ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació i accés documental.

Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposen l’article 19.2 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i l’article 10.2 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents;

Vistes les propostes de taules d’avaluació i accés documental aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en la sessió del 10 de desembre de 2013,

 

ORDENO:

 

Article 1

S’aproven les taules d’avaluació i accés documental que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

Article 2

Es modifiquen les taules d’avaluació documental i taules d’avaluació i accés documental següents, que passen a tenir la redacció que figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

 1. La taula amb codi 30, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004 de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4097, de 23 de març de 2004).

 2. Les taules amb codis 37 i 61, aprovades per l’Ordre de 30 de gener de 1995, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2012, de 15.02.1995).

 3. La taula amb codi 169, aprovada per l’Ordre de 15 d’octubre de 1997, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2517, de 13.11.1997).

 4. Les taules amb codis 245, 247 i 248, aprovades per l’Ordre de 12 de març de 1999, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2861, de 06.04.1999).

 5. La taula amb codi 272, aprovada per l’Ordre de 25 de maig de 1999, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2905, de 08.06.1999).

 6. La taula amb codi 348, aprovada per l’Ordre de 20 de setembre de 2000, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3241, de 09.10.2000).

 7. La taula amb codi 446, aprovada per l’Ordre CLT/84/2002, de 15 de març, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC 3604, de 27.03.2002).

 8. La taula amb codi 501, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004, de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4097, de 23.03.2004).

 9. La taula amb codis 539 i 541, aprovades per l’Ordre CLT/482/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4745, de 23.10.2006).

 10. Les taules amb codis 598 i 605, aprovada per l’Ordre CMC/300/2008, de 4 de juny, per la qual s’aproven, es modifiquen i es deixen sense efecte taules d’avaluació documental (DOGC núm. 5157, de 20.06.2008).

 11. La taula amb codi 660, aprovada per l’Ordre CLT/435/2012, de 17 de desembre, per la qual s’aproven taules d’avaluació i accés documental (DOGC 6292, de 14.01.2013).

   

  Barcelona, 30 d’abril de 2014

   

  Ferran Mascarell i Canalda

  Conseller de Cultura

   

   

  ANNEX 1

   

  1. Documentació comuna al conjunt de les administracions públiques catalanes

    

   Codi: 708

   Sèrie documental: expedients personals d’alumnes de les llars d’infants municipals.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: un any des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: pot contenir dades referents a la intimitat.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 709

   Sèrie documental: IRPF. Comunicació de dades familiars i personals al pagador.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys a partir de la finalització de l’exercici.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés restringit.

   Motivació: conté dades personals.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 710

   Sèrie documental: fitxes de control de les piscines d’ús públic.

   Organisme: administracions públiques catalanes.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: dos anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

  2. Documentació pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

    

   Codi: 690

   Sèrie documental: expedients d'inspecció a mediadors d'assegurances.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient. En els casos en què l’expedient es remet a l’Administració de justícia, destrucció total en el termini de deu anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 711

   Sèrie documental: expedients d’inspecció a mutualitats de previsió social.

   Organisme: departament competent en matèria d’economia.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient. En els casos en què l’expedient es remet a l’Administració de justícia, destrucció total en el termini de deu anys des de la finalització de l’expedient.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 712

   Sèrie documental: expedients d'autorització de plantes i instal·lacions frigorífiques.

   Organisme: departament competent en matèria d’indústria.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: cinc anys des de la baixa de la planta o instal·lació

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 713

   Sèrie documental: expedients d’edició de textos normatius per publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   Organisme: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: un any des de la seva publicació.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

   Codi: 714

   Sèrie documental: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   Organisme: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions.

    

   Avaluació

   Disposició: conservació permanent.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure.

    

    

   Codi: 715

   Sèrie documental: ajuts a la cessió de la llet i productes lactis als centres escolars.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

   En el cas de finançament mitjançant un programa de la Unió Europea, sempre haurà d’haver transcorregut un termini de tres anys des de la finalització del programa.

    

   Accés

   Règim d’accés: accés lliure, amb restriccions.

   Motivació: ocasionalment poden contenir dades de caràcter personal.

   Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

   Fonamentació jurídica: art. 27.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

    

    

   Codi: 716

   Sèrie documental: ajuts a la utilització de mantega i nata per a gelateria i rebosteria.

   Organisme: departament competent en matèria agroalimentària.

    

   Avaluació

   Disposició: destrucció total.

   Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS