RESOLUCIÓ CLT/363/2006, de 14 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses catalanes per a l'assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals durant l'any 2006.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Institut Català de les Indústries Culturals

RESOLUCIÓ

CLT/363/2006, de 14 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses catalanes per a l'assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals durant l'any 2006.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 11.e) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril,

Resolc:

.1 Es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses catalanes per a l'assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals durant l'any 2006.

.2 L'import màxim de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 600.000 euros, amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Indústries Culturals per a l'any 2006. La dotació màxima prevista podrà ser ampliada en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

Aquest import es reparteix de manera proporcional entre el nombre de períodes de resolució descrits a la base 9.

.3 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases que es publiquen a l'annex d'aquesta Resolució aprovades pel Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals en la seva reunió de 22 de desembre de 2005 i per la normativa general de subvencions.

.4 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera de Cultura en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de febrer de 2006

Xavier Marcé i Carol

Director

Annex

Bases

.1 Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a empreses catalanes per a l'assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals, així com a trobades de xarxes internacionals, en l'àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, del sector editorial i del musical, amb l'objectiu d'afavorir la presència en aquests esdeveniments de les empreses culturals catalanes.

Aquestes subvencions són concedides per cobrir les despeses de desplaçament, inclòs el transport de la càrrega, així com les despeses corresponents al lloguer de l'estand, les acreditacions i l'allotjament.

No són objecte d'aquesta convocatòria les despeses de desplaçament per portar a terme representacions, espectacles i exposicions en els àmbits abans esmentats. Tampoc són objecte d'aquesta convocatòria les despeses corresponents a caixets, dietes i els bitllets corresponents a classes preferents de les diferents companyies aèries.

.2 Condicions

2.1 Les subvencions es concedeixen exclusivament per col·laborar en les despeses corresponents a les activitats concretes que es descriuen a la base 1 realitzades fora de Catalunya.

2.2 Per a cada projecte cal presentar una sol·licitud individualitzada.

2.3 En el cas de galeries d'art, només es subvencionaran les despeses corresponents a l'assistència i participació en fires d'arts visuals.

.3 Quantia

Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris de valoració fixats a la base 11.

La subvenció corresponent a allotjament no superarà els 130 euros per persona i nit en el cas d'assistència i participació en fires, festivals, mercats internacionals i trobades de xarxes internacionals a Europa i a Amèrica del Nord, i no superarà els 100 euros per persona i nit a la resta del món.

3.1 En el cas d'assistència i participació en les fires que tot seguit es relacionen la subvenció no superarà el 60% del cost total de l'activitat subvencionada, amb un import màxim de 10.000 euros.

  1. Àmbit de les arts visuals: ARCO (Madrid), Art Basel (Basilea), Frieze Art Fair (Londres), Art Cologne (Colònia), Art Basel Miami Beach (Miami), Art Forum Berlin (Berlín), Art Brussels (Brussel·les), Paris Photo (París), The Armory Show (Nova York).

  2. Sector musical: Midem (Cannes), Womex (Sevilla), PopKomm (Berlín).

  3. Sector editorial: Frankfurter Buchmesse (Frankfurt), Fiera del Libro per Ragazzi (Bolonya), Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Guadalajara, Mèxic).

  4. Àmbit de les arts escèniques: IETM, Association of Performing Arts Presenters (Nova York), Cinars (Québec).

    3.2 En el cas d'assistència i participació en les fires que tot seguit es relacionen la subvenció no superarà el 50% del cost total de l'activitat subvencionada, amb un import màxim de 8.000 euros.

  5. Àmbit de les arts visuals: ST'Art (Estrasburg), NADA (Miami), Volta Show (Basilea), Scope (EUA), Art Frankfurt (Frankfurt), Artissima (Torí), Arte Fiera (Bologna), Maco (Mèxic), Liste (Basilea), Pulse (Miami).

  6. Sector musical: Eastern European Music Convention...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA