DECRET 12/1989, de 24 de gener de 1989, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 180/1995.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de la competència que té reconeguda a l'article 9.29 de l'Estatut d'Autonomia, en matèria d'esport, i a l'article 46 de la Llei 8/1988, de 7 d'abril, realitza, per mitjà de la Secretaria General de l'Esport, la tasca de foment i de promoció de l'esport en tots els àmbits i els nivells. Aquesta tasca, la realitza amb la finalitat que la pràctica de l'esport estigui a l'abast de tots els ciutadans. Al mateix temps, ha tingut en compte la necessitat d'ajudar els esportistes d'alt nivell, i col·laborar al màxim en el desenvolupament de les seves potencialitats.

Atesa la necessitat d'ajudar els esportistes que tinguin condicions per aconseguir un alt rendiment i perquè puguin disposar dels mitjans materials, tècnics i científics necessaris per poder assolir els objectius que es fixen en les grans competicions esportives;

Atesa la disposició addicional 19 de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, per la qual es crea el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, com a entitat de dret públic adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport;

D'acord amb el Consell Executiu i a proposta del Departament de la Presidència,

Decreto:

Article 1

El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR), creat per la Llei 13/1988 com a entitat de dret públic en la seva disposició addicional 19, té personalitat jurídica pròpia suficient per al compliment de les seves finalitats.

Article 2

S'aproven els Estatuts pels quals s'ha de regir el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, els quals estableixen la seva composició, les finalitats i l'organització, i es publiquen amb aquest Decret.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de gener de 1989

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

ESTATUTS de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

El Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) és una entitat de dret públic de les regulades al capítol 3 de la Llei 4/1985, de 29 de desembre, amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització, i de capacitat plena per al compliment de les seves finalitats i, en conseqüència, pot realitzar tota mena d'actuacions d'administració, gestió i disposició, i, en general, tot el necessari d'acord amb la legislació aplicable en cada cas per assolir els seus objectius i dur a terme tota mena d'activitats mercantils, de serveis i altres que consideri convenients per al seu desenvolupament, i d'altres complementàries o substitutives d'aquestes.

Article 2

La seva vinculació amb el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya es produeix per mitjà del Departament de la Presidència, al qual queda adscrita, mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

Article 3

L'objecte del CAR és posar a disposició dels esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.

Article 4

El Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) té la seva seu a Sant Cugat del Vallès, a la finca Can Vullpalleres, camí de Vullpalleres, s/n.

Capítol 2 Òrgans de govern

Article 5

El CAR es regirà pels òrgans següents:

  1. El Consell d'Administració.

  2. El President.

  3. El Director.

Article 6

6.1 El Consell d'Administració, òrgan superior de l'entitat, té al seu càrrec, amb plena responsabilitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA