DECRET 217/1990, de 3 de setembre pel qual s'assignen al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya les funcions en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que pel Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol, s'han traspassat a la Generalitat de Catalunya les funcions en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia;

Vist el Decret 466/1982, de 10 de desembre, sobre assumpció de diverses competències pel Departament de Justícia;

Vist el Decret 100/1987, de 20 de febrer, pel qual es va crear la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, i que entre d'altres se li assigna l'execució de les funcions que corresponguin a la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Estatut d'autonomia i la Llei orgànica del poder judicial, en l'àmbit de l'administració de justícia;

A proposta del conseller de Justícia, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'assignen al Departament de Justícia les funcions en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia que han estat transferides a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol.

Article 2

El Departament de Justícia exercirà respecte als serveis transferits les facultats que li corresponen d'acord amb la normativa vigent.

Article 3

El patrimoni transferit pel Reial Decret esmentat queda integrat al patrimoni de la Generalitat de Catalunya sota el control i la dependència del Departament d'Economia i Finances.

Article 4

El conseller de Justícia o la persona en qui delegui subscriurà l'acte de presa de possessió dels serveis transferits.

Disposició final Única Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA