DECRET 201/1980, de 17 d'octubre, creant el Servei d'Arxius i el Servei de Museus, dins la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Govern de la Generalitat de Catalunya, pel Decret 115/1980, de 23 de juny, creava la Direcció General del Patrimoni Cultural dintre del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació amb la finalitat, entre d'altres, de conservar, organitzar, actualitzar i fer conèixer tot el que té relació amb els Museus i els Arxius.

Així, doncs, cal crear i estructurar ara el Servei de Museus i el Servei d'Arxius, dependents de la Direcció General del Patrimoni Cultural, la missió dels quals serà vetllar per la salvaguarda, protecció i potenciació d'aquesta riquesa cultural de Catalunya;

Per tant, atès el que disposa el susdit Decret 115/1980, de 23 de juny, d'estructuració orgànica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'article segon del Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels Departaments;

Vist l'article 23 del Decret de 18 de març de 1978, aprovant el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Es crea dins la Direcció General del

Patrimoni Cultural el Servei de Museus i el Servei d'Arxius.

Article segon.- 1. El Servei de Museus vetllarà el

patrimoni museístic de Catalunya i la seva conservació i documentació, planificarà la seva difusió mitjançant la coordinació i la potenciació dels museus ja existents i dels altres que en el futur puguin crear-se. S'estructurarà en les següents Seccions:

  1. Secció de Coordinació General.

  2. Secció de Documentació.

  3. Secció de Conservació, Restauració i Instal·lacions. 2. Es crea la Comissió Assessora del Servei de Museus, que serà formada per persones vinculades a la matèria, com a organisme consultiu i assessor del Servei. La seva estructuració i composició s'establirà per Ordre del Conseller.

    Article tercer.- 1. El Servei d'Arxius vetllarà per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA