DECRET 313/1990, 4 de desembre, de modificació del Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que la disposició final 1 de la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, autoritza el Consell Executiu per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei, d'acord amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana;

Atès que en virtut d'aquesta autorització es va aprovar el Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció;

Vista la necessitat de modificar l'article 5.1 dels esmentats Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol;

A proposta del conseller de Justícia i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

El segon paràgraf de l'article 5.1 dels Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol, queda redactat de la manera següent: "El secretari serà designat entre funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya".

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de desembre de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Justícia

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA