DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Preàmbul

L'article 119 de la Constitució estableix la gratuïtat de la justícia quan ho disposi la llei i, en tot cas, respecte de qui acrediti insuficiència de recursos per litigar.

Així mateix, els articles 20.2 i 440.2 de la Llei orgànica del poder judicial van recollir aquest mandat constitucional i van remetre a la llei ordinària pel que fa a la regulació del sistema de justícia gratuïta.

La Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, que desenvolupa legalment la previsió de l'article 119 de la Constitució, ha introduït profunds canvis en el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta per a aquelles persones que acreditin insuficiència de recursos.

La Llei d'assistència jurídica gratuïta ha optat per la desjudicialització del procediment de reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta en crear les comissions d'assistència jurídica gratuïta com a òrgans administratius als quals s'encarrega la decisió sobre el reconeixement del dret, amb el treball previ dels col·legis d'advocats, pel que fa a la tramitació de les sol·licituds. Aquesta opció de desjudicialització respon a la finalitat d'alleugerir el volum de treball dels òrgans judicials detraient-los una tasca que no és pròpiament jurisdiccional.

La disposició addicional primera de la llei esmentada delimita l'àmbit d'intervenció normativa de les comunitats autònomes que hagin assumit l'exercici efectiu de les competències en matèria de provisió de mitjans per a l'Administració de justícia.

Aquest Decret desenvolupa la Llei d'assistència jurídica gratuïta d'acord amb l'àmbit normatiu reconegut a la Generalitat de Catalunya en l'esmentada disposició addicional primera d'aquesta llei. De conformitat amb la translació a seu administrativa del reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta, operada per la llei, el Decret crea les comissions d'assistència jurídica gratuïta i incideix en determinats aspectes relatius a l'estructura i la composició. Si bé d'acord amb les prescripcions de la llei les dites comissions són d'àmbit provincial, es possibilita alhora que s'estableixin subcomissions quan les necessitats del servei ho aconsellin.

El Decret també regula el procediment relatiu a la sol·licitud de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i determina els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud per tal d'acreditar la situació econòmica de l'interessat i dels integrants de la unitat familiar. Així mateix, es regula el procediment de tramitació pel que fa a les designacions provisionals d'advocat i de procurador, amb la previsió que si el sol·licitant té la condició de demandat i disposa per comparèixer davant un òrgan judicial d'un termini peremptori, els col·legis respectius puguin efectuar la designació de manera immediata, a fi d'evitar la indefensió.

El Decret també incideix en aspectes relatius a la prestació del servei per part dels col·legis d'advocats i procuradors, als quals s'encarrega l'organització i la gestió col·legial dels serveis d'assistència lletrada, defensa i representació. En aquest sentit i per tal de garantir la qualitat dels serveis d'assistència lletrada, defensa i representació gratuïtes, s'hi preveu l'especialització dels advocats per ordres jurisdiccionals quan el cens de col·legiats ho permeti, i la possibilitat que s'estableixin requisits de formació i especialització per a la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta, com també la tramitació de queixes o denúncies formulades com a conseqüència de les actuacions dels professionals encarregats dels serveis col·legials d'assistència jurídica gratuïta.

El Decret també regula aspectes relatius al finançament del servei, orientats a garantir la correcta aplicació dels fons públics que s'hi destinen. Aquest finançament s'arbitra mitjançant l'atorgament d'una subvenció per part del Departament de Justícia als consells de col·legis d'advocats i de procuradors dels tribunals de Catalunya, la qual es destina tant a les compensacions dels professionals que hagin actuat com a la contribució a la despesa derivada de la gestió col·legial.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, amb consulta prèvia als consells de col·legis d'advocats i de procuradors dels tribunals de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

Objecte El present Decret té per objecte la creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta a Catalunya, la regulació del procediment de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta, i la regulació del procediment per atorgar la subvenció que correspon per compensar les actuacions professionals dels advocats i procuradors en favor dels qui tinguin reconegut el dret, d'acord amb les disposicions de la Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Capítol 2 Les comissions d'assistència jurídica gratuïta

Article 2

Comissions Es creen les comissions d'assistència jurídica gratuïta de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb seu a aquestes poblacions i amb l'àmbit que correspon al territori de les actuals províncies, com a òrgans competents per efectuar el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

Article 3

Composició 3.1 Les comissions d'assistència jurídica gratuïta estaran integrades, cadascuna, pels membres següents: a) un membre del Ministeri Fiscal, designat pel fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o pel fiscal en cap de l'audiència provincial que correspongui, el qual les presidirà; b) el degà del col·legi d'advocats de l'àmbit territorial corresponent o, en cas que hi hagi més d'un col·legi d'advocats en aquell àmbit, el degà designat de comú acord entre els degans dels col·legis respectius, o l'advocat que ells designin; c) el degà del col·legi de procuradors de l'àmbit territorial corresponent o, en cas que hi hagi més d'un col·legi de procuradors en aquell àmbit, el degà designat de comú acord entre els degans dels col·legis respectius, o el procurador que ells designin; d) dos funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: un d'ells pertanyerà a cossos o escales del grup A, serà designat pel Departament de Justícia i farà les funcions de secretari de la Comissió; l'altre pertanyerà al cos d'advocats de la Generalitat i serà designat pel Gabinet Jurídic Central. 3.2 S'haurà de nomenar un suplent per cada un dels membres de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, els quals seran designats de la mateixa manera que els titulars.

Article 4

Nomenament dels membres Els membres de les comissions d'assistència jurídica gratuïta seran designats d'acord amb el que disposa l'article anterior, i el seu nomenament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució de la consellera de Justícia.

Article 5

Funcionament i adscripció 5.1 El funcionament de les comissions d'assistència jurídica gratuïta s'ajustarà a la normativa sobre funcionament dels òrgans col·legiats aplicable a Catalunya. 5.2 Les comissions d'assistència jurídica gratuïta estaran adscrites al Departament de Justícia de la Generalitat, el qual els facilitarà els recursos humans i materials, i els mitjans econòmics que necessitin per al seu correcte funcionament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Article 6

Indemnització per assistències L'assistència a les reunions de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, degudament justificada pel secretari, donarà lloc a les indemnitzacions que s'estableixin d'acord amb el capítol 5 del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització de les indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 201/1993.

Article 7

Funcions Les funcions de les comissions d'assistència jurídica gratuïta seran les següents:

  1. Reconèixer o denegar el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

  2. Revocar el reconeixement del dret, d'acord amb l'article 19 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

  3. Efectuar les comprovacions i revisar la informació de les sol·licituds rebudes.

  4. Requerir de qualsevol tipus d'administració i, en especial, de l'Administració tributària corresponent, la confirmació de l'exactitud de les dades de caràcter tributari que constin a la documentació presentada a la sol·licitud.

  5. Rebre i traslladar a l'òrgan judicial corresponent els escrits d'impugnació de les resolucions definitives adoptades per la Comissió.

  6. Qualsevol altra que els atribueixi la legislació sobre assistència jurídica gratuïta.

Capítol 3 Procediment de reconeixement del dret

Article 8

Sol·licitud 8.1 El reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta se sol·licitarà per part de les persones físiques d'acord amb el model normalitzat que figura com a annex d'aquest Decret. 8.2 A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent: 8.2.1 Obligatòria:

  1. Declaració o declaracions sobre l'impost de la renda de les persones físiques que corresponguin a la unitat familiar del període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació, sigui immediatament anterior al moment en què se sol·licita el reconeixement al dret.

  2. En cas que no estigui obligat a fer la declaració sobre l'impost de la renda de les persones físiques, el sol·licitant acreditarà els seus ingressos presentant un certificat del centre o centres de treball sobre la totalitat dels ingressos percebuts per tots els conceptes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA