ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació i accés documental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposen l’article 19.2 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i l’article 10.2 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents;

Vistes les propostes de taules d’avaluació i accés documental aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en la sessió del 10 de desembre de 2013,

 

ORDENO:

 

Article 1

S’aproven les taules d’avaluació i accés documental que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Article 2

Es modifiquen les taules d’avaluació documental i taules d’avaluació i accés documental següents, que passen a tenir la redacció que figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

 1. La taula amb codi 30, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004 de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4097, de 23 de març de 2004).

 2. Les taules amb codis 37 i 61, aprovades per l’Ordre de 30 de gener de 1995, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2012, de 15.02.1995).

 3. La taula amb codi 169, aprovada per l’Ordre de 15 d’octubre de 1997, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2517, de 13.11.1997).

 4. Les taules amb codis 245, 247 i 248, aprovades per l’Ordre de 12 de març de 1999, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2861, de 06.04.1999).

 5. La taula amb codi 272, aprovada per l’Ordre de 25 de maig de 1999, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2905, de 08.06.1999).

 6. La taula amb codi 348, aprovada per l’Ordre de 20 de setembre de 2000, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3241, de 09.10.2000).

 7. La taula amb codi 446, aprovada per l’Ordre CLT/84/2002, de 15 de març, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC 3604, de 27.03.2002).

 8. La taula amb codi 501, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004, de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4097, de 23.03.2004).

 9. La taula amb codis 539 i 541, aprovades per l’Ordre CLT/482/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4745, de 23.10.2006).

 10. Les taules amb codis 598 i 605, aprovada per l’Ordre CMC/300/2008, de 4 de juny, per la qual s’aproven, es modifiquen i es deixen sense efecte taules d’avaluació documental (DOGC núm. 5157, de 20.06.2008).

 11. La taula amb codi 660, aprovada per l’Ordre CLT/435/2012, de 17 de desembre, per la qual s’aproven taules d’avaluació i accés documental (DOGC 6292, de 14.01.2013).

   

  Barcelona, 30 d’abril de 2014

   

  Ferran Mascarell i Canalda

  Conseller de Cultura

   

   

  ANNEX 1

   

  1. Documentació comuna al conjunt de les administracions públiques catalanes

    

   Codi: 708

   Sèrie documental: expedients personals d’alumnes de les llars d’infants municipals.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: un any des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: pot contenir dades referents a la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 709

   Sèrie documental: IRPF. Comunicació de dades familiars i personals al pagador.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys a partir de la finalització de l’exercici.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades personals.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 710

   Sèrie documental: fitxes de control de les piscines d’ús públic.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: dos anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  2. Documentació pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

    

   Codi: 690

   Sèrie documental: expedients d'inspecció a mediadors d'assegurances.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient. En els casos en què l’expedient es remet a l’Administració de justícia, destrucció total en el termini de deu anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 711

   Sèrie documental: expedients d’inspecció a mutualitats de previsió social.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient. En els casos en què l’expedient es remet a l’Administració de justícia, destrucció total en el termini de deu anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 712

   Sèrie documental: expedients d'autorització de plantes i instal·lacions frigorífiques.

   Organisme: departament competent en matèria d’indústria.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: cinc anys des de la baixa de la planta o instal·lació

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 713

   Sèrie documental: expedients d’edició de textos normatius per publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   Organisme: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: un any des de la seva publicació.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

   Codi: 714

   Sèrie documental: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   Organisme: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

   Codi: 715

   Sèrie documental: ajuts a la cessió de la llet i productes lactis als centres escolars.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

   En el cas de finançament mitjançant un programa de la Unió Europea, sempre haurà d’haver transcorregut un termini de tres anys des de la finalització del programa.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 716

   Sèrie documental: ajuts a la utilització de mantega i nata per a gelateria i rebosteria.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes. En el cas de finançament mitjançant un programa de la Unió Europea, sempre haurà d’haver transcorregut un termini de tres anys des de la finalització del programa.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 717

   Sèrie documental: ajuts per a la retirada del mercat de productes hortofructícoles frescos.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes. En el cas de finançament mitjançant un programa de la Unió Europea, sempre haurà d’haver transcorregut un termini de tres anys des de la finalització del programa.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 718

   Sèrie documental: ajuts a la producció de transformats de fruites i hortalisses.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

   En el cas de finançament mitjançant un programa de la Unió Europea, sempre haurà d’haver transcorregut un termini de tres anys des de la finalització del programa.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 719

   Sèrie documental: inspeccions tècniques de vehicles.

   Organisme: departament competent en matèria de seguretat industrial.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: cinc anys des de la data d’emissió d’informes de la inspecció tècnica de vehicles.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 720

   Sèrie documental: autorització d’obres, serveis i usos en zones d’influència de les carreteres.

   Organisme: departament competent en matèria de carreteres.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent dels expedients d’autorització d’obres i serveis i eliminació dels expedients d’usos.

   Termini: cinc anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 721

   Sèrie documental: expedients de reclamació davant la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.

   Organisme: departament competent en matèria de transports.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent dels laudes arbitrals i destrucció total de la resta de documentació.

   Termini: cinc anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas dels laudes arbitrals, restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 722

   Sèrie documental: expedients d’autorització de treballs de neteja del domini públic hidràulic.

   Organisme: Agència Catalana de l’Aigua.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quinze anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 723

   Sèrie documental: expedients d’imposició de servitud sobre el domini públic hidràulic.

   Organisme: Agència Catalana de l’Aigua.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 724

   Sèrie documental: expedients d’autorització de tales, plantacions i sembres en zona de policia del domini públic hidràulic.

   Organisme: Agència Catalana de l’Aigua.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 725

   Sèrie documental: expedients d’autorització de tales, plantacions, i sembres en zona de domini públic.

   Organisme: Agència Catalana de l’Aigua.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 726

   Sèrie documental: expedients d’inscripció de convenis col·lectius.

   Organisme: departament competent en matèria de relacions laborals.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 727

   Sèrie documental: expedients de comunicació de tancament de centres de treball.

   Organisme: departament competent en matèria de relacions laborals.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 728

   Sèrie documental: expedients de comunicació d’exercici del dret de vaga.

   Organisme: departament competent en matèria de relacions laborals.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 729

   Sèrie documental: expedients de comunicacions de mediacions laborals.

   Organisme: departament competent en matèria de relacions laborals.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: contenen dades personals, algunes relatives a la intimitat.

   Vigència de la restricció:

   Dades que afecten la intimitat: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, de 50 anys des de la producció del document.

   Dades personals que no afecten la intimitat: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 i 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 i 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 730

   Sèrie documental: expedients de comunicació de conflictes col·lectius laborals.

   Organisme: departament competent en matèria de relacions laborals.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: contenen dades personals, algunes relatives a la intimitat.

   Vigència de la restricció:

   Dades que afecten la intimitat: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, de 50 anys des de la producció del document.

   Dades personals que no afecten la intimitat: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 i 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 i 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 731

   Sèrie documental: ajuts econòmics a interns i famílies pels desplaçaments de viatges entre el centre penitenciari i l’exterior.

   Organisme: departament competent en matèria de centres penitenciaris.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys a partir de la finalització del pagament del desplaçament.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades que afecten la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 732

   Sèrie documental: expedients de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

   Organisme: departament competent en matèria de joc.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 733

   Sèrie documental: prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

   Organisme: departament competent en matèria d’inserció sociolaboral.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes de l’exercici en què s’ha extingit el dret d’ajut.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades referents a la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 734

   Sèrie documental: registre d’expedients de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

   Organisme: departament competent en matèria d’inserció sociolaboral.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades referents a la intimitat.

   Vigència de la restricció: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, 50 anys després de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 735

   Sèrie documental: registre d’explotacions agràries prioritàries.

   Organisme: departament competent en matèria d’agricultura.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 736

   Sèrie documental: programes i projectes que fomenten la qualitat, la seguretat i la formació en els laboratoris agroalimentaris.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 737

   Sèrie documental: memòria anual dels programes i projectes que fomenten la qualitat, la seguretat, la seguretat i la formació en els laboratoris agroalimentaris.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 738

   Sèrie documental: expedients de beneficiaris del programa Noces d’Or.

   Organisme: departament competent en matèria de benestar social.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 739

   Sèrie documental: registre d’expedients de beneficiaris del programa Noces d’Or.

   Organisme: departament competent en matèria de benestar social.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 740

   Sèrie documental: talons de càrrec.

   Organisme: Generalitat de Catalunya.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 741

   Sèrie documental: registre de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

   Organisme: departament competent en matèria de joc.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

  3. Documentació pròpia de l’Administració local de Catalunya

    

   Codi: 742

   Sèrie documental: expedients de divisió del terme municipal en seccions.

   Organisme: ajuntaments.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 743

   Sèrie documental: expedients de sol·licitud de subvencions.

   Organisme: Administració local.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent de les subvencions nominatives. Conservació permanent del projecte i la memòria de les subvencions de lliure concurrència, sempre que n’hi hagi. Destrucció de la resta de documentació de les subvencions de lliure concurrència.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes, o un termini superior si s’estableix a les bases de la convocatòria com a període d’inspecció i auditoria.

    

   Accés

   Règim d’accés: lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 744

   Sèrie documental: ordres de transferència bancària.

   Organisme: Administració local.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: 18 mesos des de la finalització de l’exercici corresponent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 745

   Sèrie documental: expedients d’atorgament de subvencions.

   Organisme: Administració local.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent de les subvencions nominatives. En el cas de les subvencions de lliure concurrència adjudicades, conservació permanent del projecte, la memòria i les actes d’avaluació, sempre que n’hi hagi i destrucció de la resta de documentació.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de trenta anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  4. Documentació pròpia de l’Administració de justícia

    

   Codi: 746

   Sèrie documental: registre d’executòries de judicis de faltes.

   Organisme: Administració de justícia.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades personals que afecten la intimitat.

   Vigència de la restricció: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, 50 anys després de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 747

   Sèrie documental: registre de judicis de faltes.

   Organisme: Administració de justícia.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades personals que afecten la intimitat.

   Vigència de la restricció: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, 50 anys després de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  5. Documentació pròpia de les corporacions privades de dret públic i consorcis

    

   Codi: 748

   Sèrie documental: expedients de visat arquitectònic.

   Organisme: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quinze anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: conté dades personals, i documents en què poden prevaler raons d’interès públic o interessos més dignes de protecció de tercers que justifiquen la restricció.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 i 37.4 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 749

   Sèrie documental: expedients de subvencions de concurrència per promocionar la llengua i la cultura catalana fora del seu àmbit lingüístic.

   Organisme: Institut Ramon Llull.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent del projecte, la memòria i l’acta d’avaluació, si n’hi ha, i destrucció total de la resta de documentació.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de trenta anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 750

   Sèrie documental: registre de subvencions.

   Organisme: Institut Ramon Llull.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   ANNEX 2

    

  6. Documentació comuna al conjunt de les administracions públiques catalanes

    

   Codi: 37

   Sèrie documental: sol·licituds d’informació de caràcter general.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: dos anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 539

   Sèrie documental: expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i privades sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes.

   Termini: dos anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de trenta anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  7. Documentació pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

    

   Codi: 30

   Sèrie documental: expedients d’edició d’edictes i anuncis.

   Organisme: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: un any des de la seva publicació.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 169

   Sèrie documental: fitxes de control comptable.

   Organisme: Generalitat de Catalunya.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 245

   Sèrie documental: comptes de control extrapressupostari.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent de la documentació del mes de desembre de cada any i destrucció total de la resta de documentació.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de trenta anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 247

   Sèrie documental: manaments d’ingrés extrapressupostari.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 248

   Sèrie documental: manaments de pagament extrapressupostari.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 348

   Sèrie documental: expedients de subvencions per a la rehabilitació general d’habitatges i d’edificis.

   Organisme: departament competent en matèria d’habitatge.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: deu anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: contenen dades personals, algunes de les quals afecten la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 i 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 i 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 446

   Sèrie documental: expedients de carnets professionals en l'àmbit de la seguretat i subministrament públic.

   Organisme: departament competent en matèria d’indústria.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: cinc anys des de la data d’autorització del carnet. I destrucció total dels expedients no autoritzats en el termini de dos anys.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 501

   Sèrie documental: expedients de sol·licitud de concessió d’aprofitaments forestals en finques de propietat pública i finques de titularitat privada.

   Organisme: departament competent en matèria forestal.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: restricció de 30 anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 598

   Sèrie documental: expedients del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

   Organisme: departament competent en matèria d’Administració local.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

   Codi: 660

   Sèrie documental: expedients d’inspecció a seccions de crèdit de cooperatives.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient. En els casos en què l’expedient es remet a l’Administració de justícia, destrucció total en el termini de deu anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  8. Documentació pròpia de l’Administració local de Catalunya

    

   Codi: 61

   Sèrie documental: llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament.

   Organisme: ajuntaments.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades personals.

   Vigència de la restricció: restricció de trenta anys des de la producció del document.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i art. 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

    

    

   Codi: 272

   Sèrie documental: padrons de taxes o de preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats.

   Organisme: ajuntaments.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent dels padrons ordenats per persones dels anys acabats en 0 i en 5 fins l’any 1975 i dels anys acabats en 1 i en 6 a partir de l’any 1981, i destrucció de la resta.

   Termini: quinze anys de la finalització de l’exercici fiscal.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: contenen dades personals, algunes de les quals afecten la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. Respecte a la documentació de conservació permanent:

 12. Dades que afecten la intimitat: restricció de 25 anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, de 50 anys des de la producció del document.

 13. Dades personals que no afecten la intimitat: restricció de 30 anys des de la producció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 27.2 i 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 i 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

   

   

  Codi: 541

  Sèrie documental: expedients d’ajuts individuals de menjadors escolars.

  Organisme: Administració local.

   

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

   

  Accés

  Regim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades de caràcter personal.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

   

   

  Codi: 605

  Sèrie documental: expedients de subvencions de foment i promoció de les activitats socials o econòmiques d’interès públic.

  Organisme: diputacions i consells comarcals.

   

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent de les subvencions nominatives. Respecte a les subvencions de lliure concurrència, destrucció total de les subvencions atorgades a altres administracions públiques. De la resta de subvencions de lliure concurrència, conservació permanent dels projectes, les memòries i les actes d’avaluació, sempre que n’hi hagi, i destrucció de la resta de documentació.

  Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

   

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

  Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. En el cas de documentació de conservació permanent, restricció de 30 anys des de la producció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

   

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS