DECRET 105/1997, de 29 d'abril, de creació del Consell Assessor del Pla integral de suport a les famílies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per Acord de Govern de 6 d'abril de 1993 va ser aprovat el Pla integral de suport a les famílies, i pel Decret 266/1993, de 28 de setembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família. Posteriorment, per Acord de Govern del 29 d'octubre de 1996, es van aprovar sis nous programes, entre ells la creació d'un òrgan de participació.

El desenvolupament de les polítiques sobre la família i les actuacions conseqüents aconsellen ara la creació d'aquest òrgan assessor de participació externa que representi les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos.

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació Es crea el Consell Assessor del Pla integral de suport a les famílies amb la composició, funcions i règim jurídic que es regulen mitjançant el present Decret.

Article 2

Composició El Consell Assessor té la composició següent:

  1. La Presidència, la tindrà la mateixa persona que presideix la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família, la qual designarà el vocal que l'ha de substituir en casos d'absència o malaltia.

  2. Vocals: Una persona en representació de cada una de les entitats o organismes següents: Federació de Municipis de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. Federació d'Associacions de Veïns. Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Dues persones en representació dels sindicats més representatius, i dues en representació de les associacions empresarials més representatives, així com dos membres de la Comissió Interdepartamental. Tres experts, així com sis representants d'entitats privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit dels nuclis familiars, designats per la Comissió Interdepartamental.

  3. Les funcions de secretari, les exercirà la mateixa persona que les realitza en la Comissió Interdepartamental.

Article 3

Funcions El Consell Assessor té les funcions següents:

  1. Elaborar informes i formular propostes per a la Comissió Interdepartamental.

  2. Analitzar periòdicament la situació de les famílies i les repercussions de la seva realitat a la societat catalana.

  3. Assessorar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA