o a les entitats que gestionen els equipaments culturals que s’integren a l’Agència exercint funcions que, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, són assumides per aquesta, s’integren a l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa. El personal laboral fix afectat pel trasllat queda, respecte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a del 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i té dret al reingrés en vacant de categoria igual o similar a la seva, que hi hagi o es produeixi en la plantilla del centre, organisme o qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat. El reingrés s’efectua per qualsevol dels procediments establerts en l’article 49 del conveni esmentat.

  2. El personal funcionari de carrera del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, patrimoni artístic, conservació de museus i arqueologia, i del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, biblioteconomia, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis al Departament de Cultura i a les entitats que gestionen els equipaments culturals exercint funcions que, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, són assumides per l’Agència, s’integra a aquesta, segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi, i d’acord amb l’assumpció gradual de funcions per part de l’Agència.

  3. La resta de personal funcionari de carrera s’integra a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi i tenint en compte l’assumpció gradual de funcions per part de l’Agència. Aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA