RESOLUCIÓ ENS/1483/2013, de 28 de juny, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el que estableix la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer (DOGC núm. 5833, de 9.3.2011), per la qual es va obrir convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, les persones aspirants que van ser seleccionades en aquesta convocatòria o en anteriors i no van poder ser avaluades o van ser-ho com a no aptes en el curs 2011-2012 han dut a terme el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució ENS/2176/2012, de 15 d’octubre (DOGC núm. 6240, de 25.10.2012).

Atès que l'esmentada Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, disposa a la base 10 que, en acabar la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenyament ha de publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que correspongui, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució ENS/2176/2012, de 15 d’octubre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels que l'han efectuada durant el curs acadèmic 2012-2013.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb la proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

-1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), la persona aspirant que figura a l'annex 1 d'aquesta Resolució, que va ser nomenada funcionària en pràctiques per la Resolució EDU/2941/2009, de 22 d'octubre (DOGC núm. 5493, de 28.10.2009), que no havia estat avaluada del període de pràctiques perquè tenia concedit un ajornament de la fase de pràctiques i que s'ha avaluat durant el curs acadèmic 2012-2013.

-2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, les persones aspirants que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/3220/2010, de 4 d'octubre, que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s’han avaluat durant el curs acadèmic 2012-2013.

-3 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, les persones aspirants que figuren a l'annex 3 d'aquesta Resolució, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució ENS/2459/2011, de 14 d’octubre, que no van poder ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA