LLEI 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als Presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Les lleis del Pressupost de la Generalitat determinen anualment les quantitats que en concepte de pensió tenen dret a percebre els consellers de la Generalitat que deixen el càrrec durant aquell exercici, però manca una normativa que, amb caràcter general, reguli els drets dels presidents del Parlament que deixen d'exercir les funcions pròpies de llur càrrec i els dels seus familiars, per tal com la Llei 3/1982, del 25.3.1982, no conté cap disposició sobre aquest particular.

Aquesta Llei té per objecte completar les disposicions de la damunt dita Llei, per tal de garantir que els presidents del Parlament, un cop hagin cessat, puguin atendre llurs necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides, i per tal d'establir també, en el cas que es produeixi llur traspàs, unes mesures de protecció dels familiars més propers.

Article 1

Les persones que, d'ençà de l'any 1980, han exercit el càrrec de President del Parlament tenen dret a percebre, durant el mateix temps que hauran estat en el càrrec i com a màxim durant vint-i-quatre mensualitats, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de President del Parlament.

Article 2

Els ex-presidents del Parlament que han exercit el càrrec durant dos anys com a mínim quan arriben a l'edat de 65 anys tenen dret a percebre una pensió vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 40% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de President del Parlament.

Article 3

La percepció de l'assignació i de la pensió establertes en aquesta Llei són incompatibles entre si. També són incompatibles amb la percepció dels ingressos resultants de l'exercici de qualsevol mandat parlamentari, de la condició de membre del Govern o alt càrrec, tant de l'Administració de l'Estat com de la Generalitat, i de l'exercici de qualsevol altre càrrec públic o de lliure designació remunerat. En aquests casos l'interessat ha de fer l'opció oportuna.

Article 4

El cònjuge vidu, no separat legalment, d'un ex-president del Parlament amb dret a pensió vitalícia, d'acord amb l'article 2, té dret, mentre romangui en aquesta situació, a percebre una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió de jubilació que estableix l'article 2 d'aquesta Llei.

Disposició Transitòria Als efectes del que disposa l'article 3, les persones que hagin exercit el càrrec de President del Parlament amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i després de l'any 1980 tenen dret a acollir-se a les seves disposicions i a triar l'opció que considerin oportuna des del moment en què es va produir el seu cessament. Aquest dret s'haurà d'exercir en el termini de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 26 de febrer de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya