LLEI 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Amb l'aplicació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de Prevenció i Assistència en Matèria de Substàncies que poden generar Dependència (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 572, del 7 d'agost), es posaren en marxa a Catalunya un conjunt de mesures i d'accions encaminades a la preservació i la millora de la salut pública i a la consecució d'un major benestar social, alhora que es procurava aconseguir, mitjançant una política de programes adequats, la desintoxicació, la deshabituació, la rehabilitació i la reinserció social de les persones afectades per les dependències.

L'experiència acumulada d'ençà que la Llei entrà en vigor i el progressiu increment de la consciència social sobre la necessitat de reduir el consum d'aquestes substàncies han aconsellat de replantejar-ne una part dels postulats, a la recerca d'una actuació més ferma i efectiva en la lluita contra les dependències i llurs efectes.

En aquest sentit, s'ha considerat necessari de modificar el règim sancionador de la dita Llei, regulat en el Capítol V del Títol VII, amb l'objectiu d'adequar les sancions a la graduació i la quantia que estableix la Llei de l'Estat 14/1986, del 25 d'abril, General de Sanitat, i aconseguir, d'aquesta manera, un major efecte dissuasori per als casos d'incompliment de la norma.

S'introdueixen també en la Llei noves mesures limitatives de l'ús del tabac i de les begudes alcohòliques, que les actuals circumstàncies socials fan necessari tutelar.

Article 1

S'afegeix un segon paràgraf a l'article 4 de la Llei 20/1985, amb el text següent: 'Correspon a les administracions públiques dins el marc de les competències que els reconeix aquesta Llei, la realització de les actuacions de prevenció tendents a limitar l'oferta i la promoció de substàncies que poden generar dependència i el desenvolupament de programes d'educació per a la salut adreçats als diferents sectors de la població'.

Article 2

Es modifica l'article 5 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: 'Els poders públics han de facilitar l'accés de la població a la informació sobre les drogodependències i els recursos d'intervenció existents.

'En aquest sentit i en el marc de la planificació general sanitària i de serveis socials, el Consell Executiu ha de determinar les àrees territorials en les quals hi ha d'haver els serveis informatius que facilitin assessorament i orientació individuals, familiars i comunitaris sobre la prevenció i el tractament de les dependències, sens perjudici de les funcions d'informació i d'assessorament que han de complir els serveis en els quals s'atenen persones afectades per dependències'.

Article 3

S'afegeix un segon paràgraf a l'article 7 de la Llei 20/1985, amb el text següent: 'El Consell Executiu ha de desenvolupar programes d'educació per a la salut en els àmbits sanitari, social, de l'ensenyament i laboral'.

Article 4

S'afegeix a l'article 11.1 de la Llei 20/1985 un segon paràgraf amb el text següent: 'Les institucions públiques poden establir concerts, de conformitat amb la legislació sanitària, i establir subvencions per a la prestació de serveis a institucions privades, legalment constituïdes i degudament registrades, sempre que compleixin els requisits que s'estableixin per reglament. Així mateix, s'ha de fomentar la funció del voluntariat social que col·labori amb les administracions públiques i les entitats privades, sense afany de lucre, en les tasques de prestació de serveis de prevenció, assistència i reinserció'.

Article 5

Es modifica l'article 15 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1.a) La promoció pública de begudes alcolhòliques, mitjançant fires, exposicions, mostres i activitats similars, ha d'ésser feta en espais diferenciats quan té lloc dins d'altres manifestacions públiques.

'b) En aquestes activitats de promoció no són permesos ni l'oferiment ni el tast gratuït de begudes alcohòliques.

'c) Tampoc no s'hi ha de permetre l'accés a menors d'edat no acompanyats de persones majors d'edat.

'-2 És prohibida la promoció de begudes alcohòliques realitzada mitjançant concursos o consum incontrolat, així com la promoció d'aquells establiments on es realitzin aquestes activitats'.

Article 6

Es modifica l'article 16 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 No es pot enviar ni distribuir a menors d'edat prospectes, cartells, invitacions i objectes de cap mena en què s'anomenin begudes alcohòliques, les marques o les empreses productores d'aquestes o els establiments en què se'n fa el consum.

'-2 En les visites als centres de producció, elaboració i distribució de begudes alcohòliques, no es pot ni oferir ni fer tastar els productes als menors d'edat'.

Article 7

Es modifica l'article 17 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics no es pot vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de setze anys, ni begudes alcohòliques de més de vint-i-tres graus als menors d'edat majors de setze anys. Tanmateix, entre les dotze de la nit i les sis de la matinada no es pot vendre ni subministrar als menors d'edat cap mena de beguda alcohòlica.

'-2 Aquesta prohibició s'ha de senyalitzar en lloc perfectament visible en els mateixos establiments de la forma que es determini per reglament'.

Article 8

Es modifica l'article 18 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de vint graus centesimals en: 'a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

'b) Les universitats i els altres centres d'ensenyament superior.

'c) Els centres esportius a càrrec de l'administració pública.

'd) Les àrees de servei i de descans de les autopistes.

'-2 No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques en: 'a) Els centres educatius, tant públics com privats, no inclosos en la lletra b) de l'apartat 1, tant els dedicats a ensenyaments reglats com els dedicats a altres ensenyaments.

'b) Els locals i els centres per a infants i joves inclosos els d'atenció social.

'c) En els locals de treball de les empreses de transports públics.

'd) Els centres o locals similars als esmentats que siguin determinats per reglament.

'-3 L'expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines automàtiques de venda solament es pot realitzar en llocs tancats i s'ha de fer constar en la seva superfície frontal la prohibició que tenen els menors d'edat de consumir begudes alcohòliques'.

Article 9

Es modifica l'article 19 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Es prohibeixen totes les formes de publicitat de begudes alcohòliques de més de vint graus centesimals en els mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i en els dependents de l'Administració local de Catalunya. Aquesta prohibició no inclou la publicitat indirecta que pot derivar de programes no específicament publicitaris, com ara les retransmissions esportives, per raó del patrocini o de la publicitat estàtica, sempre que no indueixi directament al consum.

'Així mateix es prohibeix, en els termes suara esmentats, la publicitat de begudes alcohòliques en publicacions principalment adreçades a menors d'edat.

'-2 No és permesa la publicitat de begudes alcohòliques de més de vint-i-tres graus centesimals en: 'a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els centres recreatius, els centres de lleure i esbarjo per a menors, les piscines, els parcs aquàtics, d'atraccions, temàtics i zoològics.

'b) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals i altres suports de publicitat exterior, llevat dels senyals indicatius propis de centres de producció i de venda.

'c) Els cinemes, els teatres i els auditoris.

'd) Els centres i els estadis esportius, excepció feta de la publicitat estàtica i de la del patrocinador.

'e) Els mitjans de transport públics.

'f) Tots els llocs on és prohibit de vendre'n o de consumir-ne.

'g) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.

'-3 La publicitat de begudes alcohòliques per mitjà de la televisió se sotmet al que disposa l'article 8 de la Llei de l'Estat 34/1988, de l'11 de novembre, General de Publicitat.

'-4 La publicitat de begudes alcohòliques de menys de vint graus pels mitjans de comunicació dependents de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local ha de respectar els criteris següents: 'a) No pot adreçar-se específicament als menors d'edat o a les gestants ni, en particular, presentar menors d'edat o gestants consumint aquestes begudes.

'b) No ha d'associar el consum d'aquestes begudes a una millora del rendiment físic o a la conducció de vehicles.

'c) No ha de suggerir que el consum d'aquestes begudes contribueixi a l'èxit social o sexual.

'd) No ha de suggerir que aquestes begudes comporten propietats terapèutiques o un efecte estimulant o sedant o constitueixen un mitjà per a la resolució de conflictes.

'e) No s'ha d'estimular el consum immoderat de begudes alcohòliques o oferir una imatge negativa de l'abstinència o la sobrietat.

'f) No ha de subratllar com a qualitat positiva de les begudes el seu contingut alcohòlic'.

Article 10

Es modifica l'article 24 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 No es poden vendre productes del tabac en: 'a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

'b) Els centres d'ensenyament de qualsevol nivell.

'c) Els centres esportius.

'd) Els centres, locals o establiments d'atenció social, els casals o els esplais.

'e) Els locals o establiments similars als esmentats que siguin determinats per reglament.

'-2 Es prohibeix de vendre a menors d'edat productes destinats a ésser fumats, inhalats, xuclats o mastegats constituïts totalment o parcialment per tabac, ni tampoc els productes que l'imiten o que indueixen a l'hàbit de fumar i són nocius per a la salut. Aquesta prohibició ha d'ésser advertida, en forma i lloc perfectament visible de la manera que sigui determinada per reglament, en els establiments on s'expedeixen productes de tabac.

'-3 Es prohibeix la distribució de mostres dels productes del tabac en el territori de Catalunya, siguin o no siguin gratuïtes.

'-4 L'expedició de tabac o de productes del tabac mitjançant màquines automàtiques de venda només es pot fer en llocs tancats i s'ha de fer constar en la superfície frontal de la màquina que el tabac és nociu per a la salut i que els menors d'edat tenen prohibit de fer ús de la màquina.

'-5 El text d'advertiment sobre els riscs del consum del tabac que ha de constar en la part exterior dels paquets de productes del tabac que es comercialitzen a Catalunya ha d'ésser redactat en català, en castellà o en tots dos idiomes'.

Article 11

Es modifica l'article 25 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Es prohibeixen totes les formes de publicitat dels productes del tabac i dels productes relacionats amb el seu consum en els mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i en els dependents de l'Administració local de Catalunya. Aquesta prohibició no inclou la publicitat indirecta que pot derivar de programes no específicament publicitaris, com ara les retransmissions esportives, per raó del patrocini o de la publicitat estàtica, sempre que no indueixi directament al consum.

'Així mateix es prohibeix, en els termes suara esmentats, la publicitat de productes de tabac en publicacions principalment adreçades a menors d'edat i també la participació dels menors d'edat en la confecció d'anuncis publicitaris que promoguin la venda d'aquests productes.

'-2 No es pot fer publicitat dels productes del tabac ni dels productes relacionats amb el seu consum en: 'a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els centres recreatius i turístics, els centres de lleure i esbarjo, les piscines, els parcs aquàtics, d'atraccions, temàtics i zoològics.

'b) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals i altres suports de publicitat exterior, llevat dels senyals indicatius propis dels centres de producció i venda.

'c) Els cinemes, els teatres i els auditoris.

'd) Els centres i els estadis esportius, feta excepció de la publicitat estàtica i de la del patrocinador.

'e) Els mitjans de transport públics.

'f) Tots els llocs on és prohibit de vendre'n o de consumir-ne.

'g) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.

'-3 La publicitat del tabac per mitjà de la televisió se sotmet al que disposa l'article 8 de la Llei de l'Estat 34/1988, de l'11 de novembre, General de Publicitat'.

Article 12

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 26 de la Llei 20/1985, que queden redactats de la manera següent: '-2 En els transports col·lectius interurbans sobre els quals la Generalitat té competència s'han de reservar per als no-fumadors la meitat dels seients dels vehicles en què no s'admeten viatgers drets. En els transports dependents de la Generalitat, aquesta reserva es pot establir per vehicles complets.

'-3 Es prohibeix de fumar en els vehicles de transport escolar, en tots els vehicles destinats al transport de menors d'edat i en els vehicles destinats al transport sanitari.

'-4 Les autoritats locals poden establir la prohibició de fumar en els vehicles autotaxi pertanyents a llur terme municipal. En absència d'una norma específica, preval el dret del no-fumador, tant si és el conductor com si és un passatger'.

Article 13

Es modifica l'article 27 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 No es pot fumar en: 'a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

'b) Els centres, locals o establiments d'atenció social, els casals o els esplais.

'c) Els recintes esportius tancats.

'd) Els centres d'ensenyament de qualsevol nivell.

'e) Les sales de teatre, els cinemes i els auditoris.

'f) Els estudis de ràdio i televisió destinats al públic.

'g) Les oficines de l'Administració pública destinades a l'atenció directa del públic.

'h) Les grans superfícies comercials.

'i) Les galeries comercials.

'j) Els museus i les sales de lectura, d'exposicions i de conferències.

'k) Les àrees laborals on treballin dones embarassades.

'l) Els llocs de treball on hi hagi un risc per a la salut del treballador per raó de combinar-se la nocivitat del tabac amb el perjudici ocasionat per un contaminant industrial.

'm) Les sales d'espera d'ús general i públic.

'n) Els espais tancats d'ús general i públic de les estacions d'autocar, de metro i de ferrocarril i dels aeroports i ports d'interès general.

'o) La zona de platja de les piscines i dels parcs aquàtics, d'acord amb la normativa vigent.

'p) Els balnearis.

'q) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.

'-2 Els directors dels centres, de les empreses i dels locals a què es refereixen les lletres a, b, c, d, h, i, m, n i p de l'apartat 1 han de reservar àrees ben delimitades per a fumadors i senyalitzar-les adequadament.

'-3 Tampoc no és permès de fumar: 'a) En els locals en els quals s'elaboren, es manipulen, es transformen, es preparen i es venen aliments.

'b) Als manipuladors d'aliments, d'acord amb la legislació sobre la matèria.

'c) En les zones reservades als no-fumadors en els restaurants i els altres llocs destinats principalment al consum d'aliments, les quals han d'ésser senyalitzades adequadament.

'-4 S'ha de sol·licitar als comitès de seguretat i higiene en el treball i als comitès d'empresa, d'acord amb les funcions que la legislació vigent els assigna, llur col·laboració en la vigilància del compliment de la normativa establerta per aquesta Llei'.

Article 14

Es modifica l'article 28 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 En atenció a la promoció i la defensa de la salut individual i col·lectiva, el dret a la salut dels no-fumadors, en les circumstàncies en què pugui ésser afectada, preval sobre el dret a consumir productes del tabac.

'-2 Les prohibicions de fumar i de vendre tabac que estableixen els articles 24, 25, 26 i 27 han d'ésser objecte de la senyalització adequada en els vehicles, els centres, els locals i els establiments als quals són aplicables.

'-3 Les zones per a fumadors dels vehicles, els centres, els locals i els establiments on se n'han d'habilitar han d'estar senyalitzades adequadament. En els rètols senyalitzadors ha de constar necessàriament l'advertiment que fumar perjudica el fumador actiu i el passiu, segons el missatge i les característiques que es determinin per reglament.

'-4 Així mateix, s'han de fixar en aquestes àrees, en llocs perfectament visibles, missatges dissuasius per a sensibilitzar i conscienciar els conductors dels perills derivats de la influència de les begudes alcohòliques en la conducció de vehicles de motor, el contingut i les característiques dels quals missatges han d'ésser determinats per reglament.

'-5 Els titulars o els directors dels serveis, els centres, els locals i els establiments afectats per aquesta Llei han d'informar els usuaris de l'existència de fulls de reclamació, la regulació dels quals ha d'ésser feta per reglament.

'-6 Els titulars o els directors dels mitjans de transport, els locals, els establiments i els centres a què es refereixen els articles 16, 17, 18, 24.1, 2, 3 i 4, 26.1 i 2 i 31.1 són responsables de l'observança del que disposen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article.

'-7 Els subjectes de l'activitat publicitària són responsables de l'incompliment del que disposa aquesta Llei, sens perjudici de la responsabilitat dels titulars o els directors dels mitjans de transport, els centres, els locals o els establiments en què s'exhibeixi publicitat il·lícita.

'-8 La responsabilitat per l'incompliment del que estableix l'article 15 recau en l'organitzador o el patrocinador de l'activitat en qüestió'.

Article 15

Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Es prohibeix la venda als menors d'edat de coles i altres substàncies o productes industrials inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut i creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius'.

Article 16

Es modifica l'article 45 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Són infraccions lleus d'aquesta Llei: 'a) L'incompliment del que disposen els articles 26 i 27.

'b) L'incompliment de les prescripcions d'aquesta Llei que no comporti un perjudici directe per a la salut, i sempre que aquest no estigui tipificat en els apartats 2 i 3 d'aquest article com a infracció greu o molt greu.

'-2 Són infraccions greus d'aquesta Llei: 'a) L'incompliment del que disposen els articles 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28 i 31.1.

'b) Les que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir-ne la comissió.

'c) L'incompliment dels requeriments específics que formulen les autoritats sanitàries, si es produeix per primer cop.

'd) La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar col·laboració a les autoritats sanitàries o als agents d'aquestes.

'e) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.

'-3 Es tipifiquen com a infraccions molt greus d'aquesta Llei: 'a) L'incompliment del que disposen els articles 35 i 36.

'b) L'incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per les autoritats sanitàries.

'c) Les que siguin concurrents amb infraccions sanitàries greus o hagin servit per a facilitar-ne o encobrir-ne la comissió.

'd) La negativa absoluta a facilitar informació o a prestar col·laboració als serveis de control i d'inspecció i el falsejament de la informació subministrada.

'e) La resistència, la coacció, l'amenaça, la represàlia, el desacatament o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre les autoritats sanitàries o els agents d'aquestes.

'f) La reincidència en la comissió de faltes greus'.

Article 17

Es modifica l'article 46 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Les infraccions d'aquesta Llei són sancionades d'acord amb la graduació següent: 'a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 500.000 pessetes, llevat de les relatives al consum de tabac i de begudes alcohòliques pels usuaris de centres, locals, establiments o serveis, d'acord amb el que disposen els articles 26 i 27, les quals no poden excedir de 5.000 pessetes.

'b) Les infraccions greus, amb una multa de 500.001 a 2.500.000 pessetes.

'c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 2.500.001 a 100.000.000 de pessetes.

'-2 Dins cada tipus d'infracció la multa ha d'ésser proporcionada a la infracció comesa i la quantia s'ha de graduar: 'a) Segons l'alteració social produïda per l'actuació infractora i el risc que comporta per a la salut pública.

'b) Segons el volum econòmic, la posició en el mercat, el grau d'intencionalitat i la reincidència de l'infractor. S'entén per reincidència la comissió d'infraccions tipificades en aquesta llei en un període de temps inferior als dos anys comptadors des de la data d'imposició de la sanció.

'-3 En els casos de gravetat especial, de reiteració continuada o de transcendència sanitària de la infracció, el Consell Executiu pot acordar com a sanció complementària la suspensió de l'activitat de l'empresa, el servei o l'establiment infractors fins a un termini màxim de cinc anys, el tancament de l'empresa o la clausura del servei o establiment.

'-4 En els casos a què fa referència l'apartat 3 s'ha d'acordar necessàriament la supressió, la cancel·lació o la suspensió, total o parcial, de tota mena d'ajut especial de caràcter financer que l'empresa, el servei o l'establiment infractors hagin obtingut o sol·licitat de la Generalitat'.

Article 18

Es modifica l'article 48 de la Llei 20/1985, que queda redactat de la manera següent: '-1 Les infraccions d'aquesta Llei prescriuen al cap de cinc anys, a comptar de la data de comissió de la infracció. El termini de prescripció s'interromp en el moment en què el procediment es dirigeix contra el presumpte infractor.

'-2 Un cop coneguda per l'Administració l'existència d'una infracció d'aquesta Llei, l'acció per perseguir-la caduca si, havent transcorregut sis mesos des de l'acabament de les diligències dirigides a l'aclariment dels fets, l'autoritat competent no ha ordenat d'incoar el procediment pertinent.

'-3 El procediment sancionador caduca i les actuacions són arxivades si, havent transcorregut sis mesos des de la notificació a l'interessat d'un dels tràmits fixats pels articles 133 a 137 de la Llei de Procediment Administratiu, no s'ha impulsat el tràmit següent, excepte en el cas del període comprès entre el tràmit de notificació de la proposta de resolució i el tràmit de resolució, en què poden transcórrer fins a dotze mesos'.

Article 19

S'afegeix a la Llei 20/1985, després de la Disposició Addicional, que esdevé Disposició Addicional Primera, una Disposició Addicional Segona amb el text següent: 'Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, el titular d'un centre, d'un local o d'un establiment obert al públic pot establir la prohibició de fumar-hi, de la qual ha d'informar els usuaris mitjançant la senyalització adequada'.

Article 20

S'afegeix a la Llei 20/1985, una Disposició Addicional Tercera amb el text següent: 'Els òrgans administratius competents, les associacions de consumidors i usuaris, les persones naturals o jurídiques afectades i, en general, les que hi tinguin un dret subjectiu o un interès legítim, poden sol·licitar a l'anunciant i també a l'autoritat judicial competent la cessació o la rectificació de la publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix el Títol IV de la Llei de l'Estat 34/1988, de l'11 de novembre, General de Publicitat'.

Article 21

S'afegeix a la Llei 20/1985, una Disposició Addicional Quarta amb el text següent: '-1 La publicitat de begudes alcohòliques i de tabac en els mitjans de comunicació social no contemplats en aquesta Llei pot ésser limitada per reglament, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, amb vista a la protecció de la salut i la seguretat de les persones, d'acord amb la Llei de l'Estat 14/1986, del 25 d'abril, General de Sanitat, i de la Llei de l'Estat 34/1988, de l'11 de novembre, General de Publicitat. L'incompliment d'aquestes mesures està subjecte a les sancions fixades pel Capítol V d'aquesta Llei.

'-2 L'Administració ha de promoure la formalització de convenis d'autocontrol amb els anunciants i amb les agències, les empreses i els mitjans de publicitat, a fi de restringir, per a tot allò que aquesta Llei no regula, l'activitat publicitària de begudes alcohòliques, dels productes del tabac i dels productes relacionats amb el seu consum'.

Article 22

Es modifica la Disposició Final Quarta de la Llei 20/1985, que queda redactada de la manera següent: 'El Consell Executiu ha de revisar cada tres anys les quanties mínimes i màximes fixades per l'article 46, tenint en compte els índexs de preus al consum'.

Disposicions transitòries Primera Els expedients sancionadors que es trobin en fase de tramitació en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei no estan subjectes a les normes que la Llei estableix.

Segona Els centres, els serveis, els locals i els establiments gaudeixen d'un termini de tres mesos per a adequar-se a les prescripcions d'aquesta Llei, a partir del qual els seran plenament aplicables.

Disposicions finals Primera S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

Segona Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 10 de maig de 1991

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de Sanitat i Seguretat Social