DECRET 329/1990, de 21 de desembre, d'assignació de funcions a diversos òrgans del Departament d'Economia i Finances en relació amb el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la disposiciÛ final 3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenaciÛ sanit‡ria a Catalunya, per la qual s'autoritza el Consell Executiu perquË dicti les normes de car‡cter general i reglamentari necess‡ries per desenvolupar i aplicar aquesta Llei;

Vistos els articles 11, 56 i 57 de la mateixa Llei, pels quals es confereixen determinades competËncies al Departament d'Economia i Finances, a la IntervenciÛ General i a la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Les funcions que, d'acord amb l'article 2 del Decret 223/1985, de 23 de juliol, i l'article 2 del Decret 213/1986, de 3 de juliol, exerceix la DirecciÛ General de RËgim EconÚmic de la Seguretat Social del Departament d'Economia i Finances respecte a l'Institut Catal‡ de la Salut seran igualment exercides en relaciÛ amb el Servei Catal‡ de la Salut.

Article 2

Les competËncies per a l'exercici de la funciÛ interventora que determina el Decret 133/1985, de 25 d'abril, s'atribueixen, dins l'‡mbit del Servei Catal‡ de la Salut, als interventors delegats a les entitats gestores de la Seguretat Social. L'interventor adjunt per a la Seguretat Social podr‡ atreure per a si qualsevol acte o expedient relacionat amb les seves funcions per iniciativa prÚpia o a peticiÛ de l'interventor delegat competent.

Article 3

La funciÛ de tresoreria del Servei Catal‡ de la Salut s'exercir‡ pel Servei de Tresoreria de la Seguretat Social del Departament d'Economia i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA