ORDRE ENS/121/2013, d'11 de juny, per la qual es fixen els preus públics per a la utilització del servei d'allotjament i manutenció per part dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge en allotjaments gestionats pel Departament d'Ensenyament, aplicables a partir del curs 2013-2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d’Ensenyament té diferents camps d’aprenentatge, ubicats en llocs singulars de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir al professorat i l’alumnat la possibilitat de desenvolupar projectes de treball sobre temàtiques relacionades amb el coneixement del medi natural, del medi social i el coneixement cultural i artístic. Les estades en els camps d’aprenentatge poden ser d’una durada superior a una jornada, i requereixen serveis d’allotjament i manutenció que s’obtenen utilitzant les instal·lacions de la xarxa d’albergs de joventut, d’altres equipaments, i en alguns casos, d’instal·lacions pròpies del Departament d’Ensenyament.

Mitjançant l’Ordre de 4 de novembre de 1999, es van crear els preus públics per a la utilització del servei d’allotjament i manutenció dels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Atès que és necessari fixar els imports dels preus públics pels serveis prestats al Complex Educatiu de Tarragona, d’acord amb l'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Import

Fixar, a partir del curs escolar 2013-2014, els imports següents dels preus públics per a la utilització del servei d’allotjament i manutenció al Complex Educatiu de Tarragona del Departament d’Ensenyament, per part dels escolars que assisteixen al Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona:

23,50 euros per persona i dia pel servei d'allotjament i manutenció (pensió completa).

7,00 euros per àpat pel servei de manutenció (dinar o sopar).

Article 2

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles abans de la prestació dels serveis.

Article 3

Excepcions i bonificacions

A l'alumnat que utilitzi els serveis indicats a l’article 1 se li aplicaran les exempcions i bonificacions següents:

Exempció del preu públic per a les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de disminució igual o superior...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA