DECRET 122/1991, de 7 de maig, d'ampliació del Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Decret 40/1989, va crear el Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar com un òrgan consultiu de participació externa del qual formen part representants dels sectors socials implicats.

Cal tenir en compte, però, que la tasca desenvolupada pels col·laboradors socials no ha d'incidir negativament en el mercat de treball. En previsió d'aquesta situació i per a l'avaluació correcta d'aquesta incidència, es requereix tant la participació dels representants dels treballadors com la dels representants dels empresaris al Consell Assessor, motiu pel qual s'incorporen, mitjançant aquest Decret, dos vocals dels sindicats més representatius i dos vocals de les associacions empresarials més representatives.

D'altra banda, la voluntat de promoure la participació dels ciutadans en les actuacions que es duguin a terme en l'àmbit dels serveis socials, que reconeix expressament l'article 3.f) de la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials, i la incidència especial de la prestació social substitutòria en aquest camp aconsellen que s'inclogui al Consell Assessor un representant de les associacions de veïns de Catalunya.

Per tant, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Formen part del Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria, a més dels que recull l'article 3.1 del Decret 161/1989, de 3 de juliol, dos vocals dels sindicats més representatius, dos vocals de les associacions empresarials més representatives i un representant de la Confederació d'associacions de veïns de Catalunya (CONFAC).

Disposició final Aquest Decret entrarà en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA