DECRET 187/2003, d'1 d'agost, de creació de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de les Terres de l'Ebre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 187/2003, d'1 d'agost, de creaciÛ de la ComissiÛ d'AssistËncia JurÌdica GratuÔta de les Terres de l'Ebre.

La Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, d'assistËncia jurÌdica gratuÔta, va desenvolupar legalment la previsiÛ de l'article 119 de la ConstituciÛ, de gratuÔtat de la justÌcia. L'article 9 d'aquesta la Llei disposava que s'havia de constituir una comissiÛ d'assistËncia jurÌdica gratuÔta a cada capital de provÌncia.

D'acord amb la previsiÛ de la disposiciÛ addicional primera de la Llei esmentada es va aprovar el Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creaciÛ de les comissions d'assistËncia jurÌdica gratuÔta, de regulaciÛ del procediment per al reconeixement del dret d'assistËncia jurÌdica gratuÔta i de la subvenciÛ per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors. L'article 2 crea les comissions d'assistËncia jurÌdica gratuÔta de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb seu a aquestes poblacions i amb l'‡mbit que correspon al territori de les respectives provÌncies, per tal de donar compliment a allÚ que estableix l'article 9 de la Llei d'assistËncia jurÌdica gratuÔta.

Amb posterioritat, el Tribunal Constitucional, en la SentËncia 97/2001, de 5 d'abril, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 1486/1996, promogut pel Govern de la Generalitat contra determinats preceptes de la Llei d'assistËncia jurÌdica gratuÔta, va declarar, entre altres pronunciaments, que els incisos "en cada capital de provÌncia" i "en el seu corresponent ‡mbit territorial", de l'article 9, vulneraven les competËncies de la Generalitat de Catalunya i, per aixÚ, no eren d'aplicaciÛ a l'‡mbit territorial de la Comunitat AutÚnoma de Catalunya. En el mateix sentit, declarava que la referËncia als esmentats incisos de l'article 9 continguda a la disposiciÛ addicional primera de la Llei estatal vulnerava les competËncies de la Generalitat de Catalunya.

Per aixÚ, la Llei estatal 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, va modificar, entre altres, l'article 9 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, de tal manera que l'Úrgan competent de la comunitat autÚnoma pot determinar un ‡mbit territorial diferent al de la provÌncia per a la creaciÛ de les comissions d'assistËncia jurÌdica gratuÔta.

D'altra banda, pel Decret 79/2001, de 6 de marÁ, es va crear la DelegaciÛ Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que comprËn el territori de les comarques del Baix Ebre, el Montsi‡, la Ribera d'Ebre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA