ORDRE AAM/13/2012, de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/13/2012, de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible.

Per mitjà de l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible (DOGC núm. 5091, de 14.3.2008).

Vista la tipologia de les actuacions que han estat objecte de subvenció a l'empara d'aquesta convocatòria, i d'acord amb allò que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013, és convenient modificar alguns apartats dels annexos de l'Ordre MAH/105/2008 per tal d'incorporar de forma més convenient les previsions del Programa esmentat.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'apartat A.1.1.h) de l'annex 2 de l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, que queda redactat de la manera següent:

“h) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya per al període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En el cas d'actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s'haurà de donar compliment a les disposicions establertes per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva Hàbitats)”.

Article 2

Modificar l'apartat B.1.1.e) de l'annex 2 de l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, que queda redactat de la manera següent:

“e) En el cas que les actuacions subvencionables afectin zones d'alt risc d'incendi forestal o compleixin amb els criteris de cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya per al període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En el cas d'actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s'haurà de donar compliment a les disposicions establertes per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva Hàbitats)”.

Article 3

Modificar l'apartat B.3.1.n) de l'annex 2 de l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA