DECRET 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament.

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va crear l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament (SecciÛ Cinquena, articles 50 i seg¸ents). La seva DisposiciÛ Final segona estableix que els Estatuts de l'AgËncia han de ser aprovats per Decret del Govern, amb la deliberaciÛ i dictamen previs dels Úrgans consultius establerts per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperaciÛ al desenvolupament i regulats per Decret 105/2003, de 15 d'abril.

Vist el dictamen del Consell de CooperaciÛ al Desenvolupament, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article ˙nic

Aprovar els Estatuts de l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament que figuren en l'annex d'aquest Decret.

DisposiciÛ final

S'autoritza el conseller d'Economia i Finances a realitzar les modificacions pressupost‡ries necess‡ries per tal de dotar de recursos econÚmics l'Agencia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament d'acord amb el que s'estableix a l'article 55 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Barcelona, 8 d'octubre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i GavarrÛ

Conseller en cap

Annex 1

CapÌtol 1

Naturalesa i funcions

Article 1

DenominaciÛ, adscripciÛ i finalitat

1.1††L'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament Ès una entitat de dret p˙blic de la Generalitat creada per les disposicions de la SecciÛ Cinquena de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, que gaudeix de personalitat jurÌdica prÚpia i que ajusta la seva activitat al dret privat i a les normes de la Llei 31/2002, de 30 de desembre.

1.2††Aquesta entitat es regir‡ pel que disposen aquests Estatuts, per la seva Llei de creaciÛ (SecciÛ Cinquena i disposicions addicional cinquena i final segona), pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei 4/1985, de 29 de marÁ, de l'Estatut de l'Empresa P˙blica Catalana, i per la resta de l'ordenament jurÌdic que li sigui aplicable.

1.3††De conformitat amb el que disposa l'article 50.3 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, l'AgËncia resta adscrita al departament de la Generalitat que tingui atribuÔdes les competËncies en matËria de relacions exteriors, mitjanÁant la unitat directiva d'aquest departament que Ès responsable d'aquestes competËncies i que tÈ per funciÛ l'establiment de les directrius i la planificaciÛ de la polÌtica catalana de cooperaciÛ al desenvolupament.

1.4††L'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament tÈ per objecte executar i gestionar la polÌtica de cooperaciÛ al desenvolupament de la Generalitat, seguint les directrius establertes per l'Úrgan competent en matËria de relacions exteriors de l'AdministraciÛ de la Generalitat i en l'‡mbit de les competËncies d'aquest, i sens perjudici de les competËncies dels departaments de la Generalitat en l'‡mbit de la cooperaciÛ al desenvolupament. (Esmena de la FCONGD i del Departament de Treball, Ind˙stria, ComerÁ i Turisme). Aquesta vinculaciÛ s'instrumenta mitjanÁant la representaciÛ org‡nica de l'AdministraciÛ de la Generalitat en els Úrgans de govern de l'AgËncia d'acord amb aquests estatuts i sens perjudici de les actuacions que els diferents departaments de la Generalitat puguin emprendre en el marc de les seves competËncies i amb respecte a les directrius estratËgiques del Pla Director de CooperaciÛ al Desenvolupament, d'acord amb l'article 20 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperaciÛ al desenvolupament.

Article 2

Domicili social i ‡mbit territorial d'actuaciÛ

El domicili social de l'AgËncia es fixa a Barcelona, Via Laietana, 14. Correspon als “rgans de Govern del Consell d'AdministraciÛ acordar el trasllat del domicili dins el territori de Catalunya, aixÌ com la creaciÛ, supressiÛ o trasllat de delegacions que el desenvolupament de l'activitat de l'AgËncia faci necessari o convenient.

Article 3

Funcions

3.1††De conformitat amb el que disposa l'article 51 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, i en l'‡mbit del seu objecte, i sens perjudici de les competËncies dels departaments de la Generalitat en l'‡mbit de la cooperaciÛ al desenvolupament l'AgËncia tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Executar i gestionar la polÌtica de cooperaciÛ al desenvolupament, segons les directrius establertes per l'Úrgan competent de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

b)†Gestionar els recursos econÚmics i materials destinats a la cooperaciÛ al desenvolupament.

c)†Assessorar l'AdministraciÛ de la Generalitat sobre la planificaciÛ de la polÌtica catalana de cooperaciÛ al desenvolupament.

d)†Les que li atribueixin les disposicions vigents.

3.2††En exercici d'aquestes funcions, l'AgËncia podr‡:

a)†Efectuar convocatÚries p˙bliques per a l'atorgament de subvencions i finanÁament de projectes de cooperaciÛ al desenvolupament.

b)†Assessorar i donar suport a entitats p˙bliques i privades que exerceixin activitats en l'‡mbit de la cooperaciÛ al desenvolupament.

c)†Dissenyar i executar projectes i accions de cooperaciÛ al desenvolupament, inclÚs en l'‡mbit de la formaciÛ i difusiÛ.

d)†Concertar convenis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA