DECRET 313/1990, 4 de desembre, de modificació del Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que la disposició final 1 de la Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, autoritza el Consell Executiu per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei, d'acord amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana;

Atès que en virtut d'aquesta autorització es va aprovar el Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció;

Vista la necessitat de modificar l'article 5.1 dels esmentats Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol;

A proposta del conseller de Justícia i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

El segon paràgraf de l'article 5.1 dels Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol, queda redactat de la manera següent: "El secretari serà designat entre funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya".

Disposició final...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA