DECRET 180/1995, de 30 de maig, de modificació parcial del Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 12/1989, de 24 de gener, es van aprovar els Estatuts del Centre d'Alt Rendiment Esportiu, els quals preveuen a l'article 6 la composició del Consell d'Administració d'aquesta entitat. En l'actualitat es considera necessari ampliar aquesta composició.

De conformitat amb això i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es dóna nova redacció a l'article 6, apartat 1, del Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu, que queda modificat en els termes següents: "Article 6 "6.1 El Consell d'Administració, òrgan superior de l'entitat, té al seu càrrec, amb plena responsabilitat davant el Govern de la Generalitat, l'administració, la gestió i la direcció del CAR, i està format per un màxim de vuit membres, dels quals un en serà el president, un altre el vice-president, i un altre el secretari. "El director del CAR assistirà a les reunions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA