RESOLUCIÓ GAP/1741/2008, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i s'aprova la convocatòria per a l'any 2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Escola D'Administració Pública de Catalunya
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/1741/2008, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i s'aprova la convocatòria per a l'any 2008.

La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, estableix com a objectiu de l'Escola l'estudi i la difusió de les matèries i tècniques d'administració. Més concretament, l'article 3.j) d'aquesta Llei estableix que són funcions pròpies de l'Escola investigar, aplegar documentació i estudiar matèries relatives a l'Administració i funció públiques i, en especial, les relacionades amb les tècniques de direcció, organització i gestió pública, i també amb la millora de l'eficàcia de l'Administració.

Una de les accions de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per complir aquestes funcions ha estat la de promoure la recerca bàsica, sota criteris de qualitat i excel·lència, que es duu a terme a les universitats i en altres centres de recerca, i vetllar, alhora, per possibilitar l'aplicació dels resultats obtinguts en la millora de l'organització i l'activitat administrativa i, per tant, en l'augment de la qualitat dels serveis.

En aquest sentit, el Pla d'actuacions 2007-2010 de l'Escola preveu que aquesta esdevingui el think tank in house del país en matèria de recerca d'Administració pública, des d'on s'impulsi la recerca .per si mateixa o a demanda. aprofitant les unitats de recerca externes ja existents com un veritable instrument útil i eficient per a les polítiques d'innovació institucional de les administracions públiques catalanes.

Els resultats dels estudis realitzats a l'empara d'anteriors convocatòries recomanen prosseguir aquesta activitat d'incentivació de la recerca, que es va reprendre l'any 2005, per mitjà de la convocatòria anual d'aquestes subvencions, en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 25 de gener de 2005.

La finalitat del Pla de recerca i innovació, i de totes les accions que es convoquen en el seu desplegament, és situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació mitjançant una política pública integrada amb el conjunt d'agents públics i privats que promogui la societat del coneixement i l'emprenedoria per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social i, en conseqüència, aquest és l'objectiu final de la convocatòria.

Per tot això,

Resolc:

.1 Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública que consten en l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Obrir un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que la data de finalització del termini coincideixi en dissabte o festiu, s'entén prorrogat fins al següent dia hàbil.

.3 El pagament de les subvencions establertes en aquesta convocatòria, fins a l'import màxim de 78.000 euros, és a càrrec de la partida D/480000100/571 dels pressupostos dels anys 2008 i 2009 de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, d'acord amb l'autorització de despeses d'abast plurianual, aprovada pel Govern de la Generalitat, que està distribuïda de la forma següent:

Pressupost per a l'any 2008: 39.000 euros.

Pressupost per a l'any 2009: 39.000 euros.

.4 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2008

Carles Ramió Matas

Director

Annex

Bases de la convocatòria

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives i per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l'impuls a la productivitat, i el Reglament general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i per aquestes bases.

.2 Objecte

L'objecte de les subvencions és la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l'àmbit de la gestió pública, el dret públic, l'organització administrativa, l'economia del sector públic i la funció pública, que permetin l'obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l'aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l'eficiència en la gestió dels serveis públics, i amb l'objectiu d'impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques: processos, estructures, interaccions, i resultats; i el coneixement comparat: èxits, fracassos, propostes i debats.

.3 Requisits

3.1 Els treballs de recerca objecte d'aquestes subvencions han de versar sobre algun dels àmbits de recerca següents:

  1. Els canvis en les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA