ORDRE ASC/20/2008, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ASC/20/2008, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya atribueix al Departament d'Acció Social i Ciutadania les competències en matèria de polítiques de joventut. Així mateix, el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania, preveu com a òrgan d'aquest la Secretaria de Joventut amb les funcions, entre d'altres, d'impulsar i fer el seguiment del Pla nacional de joventut.

El Pla nacional de joventut de Catalunya, amb la seva revisió estratègica aprovada el 25 d'octubre de 2005, és una eina per a la població jove del nostre país que permet afavorir els processos d'emancipació de les persones joves i fomentar la seva participació en la construcció del seu propi projecte de vida. En aquest sentit, aquest Pla és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut i incorpora tres grans projectes: el Projecte Govern, que és el conjunt d'actuacions en matèria de joventut que du a terme l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb criteris d'integralitat; el Projecte Territori, que és el conjunt d'actuacions en matèria de joventut que porten a terme les administracions locals a Catalunya, i el Projecte Jove, que és el conjunt d'actuacions que porta a terme el teixit social juvenil, especialment el teixit associatiu juvenil.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre van adreçades al Projecte Jove del Pla nacional de joventut, i la seva finalitat és el foment de l'associacionisme juvenil i de la participació de la joventut en la societat, complint així amb un dels principis rectors de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en concret el contingut en l'article 40.4.

Així mateix, el canvi d'adscripció de les polítiques de Joventut al Departament d'Acció Social i Ciutadania, la necessitat de simplificar la tipologia de subvencions que convoca la Secretaria de Joventut i la voluntat d'assolir una major eficàcia i eficiència en l'exercici de l'activitat de foment de l'associacionisme juvenil i de les entitats prestadores de serveis d'aquest sector de la població, fan necessari una modificació de les bases reguladores fins ara existents.

D'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, amb el que preveuen els preceptes bàsics de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu reglament, aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut, les quals consten en annex d'aquesta Ordre.

Disposicions transitòries

 1. Sens perjudici de l'establert a la disposició derogatòria 2, i per als procediments tramitats a resultes de la Resolució ASC/1180/2007, de 23 d'abril, per la qual s'obrí convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per a les actuacions previstes als annexos 2 i 6 de l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, dins l'exercici 2007, els Annexos 1, 2 i 6 de l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, es mantindran en vigor fins la data de finalització del període de realització corresponent.

 2. A les sol·licituds de subvencions de les convocatòries de l'any 2008 de les entitats no inscrites al Cens de la Secretaria de Joventut que es regeixin per aquestes bases, no els serà d'aplicació la base 6.1 de l'annex 1. En aquest cas, les entitats interessades poden presentar la sol·licitud d'inscripció al Cens de la Secretaria de Joventut fins al darrer dia de termini de presentació de la sol·licitud de subvenció que correspongui.

  Disposicions addicionals

 3. Les referències que l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, fa al Departament de la Presidència s'entenen fetes al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

 4. Les referències que l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, fa a la Secretaria General de Joventut s'entenen fetes a la Secretaria de Joventut.

  Disposicions derogatòries

 5. L'article únic i els annexos 3, 4 i 5 de l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, queden derogats des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

 6. Els annexos 1, 2 i 6 de l'Ordre PRE/2/2006, de 5 de gener, quedaran derogats una vegada finalitzat el període de vigència transitòria establert en la DT 1 d'aquesta Ordre.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Barcelona, 4 de gener de 2008

  Carme Capdevila i Palau

  Consellera d'Acció Social i Ciutadania

  Annex 1

  Bases reguladores

 7. Objecte

  1.1 L'objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és la promoció de l'associacionisme juvenil, mitjançant el suport als projectes especialment rellevants adreçats a joves i el suport a les inversions en béns immobles destinats a activitats juvenils.

  1.2 Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions que els sol·licitants hagin pogut demanar per a la mateixa finalitat.

 8. Període

  Les activitats objecte d'aquestes subvencions s'han de realitzar entre el mes de gener de l'any de la convocatòria i el mes de juny de l'any següent.

 9. Entitats destinatàries i requisits

  3.1 Poden optar a aquestes subvencions les entitats ja inscrites al Cens de la Secretaria de Joventut o les que hagin presentat la sol·licitud d'inscripció a aquest Cens abans del 31 de gener de l'any de la convocatòria, i que, a més, compleixin amb els requisits establerts als apartats següents d'aquesta base.

  3.2 A efectes d'aquestes subvencions, les entitats inscrites al cens de la Secretaria de Joventut s'enquadren en les següents tipologies, excloents entre si:

  1. Tipologia A: associacions juvenils que estiguin inscrites com a juvenils al Registre d'Associacions que gestiona el Departament de Justícia, o bé que el seu nom i estatuts reflecteixin el seu caràcter netament juvenil i les federacions o coordinadores d'aquestes associacions juvenils.

  2. Tipologia B: seccions juvenils d'entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de decisió propis i que estiguin constituïdes formalment com a tal secció d'acord amb els estatuts de l'entitat mare .

  3. Tipologia C: altres entitats sense finalitat de lucre que realitzin algun programa d'activitats que s'adreci de forma específica i exclusiva a joves i que aquest programa sigui especialment rellevant.

  Al web de la Secretaria de Joventut es pot consultar a quina tipologia de les abans esmentades s'enquadra cadascuna de les associacions inscrites al Cens General de la Secretaria de Joventut.

  3.3 En tot cas, els sol·licitants han d'estar al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.

  3.4 Abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud d'aquestes subvencions, les entitats sol·licitants han de tenir actualitzada, als arxius de la Secretaria de Joventut, la documentació vinculada a la inscripció al Cens General de la Secretaria de Joventut especificada a la base 6.1 d'aquest annex.

 10. Quantia

  4.1 La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar es determina a la convocatòria pública corresponent.

  4.2 Per determinar la quantia de la subvenció, a l'empara de la convocatòria corresponent, es té en compte l'adequació de les propostes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA