ORDRE PTO/163/2010, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/163/2010, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya és conscient de la necessitat de fomentar la realització d'activitats de formació dels professionals del sector del transport, ja sigui dels mateixos titulars de les empreses de transport o dels seus treballadors.

Amb aquesta finalitat, mitjançant l'Ordre de 30 d'octubre de 2000 es va fer una convocatòria d'ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport per carretera adreçada a les associacions i entitats representatives de les empreses de transport, sota la consideració que han d'assumir un paper fonamental en el desenvolupament d'aquestes activitats.

Mitjançant l'Ordre PTO/185/2002, de 30 de maig, es va fer una nova convocatòria d'ajuts en la qual es va considerar convenient ampliar el règim d'ajuts, d'una banda, a totes les modalitats de transport i, de l'altra, a les entitats i fundacions que sense ànim de lucre tenen com a objectiu primordial el desenvolupament de tasques de formació i investigació en el sector del transport i també per incloure les activitats formatives vinculades a la logística. Així mateix, des de l'any 2003 i mitjançant les ordres corresponents s'han anat efectuant anualment les darreres convocatòries.

A fi d'assolir una eficàcia i eficiència més alta en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar activitats de formació en el sector del transport i de la logística.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

-1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment d'activitats de formació en el sector del transport i la logística que siguin dutes a terme en el període que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

-2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les activitats de formació següents:

 1. Cursos de formació en matèries vinculades al transport i la logística.

 2. Organització de jornades, conferències i seminaris orientats al perfeccionament del coneixement del sector.

 3. Cursos de reciclatge i perfeccionament en matèries vinculades al transport i la logística.

 4. Activitats de formació orientades al coneixement de les noves tecnologies i la seva aplicació al sector.

  -3 Beneficiaris

  3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions i entitats vinculades al sector del transport i la logística que imparteixen les activitats de formació a què es refereix la base 2 d'aquesta Ordre i també les entitats i fundacions sense ànim de lucre que tenen com a objecte principal el desenvolupament d'activitats formatives en el sector del transport i la logística.

  Les associacions i entitats esmentades han de tenir preferentment el seu domicili social a Catalunya i, en tot cas, les activitats formatives objecte de subvenció s'han de realitzar en el territori de Catalunya.

  3.2 Aquestes han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  -4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  -5 Compatibilitat de les subvencions

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  -6. Sol·licituds

  6.1 Les sol·licituds s'han de presentar en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web: www.gencat.cat/ptop.

  6.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre de la Direcció General Transport Terrestre, av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

  Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

  6.4 No es pot presentar més d'una sol·licitud per entitat.

  6.5 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores, i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, si l'entitat beneficiària està al corrent en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA